Rycerz Niepokalanej - Maj 1925
RN 5/1925
97 KRÓLOWA POLSKI
Rycerz Niepokalanej
102 Postęp
B. P.
105 CUDOWNY MEDALIK
S. R.
111 Niech zginie odszczepieństwo

W dzień Św. Walentego, 14-go lutego, odbywał się w Latowiczu odpust. Zjazd pobożnych był bardzo liczny, zgromadziły się tłumy nawet z dalszych okolic. W rzeszy tej znaleźli się "biskup" marjawicki z innym duchownym marjawitą i z trzema niewiastami w habitach koloru popielatego.

112 Matka Boska wygnana z kościoła anglikańskiego.

Przegląd Katolicki donosi o ciekawym wypadku. Rzecz działa się niedawno temu w Anglji przed trybunałem protestanckim w Canterbury.

112 Niepokalana nawraca gorszyciela
Ojciec Maurycy Madzurek OFMConv.

Dnia 30 kwietnia 1914 r. w J...., w jednym z miast polskich przybyła pewna inteligentna pani do mnie z prośbą, abym ratował duszę jej syna najstarszego, słuchacza praw, który stał się zaciekłym socjalistą i wielkim niedowiarkiem.

114 Polacy w Chinach o Niepokalanej Polski Królowej

Wychodzący w Charbinie w Chinach "Tygodnik Polski" w nr. 151 podaje uczucia tamtejszej polskiej młodzieży gimnazjalnej wyrażone z okazji obchodu dnia 15 lutego.

115 Obraz Błog. Teresy w kościele św. Anny w Krakowie
Wanda Chmielowa

Znana w Krakowie artystka-malarka p. M. Janoszanka, ofiarowała niedawno do kościoła św. Anny swoją pracę: obraz Błogosławionej Teresy od Dzieciątka Jezus, zakonnicy Karmelitanek bosych.

116 Studenci uniwersytetu w Paryżu nie chcą "mądrości" masońskich

Na uniwersytecie Sorbońskim jak donosi "Głos Narodu" była do obsadzenia katedra prawa międzynarodowego, o którą ubiegało się dwóch kandydatów: - katolicki profesor Le Fur i członek loży masońskiej de Scelles.

117 W sprawie Apostolstwa prasą
M. N.

Sympatyczny projekt Rycerki ze Słonima, zbierania książek i czasopism religijnych dla chorych w szpitalach, żołnierzy i więźniów zastanowił mnie. Bezwątpienia warto go w czyn wprowadzić.

118 ODEZWA

Odezwa w sprawie składki na budowę pomnika ś. p. Arcyb. Bilczewskiego.