Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

WDZIĘCZNOŚĆ CHIŃCZYKÓW DLA OJCA ŚW. Z okazji złotego Jubileuszu kapłańskiego Ojca św. biedna ludność katolicka Chin zorganizowała kwestę, która jest wzruszającym dowodem synowskiego przywiązania katolików chińskich do Stolicy Apostolskiej i gorliwości w krzewieniu Wiary. Zebrane ofiary dały sumę 270.000 franków fr. Kwota ta będzie przeznaczona na opłacenie kosztów utrzymania seminarzystów chińskich w kolegjum Propagandy w Rzymie.

NOWY DAR DLA OJCA ŚW. Niejednokrotnie Papież był zmuszony podczas Kongresów Eucharystycznych wynajmować specjalne okręty dla swoich Legatów od prywatnego towarzystwa okrętowego co stawało się przyczyną długotrwałych układów. Obecnie amerykańscy katolicy, którzy nie złożyli jeszcze Ojcu św. żadnego daru jubileuszowego, postanowili ze składek zbudować w upominku wspaniały statek luksusowy. Podobny zamiar mieli katolicy hiszpańscy, wobec czego obydwa komitety połączyły się i zgodnie ze sobą współpracują.

ROLA SAMOLOTÓW W ŚWIETLE PRZEWIDYWAŃ OJCA ŚW. Pius XI-ty, przyjmując niedawno jednego z biskupów chińskich, wyraził życzenie, że pragnąłby go widzieć jak najczęściej. Na odpowiedź biskupa, że jest to zatrudne do wykonania z powodu długiej i niebezpiecznej podróży, Papież podtrzymał swoje zdanie, mówiąc, że dzisiaj w dobie komunikacji samolotowej, żadna podróż nie może być za długą. Odległości prawie że już nie istnieją na ziemi i z Chin w przeciągu trzech dni można łatwo znaleźć się w Rzymie. Papież jest zdania, że w najbliższym czasie samolot odegra bardzo ważną rolę w Kościele, szczególnie w sprawach misyjnych.

KARA ZA OBRAZĘ OJCA ŚW. Na zasadzie Konkordatu rządu włoskiego i Watykanu skazano pewnego obywatela włoskiego za obrazę Papieża na 5 lat więzienia. Przydałoby się to także w Polsce!

MALARZ POLSKI U OJCA ŚW. Papież przyjął na specjalnej audjencji artystę malarza, Trojanowskiego, który wręczył Ojcu św. kopję obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, malowaną na przezroczystem płótnie. Ojciec św. serdecznie podziękował za dar, przypominając, że w czasie pobytu, w Polsce pierwsze swe kroki skierował na Jasną Górę.

ZE ŚWIATA

ZAPOWIEDŹ OBCHODÓW KU CZCI WIELKIEGO PAPIEŻA ROBOTNIKÓW. W r. b. przypada 39-rocznica od chwili ukazania się encykliki Papieża Leona XIII. w sprawie społecznej, znanej pod nazwą "Rerum Novarum" w dniu 15 maja 1891 r. Organizacje katolicko-społeczne w parafjach i stowarzyszeniach katolickich przygotowywują się do uroczystego obchodu pamiętnej rocznicy. Obchody te potężnie oddziaływują na masy robotnicze i ludowe. Na rok przyszły 1931 zapowiedziana jest wielka pielgrzymka robotników chrześcijańskich z całego świata do grobu wielkiego Papieża robotników, Leona XIII. Bogaty materjał o tej sprawie pouczający można nabyć w Sekretarjacie Katolickich Stowarzyszeń Robotniczych, Kraków, ul. Potockiego 11.

Z ŻYCIA KATOLICKIEGO W PROTESTANCKIEJ ANGLJ1. W końcu b. r. w Liverpoolu odbyło się doroczne zebranie miejscowego oddziału katolickiego Towarzystwa Rozkrzewiania Wiary "Catholic Truth Society"

Z ogłoszonego na tem zebraniu sprawozdania wynika, że w ciągu ostatniego roku sprzedano 156,000 broszur katolickich i 60,000 czasopism. Bibljoteka wypożyczyła 13,000 tomów. W tym samym czasie urządzono 13 zgromadzeń; w każdem z nich brało udział ok. 1,200 osób.

WYBUDOWANIE KAPLICY PRZEZ TRĘDOWATYCH. W Morogoro (Afryka wschodnia) chorzy z katolickiego zakładu dla trędowatych wybudowali wlasnemi siłami kaplicę przy swojem schronisku, aby uczestniczyć w nabożeństwach kościelnych. Opiekują się nimi Siostry Benedyktynki z Tutzing w Bawarji. Zakonnice te w krajach misyjnych kierują dziesięcioma szpitalami, dwoma zakładami dla trędowatych i 30-ma ambulatorjami.

STATYSTYKA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W STANACH ZJEDNOCZONYCH. Niedawno ogłoszony został rocznik amerykańskiego "Catholic Directory". Po raz pierwszy katolicka ludność Stanów Zjednoczonych przekroczyła liczbę 20 miljonów. Wynosi ona 20,078,202. Ilość konwertytów wzrosła w ostatnim roku o 1.856. Stany Zjednoczone liczą 4 kardynałów, 12 arcybiskupów i 120 biskupów. Liczba księży powiększyła się w ciągu roku o 572 i wynosi obecnie 26,925 w tem 18,873 księży świeckich i 8,052 zakonników. Liczba kościołów wzrosła o 230 i wynosi 18, 166. Kleryków jest 16,300. W szkołach uczy się razem 2,248,571 dzieci i młodzieży.

CIĄG DALSZY UROCZYSTOŚCI KU CZCI JOANNY D’ARC. Wiadomo, że w roku bieżącym Francja obchodzi pamiątkę 500-lecia uwolnienia kraju od najazdu angielskiego przez cudownie powołaną do tego dzieła św. Joannę d’Arc. Uroczystości mają ten charakter, że odtwarza się wszystkie czyny Świętej wybawicielki Francji. - Wyobrażenie o tem daje nasza rycina: św. Joanna wkracza do miasta Compiegne.

Św. Joanna wkracza do miasta Compiegne

U NAS.

UZDROWIENIE PRZY GROBIE ARCYBISKUPA CIEPLAKA. Do katedry wileńskiej, gdzie złożone są zwłoki św. p. Ks. Arcybiskupa Cieplaka, przybył o kulach paralityk i pogrążył się w żarliwej modlitwie. Gdy skończył się modlić i próbował podnieść się, jak dawniej, na kulach, wydał nagle okrzyk radosny i złożywszy kule u trumny Biskupa, wyszedł o własnych siłach z kościoła. Kurja metropolitalna prowadzi obecnie dochodzenia, mające na celu ustalić wszystkie szczegóły cudownego uzdrowienia.

ŚW. P. KS. BISKUP RYX. W poprzednim numerze "Rycerza" z braku miejsca tylko krótką wzmianką daliśmy o zgonie Pasterza diecezji Sandomierskiej, teraz zamieszczamy obszerniejsze wiadomości.

W nocy 2 czerwca zakończył życie Biskup Sandomierski Ks. Marjan Ryx. Urodził się w Warszawie 1853 r. pierwsze początki wykształcenia pobiera w domu rodzicielskim i w gimnazjum w Radomiu. Odznacza się wielkiemi zdolnościami i żarliwą pobożnością. Idąc za głosem powołania wstępuje do Seminarjum Duchownego, gdzie zwrócił na siebie szczególną uwagę przełożonych. Udaje się na wyższe studja do Petersburga i po mozolnej pracy otrzymuje tytuł magistra teologji. Po wyświęceniu na kapłana przechodzi kolejno różne szczeble hierarchji kościelnej i zostaje w r. 1910 mianowany biskupem. Jako Biskup świeci dla wszystkich przykładem, wiedzą i troskliwością w wychowaniu kleru, który później ma nieść wiernym światło Nauki Chrystusowej. Aby umożliwić kształcenie się przyszłego kleru i zabezpieczenie młodzieży przed zgubnemi wpływami czynników wrogich Kościołowi buduje nowy gmach małego seminarjum. W czasie Jego rządów diecezją odbył się pierwszy synod diecezjalny w r. 1923, który uporządkował wiele spraw. Zmarły Biskup niedomagał na zdrowiu od dłuższego czasu. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 4 czerwca wśród licznego udziału Dostojników duchownych i świeckich.

KOLONJE WYPOCZYNKOWE, Staraniem Kasy Chorych, m. Warszawy otwarto w pięknej lesistej miejscowości Podobłocie pod życzynem kolonje letnie dla potrzebującej wypoczynku na wsi młodzieży robotniczej. Pobyt na kolonji trwa 2 tyg. i jest wielce urozmaicony różnemi grami sportowemi. Poza kosztami podróży, utrzymanie darmo. Wyjazdy odbywają się partjami. Młodzież przebywać będzie całemi dniami na świeżem powietrzu. Spędzenie paru tygodni w dobrych warunkach klimatycznych i przy odpowiedniem odżywianiu przyniesie niewątpliwie wiele korzyść dla zdrowia.