Rycerz Niepokalanej - Październik 1938
RN 10/1938
290 Z Niepokalaną w imię dobrej sprawy
Mil.

Promienna łaską - Niepokalanie poczęta Maryja stanęła po stronie upadłych rodziców, by dać im Boga-Odkupiciela. "Ona zetrze głowę twoją" - rzekł Bóg do węża piekielnego, ukazując mu postać Niepokalanie Poczętej, Zorzy porannej, Która poprzedzić miała Słońce ożywcze naszej duszy - Jezusa Chrystusa.

292 Socjalizm polski jest marksowski
Jan Archita

Między postanowieniami Pierwszego Polskiego Synodu Plenarnego, obowiązującymi wszystkich polskich katolików, znajdujemy w rozdziale IV uchwałę, że "nie godzi się należeć, popierać ani współpracować z sektami, z masonerią, z socjalistami ani innymi organizacjami zarówno jawnymi jak tajnymi, które są wrogie Kościołowi i porządkowi społecznemu, albo szerzą zobojętnienie religijne" (uchw. 57, par. 3).

294 Wróg polskiej wsi

"Wici" - jest to organizacja polityczno-wychowawcza. Dąży do opanowania całej młodzieży wiejskiej, przerobienia jej w swym duchu, a przy jej pomocy do opanowania całej wsi.

297 Życie robotniku w "raju" bolszewickim

O życiu robotników w ZSRR, złożył cenne świadectwo pewien "spec" - cudzoziemiec, któremu udało się wyrwać z socjalistycznego raju i ogłosić swą opowieść drukiem w paryskim "Biuletynie opozycji".

308 "Zasługa Waszego Kraju"
prof. Paulus Miki Koya Tagita