Rycerz Niepokalanej - Sierpień 1930
RN 8/1930
226 Dobroć Niebieskiej Matki

Słońcem dobroci, a nawet samą dobrocią i miłością jest: Bóg. Stworzenia zaś swoją dobroć i doskonałość czerpią od Boga. I tem więcej tą dobrocią przepełnione i przejęte, i tem więcej ta dobroć od nich promieniuje, im większe ich zbliżenie się do Boga, kochanie Go i przestawanie z Nim.

227 Prowadź mnie
N. M.

Wiersz.

227 Jedno "Zdrowaś"

W roku 1877 w jednem z większych miast środkowej Francji umarł zacny człowiek, który przed laty udzielał lekcyj rysunków w szkole żeńskiej, prowadzonej przez Siostry Najświętszego Serca Bożego.

231 Polska u stóp Jezusa Eucharystycznego

W ślad za innemi katolickiemi narodami poszła i Polska, urządzając Pierwszy Ogólnopolski Krajowy Kongres Eucharystyczny. Kongres poprzedziła konferencja Episkopatu polskiego przy udziale 34 Ks. Ks. Arcybiskupów i Biskupów wszystkich trzech obrządków.

233 List nawróconego do przyjaciela
E. C.

esienią 1928 roku odbywały się misje we wszystkich Kościołach wiedeńskich. Czasopismo misyjne "Die Leuchte" ogłosiło wtedy list pewnego nawróconego wiedeńczyka do swego przyjaciela, który nie chciał brać udziału w tych misjach.

235 Pierwsze kroki w Wiecznem Mieście
A. K.

(Z cyklu: "Byłem i ja w Rzymie , 8)

239 Modlitwa o nawrócenie Rosji

W końcu ubiegłego roku w imieniu Ojca św. przybył do Lisieux, gdzie w klasztorze Karmelitanek żyła i umarła św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Ks. Biskup d’Herbigny, Prezes Instytutu Wschodniego w Rzymie, by wezwać Karmelitanki do modlitw o nawrócenie nieszczęśliwej Rosji.

242 Zawsze
242 Budowa

Budowa małego seminarjum misyjnego (Internatu) w Niepokalanowie

244 Ostatnie od naszych w Japonji i Chinach

Listy misjonarzy z Japonii i z Chin.