Uniwersytet Wiejski w Nietążkowie (Wlkp)
Drukuj

W grudniowym numerze "Rycerza Niepokalanej" ukazał się artykuł pod tytułem "Wróg Polskiej Wsi (III)". W związku z wyżej wymienionym artykułem, po bliższym zbadaniu sprawy wyjaśniamy, że twierdzenia zawarte w tym artykule są w całości nieprawdziwe - w odniesieniu do Uniwersytetu Wiejskiego im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie prowadzonego przez Wielkopolski Związek Młodzieży Wiejskiej. Wobec tego Redakcja "Rycerza Niepokalanej" przeprasza Dyrekcją Uniwersytetu Wiejskiego w Nietążkowie i Wielkopolski Związek Młodzieży Wiejskiej za mimowolnie wyrządzoną im moralną krzywdę i przy okazji dodaje kilka szczegółów, dotyczących pracy W. Z. M. W.

Związek ten należy do federacji autonomicznych związków wojewódzkich zrzeszonych w Związku Młodzieży Wiejskiej R. P. "Wici". Jak inne związki wojewódzkie tak i Wielkopolski Związek Młodzieży Wiejskiej prowadzi na swoim terenie działalność dostosowaną do miejscowych warunków.

Praca organizacyjna Wielkopolskiego Związku Młodzieży Wiejskiej oparta jest na zasadach etyki katolickiej. W duchu katolickim jest też sformułowana deklaracja ideowa W. Z. M. W., która między innymi mówi: "II. Zasady etyki katolickiej uznajemy tak w życiu prywatnym jak publicznym za obowiązujące w działalności związkowej; stwierdzamy, że głęboka religijność wsi wypływa z jej ducha, kształtowanego w ciągłym obcowaniu z przyrodą, a łaknącego pokoju i twórczej pracy, stąd Chrystusowa idea bratniej miłości tak łatwo i tak organicznie zrosła się z wsią polską, nadając jej wybitnie katolicki charakter". Społem nr 11 1938).

W kierunku katolickim prowadzony jest również Uniwersytet Wiejski, w Nietążkowie, którego program między innymi zaleca "poddać wychowanków oddziaływaniu wielkich prawd wiary katolickiej". (Program U. W. w Nietążkowie).

W Uniwersytecie tym obowiązkowo prowadzi się naukę religii. Jak nam przedstawił ks. proboszcz Nowak, który jej udziela w omawianej uczelni - stosunek słuchaczy do religii jest nienaganny.

Również stwierdziliśmy, że cała praca społeczno-wychowawcza i ideowa W. Z. M. W. jest nacechowana głębokim patriotyzmem i nie budzi zastrzeżeń.

Związek obywatelską i na wskroś polską działalnością kładzie obok Akcji Katolickiej mocną zaporę przeciwko szerzeniu prądów komunistycznych.


MYŚLI:

Trzeba, byśmy przy każdym naszym czynie zastanawiali się, jak postępowała Maryja, lub jakby postąpiła, gdyby była na naszym miejscu.

Bł. Ludwik Grignon