Rezolucje diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego w Łodzi
Drukuj

Uczestnicy Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego w Łodzi:

1. wobec grożących niebezpieczeństw zeświecczenia i zdeprawowania rodziny katolickiej - wzywają wszystkich katolików do obrony zdrowia moralnego ognisk rodzinnych przez zachowanie praw Bożych i kościelnych, oraz szczególne szerzenie kultu Eucharystji w rodzinie.

2. wzywają wiernych do walki o prawa, godność, świętość i nierozerwalność małżeństwa, jako jedynych środków uzdrowienia społeczeństwa u moralnych jego podstaw;

3. wzywają wszystkich katolików do domagania się w izbach ustawodawczych, w prasie, organizacjach szkoły katolickiej, która przez swój charakter bronić będzie młodzież od spoganienia;

4. ostrzegają wiernych przed nowopowstającemi sektami które pod pozorem akcji religijnej godzą w zasady Wiary św. i ustrój społeczny Narodu;

5. wzywają wszystkich wiernych, inteligencję i brać robotniczą, do zorganizowania apostolatu świeckich, by w każdej dziedzinie życia publicznego i prywatnego szerzyli Królestwo Chrystusa Eucharystycznego na ziemi;

6. wobec jawnej akcji wrogów przeciwko dogmatowi i moralności katolickiej wzywają katolików do czynnej obrony Wiary i praw Kościoła;

7. wzywają do szerzenia Bożego Dzieła Krucjaty w każdym zakątku ziemi polskiej, by młodzież zachowała przez kult eucharystyczny niewinność i zahartowała się miłością Chrystusa na czekające ją trudy życia;

8. żądają, by znaczenie, wartość i skutki Mszy św. w szczególniejszy sposób omawiano w kościele, w szkole, na zebraniach;

9. postanawiają pieśń eucharystyczną i religijną polską kultywować, ćwiczyć i propagować w granicach, przez prawa kościelne dozwolonych;

10. domagają się, by przez bractwa trzeźwości i organizacje katolickie szerzono abstynencję od napojów wyskokowych;

11. wzywa wiernych do czytania i popierania pism katolickich, a w diecezji Łódzkiej "Słowa Katolickiego;"

12. wzywa wiernych i postanawia praktykę częstej Komunji św. rozszerzać, a w szczególności wzywa rodziców i wychowawców młodzieży, by dzieciom do tego dopomagali;

13. wzywa kobiety katolickie do obrony cnoty wiary i szlachetnego wpływu na obyczajność publiczną i prywatną, oraz do tępienia pornografji;

14. protestuje przeciw zakusom wrogów, zmierzającym do usunięcia okólnika M. W. R. i O. P. o obowiązkowych nabożeństwach szkolnych dla młodzieży i ograniczenia nauczania religji rzymsko-katolickiej w szkołach;

15. zasyła wiernym synom Kościoła w Meksyku słowa uznania i zachęca ich do wierności prawdzie Chrystusowej;

16. poleca wiernym Apostolstwo modlitwy i dobrze zorganizowane Adoracje Najśw. Sakramentu;

17. wyrażają najgłębszy hołd J. E. Ks. Nuncjuszowi Apostolskiemu, J. Em. Ks. Kardynałowi Prymasowi Hlondowi Ich EE. Ks. Metropolitom: Krakowskiemu - Sapiesze Wileńskiemu - Jałbrzykowskiemu, Księżom Biskupom: Fulmanowi, Kubinie, Krynickiemu, Okoniewskiemu, Ks Biskupowi Sufraganowi Wetmańskiemu, a J. E. Ks. Biskupowi Dr.owi Tymienieckiemu uczucia wdzięczności za urządzenie Kongresu i J. E. Ks. Biskupowi Dr. Tomczakowi za pomoc w tej pracy.

18. Wszyscy uczestnicy Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego w Łodzi ślubują szerzyć cześć dla Chrystusa Utajonego w Sakramencie Ołtarza i przystępować jak najczęściej do Stołu Pańskiego.

19. Diecezjalny Kongres Eucharystyczny w Łodzi postanawia wydać pamiętnik Kongresu.

Łódź, dn. 1 lipca 1928 r.


O Pani nasza ! składamy Ci daninę z hołdów naszych i radujemy się niezmierną chwałą, jaką Cię Stwórca obdarzył. Im bliższą jesteś źródła łask Wszelkich, tem Ci łatwiej wyjednywać je i dla nas.

Św. Alfons Liguori