WARUNKI PRZYJĘCIA
Drukuj

do Małego Seminarjum OO. Franciszkanów we Lwowie.

1) Małe Seminarjum (Internat) jest Zakładem wychowawczo - naukowym, w którym 00. Franciszkanie wychowują i kształcą młodzież na przyszłych księży Fraciszkanów.

2) Przyjmuje się uczniów pobożnych i zupełnie zdrowych w wieku od lat 13 po ukończonej przynajmniej 2 klasie gimnazjalnej lub 7 klasie szkoły powszechnej z postępem bardzo dobrym i po złożeniu egzaminu wstępnego.

3) Podania wnosić należy z końcem czerwca i z początkiem lipca do Prowincjałatu OO. Franciszkanów we Lwowie. Do podania dołączyć należy: metrykę urodzenia i Chrztu Św., świadectwo moralności od P. T. Księdza Proboszcza i Księdza Katechety, świadectwa szkolne, świadectwo lekarskie i pozwolenie rodziców.

4) Przez pierwsze 2 lata każdy uczeń powinien mieć:

a) swoje własne ubranie podwójne: jedno odświętne koloru ciemnego, składające się z bluzki i spodni długich, drugie zaś koloru dowolnego na codzienny użytek jako też płaszcz zimowy koloru ciemnego; czapkę nabywa się przez Zakład;

b) swoją własną bieliznę: koszul 5, kalesonów 5, skarpetek letnich 6 par i zimowch 6 par, kaftaników zimowych 2, ręczników 4, chusteczek do nosa 12;

c) swoją własną pościel: kołdrę i koc wełniany (lub dwa koce), poduszkę z 2 poszewkami, siennik, prześcieradeł do opinania kołdry 2 i na łóżko 2;

d) dwie pary butów;

e) szczotki do czyszczenia ubrania i butów, grzebień, szczoteczka do zębów i t. p.

Rzeczy, należące do wyprawy, mają być oznaczone początkowemi literami imienia i nazwiska ucznia.

5) Przez pierwsze 2 lata opłata miesięczna za każdego ucznia wynosi 30 zł. Opłata ta ma być uiszczoną z góry miesięcznie, kwartalnie lub półrocznie. Pokrywa ona całe utrzymanie, naukę w gimnazjum prywatnem, książki i przybory szkolne.

Od tej opłaty mogą być uwolnieni tylko uczniowie wyjątkowo ubodzy, ale nigdy zaraz na początku, kiedy do Małego Seminarjum wstępują, lecz dopiero później, gdy się okaże, iż na to zasługują.

6) Zakład zastrzega sobie zupełną swobodę w wydalaniu każdego czasu uczniów, uznanych przez przełożonych Zakładu i grono profesorów za nieodpowiednich z jakichkolwiek powodów.

Prowincjał OO. Franciszkanów we Lwowie.