Kronika
Drukuj

Ze Rzymu

Konkordat między Litwą a Watykanem. Pomiędzy przedstawicielami Watykanu a rządem litewskim rozpoczęły się rokowania w sprawie zawarcia konkordatu. W myśl tego konkordatu Litwa ma otrzymać jednego arcybiskupa i 4 biskupów oraz jednego biskupa wojskowego.

Kościelny majątek ruchomy i nieruchomy pozostaje własnością Kościoła. Nauczyciele w seminarjach oraz nauczyciele religji w szkołach mianowani będą przez biskupów, a utrzymywani przez państwo, tak samo całe duchowieństwo opłacane będzie przez państwo. Duchowni katoliccy mają być uwolnieni od służby wojskowej oraz od podatków i nie będą podlegali sądownictwu państwowemu.

Mowa Papieża na Tajnym Konsystorzu. Na Tajnym Konsystorzu Papież wygłosił mowę w której wyraził swą radość z powodu licznych pielgrzymek, przybywających do Rzymu ze wszystkich części świata. Radosnym jest fakt. że w pielgrzymkach tych biorą udział nietylko bogaci. lecz również i biedni ludzie. Papież stwierdził następnie z zadowoleniem, że liczba zwiedzających wystawę misjonarską stale się zwiększa i wyraził misjonarzom swe wielkie uznanie dla ich pracy. Następnie przypomniał Papież, że w tym roku przypada l600-na rocznica pierwszego Soboru Ekumenicznego w Nicei.

Film z ostatniego Eucharystycznego kongresu. W pierwszych dniach lutego b. r. ofiarowano Ojcu św. film kinomatograficzny przedstawiający wielkie uroczystości kongresu Eucharyst. w Amsterdamie. Film zamknięty był w ozdobnej skrzynce z drzewa palisandrowego. Wyświetlenie odbyło się w pałacu Propagandy w obecności ks. kardynała Van Rossun i kilku znakomitych osobistości.

Odznaczenie polskiego rzeźbiarza. W dniu 11 marca Ojciec św. Pius XI przyjął na posłuchaniu artystę - rzeźbiarza, p. Józefa Jurę z Krakowa, który ofiarował Papieżowi jego portret, wykonany w srebrze. Na odwrotnej stronie płasko - rzeźby widnieje dedykacja: Pio XI Summo Pontifici Nuntio Apostolico primo in Polonia restituta, Benevolentissimo Protectori nec non Sincero Polonorum Amico ad pedes Vestrae Sancitatis provolutus filiali cum affectu stium opus ofert Josephus Jura. Cracoviae in Polonia 12.11.1925."

Ojciec św. przyjął rzeźbę, chwaląc wykonanie, a w czasie rozmowy dowiedziawszy się, że p. Jura zamierza otworzyć w Wadowicach zakład art. rzeźbiarski dla budowy ołtarzy, ił mu błogosławieństwa Apostolskiego, a pod koniec posłuchania obdarował złotym medalem.

P. Józef Jura jest uczniem profesora Laszczki i ukończył studja w krakowkiej Akademji Sztuk Pięknych.

Kto odbiera największą pocztę na świecie. Jest to Papież, któremu przysyłają dziennie 27.000 listów i gazet, Na drugim miejscu po nim następuje prezydent Stanów Zjednoczonych, a dalej król angielski.

Delegacja murzynów u Ojca św. Papież przyjął na audjencji delegację murzynów z Ameryki. Delegacja prosiła Papieża o interwencję w sprawie uwolnienia uwięzionego przywódcy murzynów Mac Garvey"a, obiecując, że wszyscy murzyni zgodzą się wówczas przejść na katolicyzm.

Papież przyjął życzliwie prośbę delegacji i obiecał interwenjować w Białym Domu.

Ze świata

Święty Franciszek z Assyżu patronem stronnictwa.

Tygodnik włoski "Terra nostra" przynosi nam ciekawą wiadomość. Oto narodowe stronnictwo rolników włoskich obrało sobie za patrona św. Franciszka z Assyżu. Jest to prawdopodobnie pierwszy wypadek, że stronnictwo polityczne oddaje się urzędownie pod opiekę Świętego,

Dziennikarze katol. w Hiszpanji. Dziennikarze hiszpańscy obchodzili w Madrycie z wielką uroczystością święto swego patrona Franciszka Salezego. Ks. biskup Bariassina patrjarcha jerozolimski (założyciel jednego z czasopism i członek stowarzyszenia dziennikarzy katol.) miał Mszę św. i wygłosił kazanie o ważności prasy w czasach obecnych.

Zjazd studentów katolickich w Hiszpanji. W Walencji odbył się niedawno ogólny zjazd przedstawicieli Narodowego zjednoczenia stowarzyszeń studentów katolickich w Hiszpanji. Narodowe zjednoczenie zgrupowało w swem łonie około 50 związków. Liczba członków dosięga pokaźnej liczby 25.000.

Katolicy a radjo. OO. Pauliści zbudowali w Nowym Yorku nadawczą radjostację mającą wysyłać fale elekryczne do wszystkich miast Ameryki. W czasie rannych nabożeństw telegramów się nie wysyła.

Jeden z Ojców Paulistów powiedział, że katolicy i pod tym względem powinni zająć zdecydowane stanowisko. Gdyby św. Paweł żył w naszych czasach, równieby radjostacje zakładał.

Trochę za późno. 75-letni Masaryk. prezydent Czechosłowacji, autor zdania: "Rzym trzeba sądzić i potępić" i działacz w tym kierunku, w rozmowie z p. Matejovem redaktorem "Slovaka" tak się wyrażał: "Zagadnienie religji musi być poważnie traktowane. Studjuję obecnie katolicyzm. Widzę, że cały światowy rozwój moralny dokonuje się od protestantyzmu do katolicyzmu. Nie mogę tego zataić; widzę to z moich dotychczasowych studjów". Czemuż się jednak nie zabrał do studjowania katolicyzmu zanim go zaczął zwalczać?!...

Mistrz socjalizmu potępia socjalizm. Znany autor broszury o socjaliźmie Werner Sontbart. którą to broszurę nasi "czerwoni" na polski język przetłomaczyli, gorąco polecali i posługiwali się nią do szerzenia mrzonek Marksa, głębiej wniknął w głoszone przez siebie zasady i jako owoc swych studjów wydał 2 tomowe dzieło p. t. "Der Proletarische Sozialismus". I co w nim pisze? Czy może utwierdził się w dawnych teorjach socjalistycznych? Zupełnie przeciwnie. Potępia bowiem w nim walkę klas, jako rozkład sił narodu. Zdaniem jego: Socjalizm nie ma podstaw naukowych i należy mu przeciwstawić prawdziwą wiarę w Boga. Walka klas została zrodzoną z braku wiary w Boga. Tylko z wiary w Boga może powstać miłość wzajemna.

Katolicki admirał japoński w obronie Kościoła. Katolicka młodzież Japonji założyła w r. 1916 w Tokio osobne stowarzyszenie (Tokio Seinen-Kai) dla popierania katolicyzmu w kraju. Liczy ona obecnie 516 członków. Na jego czele stoi admirał Yamamoto, który w czasie swojej podróży po Europie przejął się katolickiemi ideałami, a nawet wstąpił do III. Zakonu Św. Franciszka. Wspólnie ze stowarzyszeniem młodzieży rozwija on usilną akcję apostolską w kołach wykształconych Japonji. Co miesiąc wydaje pismo o 96 stronicach, co 2 tygodnie inne, mniejsze. Admirał nie poprzestaje na publicystyce. Z rzadką gorliwością staje w obronie religji wszędzie tam, gdzie jej grozi niebezpieczeństwo.

Ostatnio odbyło się w Tokio zebranie 700 bonzów, którzy zaprotestowali przeciw utrzymywaniu stosunków Japonji ze Stolicą Apost. i zwrócili się do rządu z prośbą, by zechciał wziąć pod uwagę szkody, jakie dla religji przodków wynikną z obecności ambasadora japońskiego w Rzymie". Wówczas admirał Yamamoto przesłał ministrowi domu cesarskiego i min. spraw zagranicznych - katechizm rzymski, z podkreśleniem rozdziału o obowiązkach obywateli względem państwa. Ministrowie tak byli tą lekturą zaskoczeni, że katechizm przesłali - członkom parlamentu. Wynikła stąd dyskusja w parlamencie, podczas której ministrowie przemawiali z niezwykłą życzliwością o Kościele katolickim Nieznużony admirał spowodował jeszcze wydanie broszury w odpowiedzi na zarzuty bonzów. Kiedy zaś ta osiągnęła 17 wydanie rząd rozesłał ją - wszystkim członkom parlamentu.

Nowe stowarzyszenie katolickie. Z początkiem bieżącego roku, Turyn gościł u siebie katolickich dziennikarzy Włoch. Na zjeździe postanowiono założyć "Stowarzyszenie dziennikarzy katolickich". Za patrona obrano św. Franciszka Salezego.

- W Stanach Zjedn. powstało, pod patronatem św. Krzysztofa opiekuna podróżników, bractwo automobilistów. Wstępujący do bractwa zobowiązuje się: wzywać pomocy św. Krzysztofa, przystępować do Stołu Pańskiego raz w miesiącu, nosić na piersiach medalik św. Krzysztofa i podobny medaljon umieszczać na samochodzie.

Święto tragarzy w Medjolanie. Tragarze mediolańscy obchodzili rokrocznie w dniu 29 stycznia uroczystość swego patrona św. Akwilina. Wojna przerwała ten tradycyjny zwyczaj. Wznowiono go w roku bieżącym. Tragarze w czerwonych kaszkietach, poprzedzani sztandarem ruszyli ku kościołowi św. Wawrzyńca. Tu przed ołtarzem św. Akwilina złożono kwiaty, świece i 50-lirową baryłkę oliwy (do oświetlenia ołtarza). Następnie odśpiewano litanję do Wszystkich Świętych, a jeden z księży wygłosił stosowne kazanie.

Ze Szwajcarji. Prezydentem Szwajcarji (większość mieszkańców jest protestancka) na rok 1925 został obrany p. Musy praktykujący katolik.

W Arbon (Szwajcarja) protestanci zwrócili katolikom, zagrabiony w czasie Reformacji, kościół św. Marcina.

Nie udało się! Prof. Bouillot, wolnomyślicielowi francuskiemu zdarzył się ostatniemi czasy wcale niemiły przypadek. Ów p. profesor wydał "Czytankę dla dzieci", w której umieścił wyjątki z celniejszych pisarzy. Jednakowoż człowieka "postępowego", wyzwolonego z "przesądów" zwanych religją raziły pewne wyróżnienia jak n.p. Bóg, Kościół, Święci i t.p. więc skrzętnie je z przytoczonych ustępów pousuwał. Ale katolicy francuscy umią się bronić. Posypały się protesty, a jeden z pisarzy pociągnął p. Bouillot przed kratki sądowe za sfałszowanie tekstu. I o zgrozo! ku zgorszeniu wszystkich ateuszów i masonów p. Bouillot przegrał sprawę i jako odszkodowanie za samowolne zniekształcenie cudzego dzieła musiał zapłacić 2000 fr. kary.

Czego się zwykle nie bierze w rachubę. Do najsłynniejszych lotników, nietylko Francji ale i świata całego należy bezwątpienia p. Pelletier Doisy. Dotychczas zwyciężał szczęśliwie angielskich, amerykańskich, i włoskich współzawodników. Ostatnią dłuższą podróż z Paryża do Tokio przebył w 111 godzinach, przebywając przestrzeń 20.146 klm.

- Podziwiają w tym człowieku odwagę, przytomność umysłu; nazywają go władcą powietrza, ale mało kto wie o tem, że Pelletier Doisy od swej pierwszej powietrznej przejażdżki w r. 1913, umieszcza na każdym swym samolocie medaljon św. Krzysztofa patrona podróżujących. Na jednej stronie medaljonu widzimy św. patrona uginającego pod ciężarem Dzieciątka Jezus, a na drugiej czytamy następującą modlitwę: Święty Krzysztofie, wyproś nam drogę szczęśliwą i sprzyjającą pogodę abyśmy za Twoją pomocą przybyli do naszego celu, a w końcu do portu wiecznego zbawienia.

U nas

Święto Królowej Korony Polskiej. Po raz pierwszy w roku bieżącym w dniu 3 maja obchodzone będzie, ustanowione przez Ojca św. Piusa XI-go święto N. M. P. Królowej Korony Polskiej. Na Jasnej Górze zbiorą się w dniu tym delegacje ze sztandarami z całej Polski. Dokonane zostanie wbicie gwoździ, pobłogosławionych przez Ojca św., wyobrażających insygnia papieskie: tjarę, klucze Piotrowe i tarczy

Z napisem: Pius XI. Organizacje które pragną wysłać na tę uroczystość swych przedstawicieli, winny się niezwłocznie zgłosić do biura Zjedn. Polskich Stow., Warszawa, Nowy Świat 7 m. 39.

Zgon ś.p. ks. arcybiskupa Ruszkiewicza. Ks. arcybiskup Kazimierz Ruszkiewicz, od kilku lat dotkięty ciężką chorobą, zmożony wiekiem i trudami, zmarł dnia 25 marca w Warszawie. Był on najstarszym z biskupów polskich. Urodzony w r. 1836 w Dzięciołówce na Suwalszczyźnie, kształcił się w Marjampolu i Sejnach, później w Akademji duchownej Warszawskiej. Wysłany przez ks. arcybiskupa Felińskiego do Rzymu, zdobył doktorat teologji w r. 1864. Wróciwszy do kraju, został ks. Ruszkiewicz profesorem, później regensem seminarjum duchownego w Warszawie. Od 1883 roku był proboszczem parafji św. Krzyża. W r. 1884 został biskupem tytularnym beryszeńskim i sufraganem w archidjecezji warszawskiej. Papież Benedykt XV udzielił mu godności arcybiskupa nakolejeńskiego a uniwersytet warszawski ofiarował mu doktorat honorowy w uznaniu jego prac naukowych, pomieszczonych w "Przeglądzie Katolickim". "Encyklopedji kościelnej" i innych wydawnictwach. Ks. arcybiskup Ruszkiewicz wyświęcił 800 księży; przez pewien czas sprawował rządy diecezji, znosząc prześladowania rządu rosyjskiego.

Masoni w Polsce. Wielu twierdzi, że cała masonerja to - wymysł "strachajłów" klerykalnych. Tymczasem masonerja jest, działa, publikuje swoje wydawnictwa i nie kryje nazwisk swych przywódców.

I tak wedle francuskiego "Annuare de la Maconnerie Universelle" (z r. 1923 na str. 309) podaje z Polski następujące szczegóły:

"36 Wielka Loża Polski założona w r. 1920, obejmuje 13 lóż symbolicznych. Wielki Mistrz: Andrzej Strug. Jen. Sekretarz, Mieczysł. Bartoszkiewicz". Na str. 443 czytamy: "Rada naczelna Polski (założ. w r. 1922): S. G. Comm.: Dr. Andrzej Strug, ul. Bagatela 15. Wielki kanclerz: Stan. Stempowski". Obok Wielkiej Loży istnieje także Wielki Wschód w Polsce. A więc rewolucyjny, socjalistyczny powieściopisarz, p. Strug i jeden z najwybitniejszych przywódców "Związku legjonistów" masonem! Pamiętać o tem należv! (Głos Narodu).

Dziwna przestroga. W jednej z naszych parafji był młodzieniec, znany z zaciętej nienawiści przeciw Kościołowi i kapłanom. - Napominany przez starszych, że mu może Bóg odmówić księdza w godzinę śmierci, śmiał się tylko. - Nagle zachorował i wezwał kapłana. Wyzdrowiał jednak i znowu prześmiewał się, że nie umarł bez księdza. Niestety nie poprawił się.

Zimą przy robocie w boru ogromna sosna, podcięta, runęła - na naszego nieszczęsnego młodzieńca.

Tym razem już kapłan nie zdążył. Oby sędzia wieczny był mu miłosierny.

Podziękowanie od Japońskiej młodzieży. Ministerstwo oświaty poleciło Kuratorjum szkolnemu w Krakowie, aby dyrekcje szkół odczytały uczniom podziękowanie Japońskiej młodzieży za pomoc udzieloną jej z powodu trzęsienia ziemi w Japonji. W piśmie tem, przesłanym do Polski przez japońskiego ministra oświaty Ryóhei Oakada, czytamy w końcowym ustępie: "Dziękując z całego serca za gorącą sympatję, której tak piękny objaw został nam złożony, kończę, prosząc Boga, aby dał duszom, których miłosierdzie było tak żywe nagrodę, jakiej człowiek dać nie jest w stanie, a mianowicie szczęście".