Program katolicki
Drukuj

W jasnogórskim klasztorze obradowała dnia 3 i 4 października br. plenarna konferencja Episkopatu. Zasadniczym przedmiotem obrad był program działalności Kościoła w związku z obecnymi warunkami życia polskiego oraz sytuacji stworzonej przez oświadczenie rządowe w sprawie umowy konkordatowej, nad którym Episkopat i katolicy ubolewają.

Brońmy swej wiary

Biskupi powzięli uchwały, mające na celu normalizację stosunków kościelnych po wojnie i wzmożenie oddziaływania wiary na życie. Przestrzegając przed materializmem, bezbożnictwem, sektami i propagandą antychrześcijańską, Episkopat przypomina, że gdy chodzi o stosunek do Boga, o ducha, moralność i sumienie, pamiętać należy o przestrodze Chrystusowej, że Katolicy powinni szczerze współpracować przy odbudowie Rzeczpospolitej w zdrowym duchu demokratycznym, ale zarazem trwać niewzruszenie przy swych wierzeniach religijnych, opierać się hasłom uniezależniania życia prywatnego i zbiorowego od wyższych norm moralnych, zapewniać młodzieży naukę religii w szkołach i wychowanie w duchu chrześcijańskim a przeciwstawiać się zakusom, które by chciały rozpętać w Polsce szkodliwą dla Państwa i jedności narodowej walkę z Kościołem.

Trwajmy w łączności z Ojcem Św[iętym]

Księża Biskupi wzywają wiernych by w duchu nadprzyrodzonym trwali w ścisłej religijnej łączności z Ojcem Św. i Stolicą Apostolską, jako z powszechnym i jedynym ośrodkiem kierowniczym Kościoła, ustanowionym przez Zbawiciela, pomni na to, że Ojciec św. Pius XII nawet w najtragiczniejszych dla narodu chwilach lat ubiegłych miał dla nas zawsze słowa pociechy, zachęty i otuchy, że bardzo wielkim nakładem wspierał uchodźców polskich na całym świecie, utrzymując nieprzerwanie stosunki dyplomatyczne z Rzeczpospolitą, Biskupi wyrażają mu gorącą wdzięczność.

Więcej prawdy, uczciwości i czystości

Episkopat wspomina z uwielbieniem i wdzięcznością postawę bohaterską narodu i duchowieństwa polskiego w czasie hitlerowskiego najazdu oraz poleca pamięci modlitewnej wszystkich tych, którzy za Polskę i za wiarę ojców położyli swe życie, albo cierpieniem i ofiarami bezprzykładnymi przyczynili się do oswobodzenia kraju i do podtrzymania religijnej i moralnej postawy narodu. Stwierdza z radością, że męczenne cierpienie w latach ucisku i walki dało narodowi zastępy ludzi duchowo pogłębionych, o wysokim poziomie etycznym i o heroicznym zdecydowaniu na służbę Bożą i ojczystą. Ale zarazem ubolewa nad wyłomami, które wojna poczyniła tu i tam w obyczajach narodu, a zwłaszczą nad zakłamaniem i nieszczerością, samolubstwem i nienawiścią, nieuczciwością, kradzieżą i nieobyczajnością. Ze szczególnym bólem i niepokojem patrzy Episkopat na szerzenie się zbrodni spędzania płodu, która sprzeciwiając się zasadniczo prawu Bożemu i prawu natury, godzi jednocześnie w rozwój i w samo życie narodu. Biskupi wzywają wiernych do wzniesienia się na poziom ducha Chrystusowego, który jest prawdą, uczciwością, czystością życia, a nade wszystko miłość ą bliźniego. Katolicy powinni w dalszym ciągu otaczać szacunkiem i opieką instytucję małżeństwa chrześcijańskiego i strzec świętości oraz honoru rodziny polskiej, która nie może paść ofiarą żadnej ewolucji i powinna pozostać naturalną ostoją ducha narodu.

Bądźmy miłosierni

Wobec nagminnej nędzy, spowodowanej zniszczeniami wojennymi, rabunkiem i powszechnym rozstrojem gospodarczym, Biskupi zalecają usilnie wzmożenie tradycyjnego miłosierdzia chrześcijańskiego, zarówno przez prywatne wspieranie biednych, jak i przez akcję dobroczynną, zorganizowaną w stowarzyszeniu "Caritis".

Budujmy Polskę na zasadach chrześcijańskich

A ponieważ Polska, jako naród katolicki, powinna także w życiu społecznym i publicznym kierować się duchem Chrystusa Pana, Episkopat wzywa wiernych, by dołożyli starań, aby odbudowa Państwa Polskiego odbywała się na zasadach chrześcijańskich. Biskupi, pragnąc istotnego dobra narodu, przypominają katolikom m. in. na czas wyborów obowiązek głosowania zgodnie z sumieniem katolickim, czyli wybierania kandydatów tych stronnictw, które obowiązują się urzeczywistniać program społeczny i polityczny, zgodny z nauką Chrystusa. Biskupi wychodzą z założenia, iż w nowoczesnym ustroju demokratycznym, wyzwolonym z totalistycznych doktryn i przymusów, szanującym przyrodzoną godność i wolność człowieka, ogromna katolicka większość kraju ma prawo do reprezentacji sejmowej poprzez stronnictwa odpowiadającej przekonaniom religijnym i jej etycznym zasadom.


Skoro na Panu Bogu się, oprzemy, olbrzymami jesteśmy.

O. Maksymilian