Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

Podpisanie umowy dyplomatycznej. Podpisana została pierwsza umowa dyplomatyczna między Stolicą Apostolską a rządem italskim. Umowa ta dotyczy przedłużenia na trzechletni okres układu zawartego w art. 29 konkordatu w sprawie prawomocności aktów dokonanych przez władze kościelne, przed zawarciem konkordatu bez uwzględnienia przy tym praw świeckich. Umowę podpisali Kardynał sekretarz stanu Pacelli i ambasador Italii przy Stolicy Apostolskiej.

Ojciec św. jest przyjacielem Japonii. Ojciec św. przyjął na audiencji wycieczkę młodzieży japońskiej. W swym przemówieniu do uczestników wycieczki stwierdził, iż jest szczerym przyjacielem Japonii oraz złożył życzenia szczęśliwej przyszłości dla młodzieży japońskiej i pomyślności dla całego narodu japońskiego.

Zmarł Prymas Szwajcarii. Szwajcarii i całemu Kościołowi Katolickiemu ubył znany działacz i ruchliwy przywódca. Zmarł Prymas Szwajcarii Ks. Bp Scheiwiter, przewodniczący międzynarodowego Kongresu Chrystusa-Króla oraz Międzynarodowej Katolickiej Ligi Przeciwalkoholowej.

Zemsta posiewem nowego świętego. Ostatnio został podpisany dekret o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego franciszkanina O. Leona Keinrichsa, zamordowanego przez komunistów podczas odprawiania Mszy św. Liczne cuda i uzdrowienia, doznane na jego grobie sprawiły, że władze kościelne przystąpiły do procesu kanonizacyjnego.

ZE ŚWIATA

Męczennicy Wiary w Sowietach. Do r. 1930 wymordowali bolszewicy 31 biskupów, 1.600 księży i 7.000 zakonników. W tymże roku w więzieniach sowieckich przebywało 48 biskupów, 3.700 księży i 8.000 zakonników i zakonnic (według danych w r. 1930). Międzynarodowy Związek przeciw III Międzynarodówce w Genewie w dn. 6 sierpnia 1935 r. szacował ogólną ilość duchownych uwięzionych i zamordowanych na 40.000. Dziś cyfra ta nie byłaby dużo większa. Nie znaczy to jednak o wzroście bolszewickiego humanitaryzmu. Po prostu zabrakło już ofiar. Kościół Katolicki w Rosji posiadał przed wojną 8 biskupów i 810 księży. Było wówczas w Rosji 614 kościołów, 581 kaplic i 7 seminariów. W r. 1930 na swobodzie przebywało jeszcze 2 biskupów, a 3 przebywało w więzieniu, jak również 200 księży na ogólną ilość 310. Dziś nie działa już w Rosji żaden ksiądz katolicki, zamknięte są wszystkie kościoły.

Zasługa książki. Niemieccy katolicy Berlina obchodzili 200-letnią rocznicę ukazania się w tym mieście pierwszej katolickiej książki ludowej. Książka ta przyczyniła się bardzo poważnie do podniesienia ducha religijnego w katolikach północnych Niemczech. Od czasów Lutra Brandenburgia pozbawiona była zupełnie nauki katolickiej i duszpasterstwa. Wydana właśnie wówczas katolicka książka przez O. Rajmunda Bruusa cieszyła się wielkim powodzeniem i rozbudziła oraz podtrzymywała ducha Wiary prawdziwej w sercach katolików niemieckich.

Kronika 10/1938, s. 310-313

Opisy zdjęć powyżej:

  1. [pierwszy z lewej u góry] Ojciec Św. mianował prefektem Św. Kongregacji Soboru na miejsce zmarłego niedawno kard. Serafini ego msgra Kard. Alojzego Maglione.
  2. [na dole i wyżej z prawej] Jest zwyczaj we Włoszech, że księża prefekci urządzają konkurs wśród dzieci, które z nich wykaże najlepsze postępy w nauce katechizmu. Najpilniejsze dzieci otrzymują nagrody. Do Castel Gandolfo przybyto 350 dzieci z dwustu diecezyj, które w czasie ostatniego konkursu najlepiej zdały z katechizmu. Dzieci przywiozły ze sobą w darze Ojcu Św. obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus oraz szereg tomów wypracowań na tematy religijne. Najpilniejsze dzieci spośród przybyłych w liczbie 24 otrzymały od Ojca św. specjalną nagrodę. Na fot. wyżej dzieci na posłuchaniu u Ojca Św. - składają przywiezione dary.
  3. [z lewej w środku] Wkrótce we Francji w miejscowości Mas-Rillier stanie olbrzymia statua religijna, będąca jedną z najwyższych w świecie. Jest to statua-pomnik Najśw. Maryi Panny, którego wysokość, łącznie z cokołem wyniesie 32 m 3 cm. Na ilustracji część posągu Najśw. Maryi Panny.
  4. [z prawej u góry] W rzymskim Coloseum odkryto bardzo ciekawe krużganki podziemne, przy których znajdowały się również klatki na dzikie zwierzęta, walczące z gladiatorami na tej krwawej arenie. Prace wykopaliskowe trwają w całej pełni.
  5. [drugi z lewej u góry] Nowy Biskup-sufragan diecezji łomżyńskiej urodził się w j Wielkopolsce w roku 1883. Po ukończeniu I gimnazjum 1 Seminarium Duchownego w I Poznaniu przez szereg lat pracował na niwie duszpasterskiej, a następnie jako sekretarz osobisty śp. Kardynała Dalbora. W r. 1928 został mianowany rektorem Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie, w którym zamieszkują kapłani Polacy, odbywający studia wyższe na uczelniach rzymskich. Na tym stanowisku Ks. Prałat Zakrzewski oddał sprawie wychowania młodego duchowieństwa poważne zasługi.
  6. [trzeci z lewej u góry] Ks. prał. Andrzej Hlinka, zasłużony bojownik autonomii dla Słowaków w Czechosłowacji zmarł w drugiej połowie sierpnia br. w 74 r. życia. Wielki ten działacz umiłował całą duszą swój naród, dla niego cierpiał, pracował I walczył jako działacz narodowy, publicysta i poseł.
  7. [w środku] Dostojnik Kościoła opuszcza Wyższe Seminarium Duch. w Pińsku.

100-letnia rocznica Karmelu w Lisieux. W dniu 30 września br. Karmel w Lisieux obchodzi setną rocznicę swego założenia. W związku z tym Kardynał Pacelli przesłał w imieniu Ojca św. na ręce Biskupa Lisieux list z życzeniami, by bogate dziedzictwo stuletniej egzystencji klasztoru, w którym żyła św. Teresa od Dz. Jezus, było w przyszłości siewcą płodnego ziarna świętości i poczucia apostolstwa.

Konferencja Episkopatu belgijskiego. W arcybiskupiej siedzibie w Mechlinie odbyła się konferencja Episkopatu Belgii pod przewodnictwem Kardynała Prymasa Von Roey. Obrady były poświęcone sytuacji religijnej w Belgii, sprawom związanym z katolickim uniwersytetem w Lowanium, oraz rozwojowi belgijskiego kolegium w Rzymie i innym zagadnieniom, dotyczącym życia katolickiego w Belgii.

Z POLSKI

Ojciec św. Pius XI mianował Ks. Prałata Tadeusza Zakrzewskiego, kanonika Kapituły I Metropolitalnej w Poznaniu i rektora Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie, Biskupem - sufraganem diecezji łomżyńskiej.

Cała wieś przeszła na katolicyzm. 11.8. br. we wsi Siedlce, pow. kostopolski, odbyła się podniosła uroczystość. Wszyscy mieszkańcy tej wioski przeszli na łono Kościoła Katolickiego. Wieś tę zamieszkuje dawna szlachta, która została zmuszona przez rząd zaborczy do przyjęcia prawosławia.

400 Słowaków na Jasnej Górze. 17 sierpnia br. przybyło do Częstochowy 100 Słowaków z II. EE. Ks. Bp J. Vojtassakiem (Spiż) i Ks. Bp M. Buzalkiem (Bratisława) na czele. Pielgrzymkę bratniego narodu witali na dworcu J. E. Ks. Bp Kubina, O. Pius Przeździecki, generał Zak. OO. Paulinów, prezydent m. Częstochowy Szczodrowski, miejscowe duchowieństwo świeckie i zakonne, przedstawiciele władz, organizacyj i młodzieży, a licznie zgromadzona publiczność zgotowała przybyłym serdeczną owację.

Relikwie św. Teresy z Lisieux dla K. S. M. ż. we Włocławku. J. E. Ks. Bp Karol Radoński podczas swego ostatniego pobytu we Francji uzyskał dla Włocławka cząstkę relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Relikwie złożono tymczasowo do kaplicy pałacu biskupiego. Natomiast w październiku br., w oktawę uroczystości św. Teresy relikwie zostaną przeniesienie do specjalnej kaplicy, w nowowybudowanym Domu Młodzieży Kat. pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Zniżki kolejowe do Liskowa. Ministerstwo Komunikacji przyznało zniżki kolejowe wycieczkom do Liskowa. W celu otrzymania zniżki (66%), należy uzyskać kartę uczestnictwa najmniej dla 25 osób, a najwięcej dla 52 osób. Kartę uczestnictwa wydaje Spółdzielnia Turystyczno-wypoczynkowa "Gromada" - Warszawa, ul. Warecka lla. Wspomniana karta kosztuje zarówno dla 25 jak i dla 52 osób 37.50 zł. Na 25 osób jedna jedzie bezpłatnie a na (52-dwie osoby. Zniżki (66%) przysługuje tylko do 31. 10 br.

II TYDZIEŃ M. I. W dniach 1. 12. do 8. 12. br. będzie urządzony II Tydzień Milicyjny, w czasie którego każdy członek Milicji Niepokalanej i gorliwy czciciel Mł. ryi w sposób specjalny dołożą starań, by zbliżyć jak najwięcej serc wśród swego otoczenia do Niepokalanej. Już teraz warto się zastanawiać, jak przeprowadzić ten Tydzień M. I. w swych warunkach i okolicznościach, używając, - jak głosi dyplomik M. I. - wszelkich godziwych środków.

Nuncjusz Apostolski na Polesiu. Na Polesiu przebywał J. E. Ks. Arcybp Cortesi, Nuncjusz Apostolski, wizytując parafie diecezyj: siedleckiej i pińskiej. W podróży Ks. Nuncjuszowi towarzyszyli JJ. EE. Ks. Bp Bukraba i Ks. Bp Niemira. Przedstawiciel Ojca Św. był witany przez miejscową ludność z odznakami najwyższej czci i radości. Na Polesiu często w powitaniu brali udział prawosławni ze swymi duchownymi na czele. J. E. Ks. Arcybp Cortesi wszędzie przemawiał do licznie zgromadzonego ludu i zachęcał do wytrwania w Wierze i do miłości Ojczyzny.

75-lecie zakładu wychowawczego. W r. bież. Zgromadzenie ZS. Niepokalanek obchodzi 75-lecie istnienia Zakładu Wychowawczego w Jazłowcu. Zakład obejmuje gimnazjum i liceum humanistyczne, seminarium gospodarcze, internat dla uczennic, oraz szkołę powszechną dla dzieci miejscowej ludności. Macierzyńska troska Sióstr Niepokalanek, znajomość psychiki dziecięcej, oraz wczuwanie się w ich dusze wyrobiły tak wielkie zaufanie, że w Zakładzie wychowują się dziewczęta nie tylko z Małopolski, ale i Wielkopolski, Mazowsza, Pomorza i Litwy.

Pomnik św. Andrzeja Boboli w Rawiczu. Na miejscu pamiętnych walk o wyswobodzenie ziemi rawickiej spod niewoli, stanął wspaniały pomnik św. Andrzeja Boboli, który w czasach udręki przepowiedział zmartwychwstanie Ojczyzny. Na pomniku wyryte są słowa: "Św. Andrzeju Bobolo módl się za Rzeczpospolitą Polską".

Zlot K.Z.M.M. w Częstochowie. W dniach 24 i 25 września br. pod protektoratem J. Em. Ks. Kardynała Kakowskiego i J. Em. Ks. Kard. Prymasa Hlonda odbędzie się w Częstochowie ogólnopolski zlot-pielgrzymka Katolickiego Związku Młodzieży Męskiej, obejmującego z górą 150.000 młodzieży pozaszkolnej.
Zlot-pielgrzymka ma być potężną manifestacją młodzieży katolickiej skupionej pod sztandarami Akcji Katolickiej. W chwili, gdy świat zmaga się z zarazą komunizmu i niewiary młodzież zgromadziwszy się na Jasnej Górze złoży uroczyste ślubowanie, że pragnie budować Polskę Chrystusową, w której rządzić będzie miłość i sprawiedliwość chrześcijańska.