Polska u stóp Jezusa Eucharystycznego
Drukuj

Z Kongresu Eucharystycznego w Poznaniu.

Wślad za innemi katolickiemi narodami poszła i Polska, urządzając Pierwszy Ogólnopolski Krajowy Kongres Eucharystyczny. Kongres poprzedziła konferencja Episkopatu polskiego przy udziale 34 Ks. Ks. Arcybiskupów i Biskupów wszystkich trzech obrządków.

W środę dnia 25 czerwca po południu przybył specjalnym wagonem z Warszawy do Poznania J. E. Ks, Arcybiskup Marmaggi, Nuncjusz Apostolski i Legat. Ojca Św. na Kongres Eucharystyczny. Przy dźwiękach orkiestry i hucznych okrzykach licznie zebranej ludności powitał na peronie ks. Nuncjusza J. Em Ks. Prymas Hlond i ks. Biskup Dymek. Następnie
udał się w karecie, zaprzężonej w sześcioro koni, do pałacu prymasowskiego, otoczony przez honorowy szwadron 15 pułku ułanów z orkiestrą na czele. Tymczasem w pałacu arcybiskupim oczekiwał Wysłannika Papieskiego licznie zebrany Episkopat z całej Polski.

W czwartek dnia 26 czerwca dokonał uroczystego otwarcia Kongresu J. E. Ks. Kardynał Hlond w kościele Bożego Ciała o godz. 9-tej rano w obecności 5 Arcybiskupów i 26 Biskupów. Okolicznościowe kazanie wygłosił J. E. Ks. Biskup Szlagowski z Warszawy. Rozpoczęcie obrad Kongresu wyznaczono na godz. 12 w pół. Ale już na godzinę i dłużej przed tem auta, powozy, przepełnione tramwaje i niekończące się szeregi pieszych dążyły w stronę zeszłorocznej wystawy krajowej, gdzie w wielkiej sali oszklonej miały się odbywać walne posiedzenia członków Kongresu. O godz. 12 minut 30 przybywa do sali Legat Papieski wraz z Kardynałem Prymasem i przedstawicielami Rządu. Porozstawiano wszędzie gigantofony, (coś w rodzaju głośników radjowych) które obwieściły całemu światu, że Polska kornie schyla swe czoło przed Jezusem Eucharystycznym. Prezes Komitetu Wykonawczego, p. prof. Gantkowski otwiera posiedzenie, po nim przemawia Ks. Prymas, Ks. Arcybiskup Marmaggi i inni Dostojnicy. W następnych dniach odbywały się obrady poszczególnych sekcyj Eucharystycznych.

Z soboty na niedzielę odbywały się prawie we wszystkich kościołach nocne adoracje Przenajśw. Sakramentu przy licznym udziale wiernych. Rozśpiewane i rozmodlone tłumy trwały w skupieniu, zapominając niejako o sobie, adorując Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie.

W uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła na zakończenie Kongresu wyrusza z Katedry wielka procesja przez główne ulice miasta do stadjonu, gdzie uroczystą sumę pontyfikalną celebrował Legat Papieski. W czasie procesji umieszczono monstrancję na pięknym feretronie, który miał postać Arki Przymierza. Monstrancję niosło czterech kapłanów. Ulice przewspaniale przystrojone kwiatami i lampkami elektrycznemi przedstawiały uroczy widok.

(Jeszcze powrócimy do Kongresu w następnym numerze "Rycerza" i podamy ilustracje.)


Najwyższy Król nieba, będąc nieskończenie dobrym pragnie bardzo obdarzyć nas Swojemi łaskami: lecz do tego potrzebną jest z naszej strony ufność, Chcąc tę ufność w nas powiększyć, dał nam za Matkę i Obronicielkę własną Matkę przyoblekając Ją wszelką władzą do wspierania nas i ratowania.

Św. Alfons Liguori