SZKOŁA ROLNICZA W LISKOWIE
Drukuj

Szkoła Rolnicza w Liskowie prowadzić będzie, podobnie jak w latach ubiegłych roczny kurs nauki rolniczy, przeznaczony dla przyszłych samodzielnych gospodarzy rolnych.

W szkole wykładane będą następujące przedmioty: religja, przedmioty ogólno-kształcące, rolnictwo, nauka o glebie, o mechanicznej uprawie roli, o nawożeniu roli, szczegółowa uprawa roślin, hodowla szczegółowa koni, bydła rogatego owiec i świń, -ogrodnictwo i pszczelnictwo, rachunkowość i organizacja gospodarstw rolnych, budownictwo wiejskie, higjena, botanika, zoologja. - Odbywają się wycieczki przyrodniczo - rolnicze, uczniowie zaznajamiają się z działalnością społeczno - gospodarczych instytucji Liskowa.

Przyjmowani są kandydaci od lat 17-u, którzy ukończyli 4 oddziały szkoły powszechnej (umiejący biegle czytać, pisać i rachować). - Nauka w szkole bezpłatna, - za całkowite utrzymanie w internacie, t. j. mieszkanie, jedzenie, opranie, opał i światło, uczniowie obowiązani są płacić 25 zł. miesięcznie. - Rok szkolny rozpoczyna się 4-go stycznia 1926 r.

Od kandydatów wymagane są: złożenie podania własnoręcznie napisanego, metryka urodzenia, świadectwo szkolne, świadectwo moralności od swego proboszcza lub innej wiarygodnej osoby (wójta), zobowiązanie rodziców lub opiekunów co do płatności za utrzymanie. Przy składaniu podania należy przesyłać do zarządu szkoły w Liskowie 10 zł. jako wpisowe. - Podanie należy składać przed Nowym Rokiem. - Kandydaci, zaliczeni w poczet słuchaczy będą powiadomieni o tem przez szkołę.

Adres szkoły: poczta Lisków Kaliski, stacja kolejowa Opatówek Kaliski. Od stacji do szkoły 15 kim. Odchodzi codziennie samochód z Opatówka do Liskowa.

Zarząd Szkoły


Konkurs na wykład popularny dla młodzieży ogłosiło Zjednoczenie Młodzieży Polskiej. Sąd konkursowy składa się z przedstawicieli Polskiej Macierzy Szkolnej w Warszawie, Towarzystwa Szkoły Ludowej w Krakowie, Towarzystwa Czytelni Ludowych w Poznaniu. Za najlepsze prace wyznaczono 7 nagród po 150, 75, i 40 złotych. Termin nadsyłania prac do 28 lutego 1926. Po bliższe warunki należy się zwracać pod adresem: POZNAŃ, Pocztowa 14.