Najdostojniejsi Arcypasterze nasi "Rycerzowi Niepokalanej" błogosławią!
Drukuj

U kresu pięciolecia "Rycerza", w tym grudniowym miesiącu, gdy i uroczystość Niepokalanego Poczęcia Pani naszej i pamiątkę radosnej nowiny w Betlejemie przez aniołów głoszonej, że się narodził Zbawiciel, obchodzić będziem - z weselem przejmującem serca nasze dzielimy się z Wami, kochani Czytelnicy, niezwykłą nowiną: że Najdostojniejszy Episkopat polski raczył w sprawie "Rycerza Niepokalanej" łaskawie zabrać głos i wydał o nim opinję i udzielił Błogosławieństwa.

Zanieśliśmy skromną prośbę (Niepokalana myśl tę nam podsunęła i w przeprowadzeniu jej dopomogła!) i oto poczęły płynąć błogosławieństwa falą złotą i wciąż płyną...

Rozpoczynając drukować słowa Arcypasterzy "Rycerzowi Niepokalanej" Błogosławieństwo niosące, nawołujemy zarazem Was, kochani Czytelnicy, do gorącej modlitwy za Arcybiskupów i Biskupów naszych. Niech osobliwie w dniu 8 grudnia, w samą uroczystość Niepokalanego Poczęcia N. M. Panny, mocna z serc Waszych ku Niebu modlitwa się wzniesie, by Niepokalana w pełnieniu trudnych obowiązków Arcypasterzy naszych wstawiennictwem swojem u Syna Jezusa wspierała. A ponieważ po całej Ojczyźnie naszej i wśród emigracji krąży dziś mnóstwo drapieżnych wilków w owczych skórach, którzy od jedności Kościoła odrywając wiernych i sprowadzając na błędne manowce, krwawią serca Arcypasterzy naszych, przeto gorąco nawołujemy Was: stójcie nietylko sami mocno i niewzruszenie przy jedynie zbawiającym Chrystusowym katolickim Kościele, którego przedstawicielami są Arcybiskupi, Biskupi i kapłani z nimi w zgodzie zostający, lecz brońcie także innych, od tej okropnej zarazy, stawiając jej wszędzie mocny i natychmiastowy opór.


POZNAŃ, dnia 25 października 1926 r.

Miesięcznikowi "Rycerz Niepokalanej", obchodzącemu pięciolecie swego istnienia, przesyłam Arcypasterskie błogosławieństwo, życząc, by praca jego i usiłowania, skierowane ku szerzeniu czci Panny Najświętszej, obfite były w bogate owoce, prowadząc czytelników do zamiłowania i praktykowania cnót marjańskich.

† August Hlond
PRYMAS


LUBLIN, dnia 25 paźdź. 1926 r.

Do Redakcji Miesięcznika "Rycerz Niepokalanej" w GRODNIE

Szanowna Redakcjo!

Na skutek przysyłanego mi miesięcznika "Rycerz Niepokalanej" miałem możność ocenienia wartości i doniosłości podejmowanej przez OO. Franciszkanów w Grodnie pracy około tego wydawnictwa.

Mniemam, że pismo ku czci Niepokalanej w tak dużej ilości wśród katolików polskich rozpowszechniane niepospolicie przyczynia się do podniesienia uświadomienia religijnego katolickiego oraz do wzmożenia nabożeństwa do Najśw. Matki Zbawicielowej. Szczególniej bractwa i stowarzyszenia katolickie nieodzownie winny je zalecać swoim członkom jako strawę duchowną bardzo korzystną dla dobra ich dusz.

Wyrażam Szanownej Redakcji i jej współpracownikom swoje uznanie za dotąd podejmowaną pracę i życzę rozwoju "Rycerza Niepokalanej" wszędzie, gdzie tylko mowa polska rozbrzmiewa. Całem sercem błogosławię Wam czcigodni Ojcowie na polu piśmiennictwa katolickiego, przez które wspieracie naszą pracę pasterską około zbawienia dusz ludzkich.

Niech Najśw. - Niepokalana Bożarodzicielka wspiera szczególniej wielebnego Ojca Redaktora.

BISKUP LUBELSKI
† Marian Fulman


TARNÓW, 26 października 1926 r.

Szanowna Redakcja "Rycerza Niepokalanej" w GRODNIE.

Miesięcznik "Rycerz Niepokalanej", wychodzący pod światłą redakcją Przewielebnych OO. Franciszkanów w Grodnie, już od pięciu lat szerzy cześć Marji w naszym narodzie i rozpala serca miłością ku Bożej Rodzicielce.

W uznaniu tej pracy i w myśli, by miesięcznik ten przyczyniał się nadal do rozszerzenia chwały Najświętszej Panny w Polsce, udzielamy Błogosławieństwa Biskupiego Szanownej Redakcji, Czytelnikom i Przyjaciołom "Rycerza Marji".

Kurja Biskupia w TARNOWIE. I L. 6424.
† Leon Bp.


Do Szanownej Redakcji "Rycerza Niepokalanej" w GRODNIE.

BISKUP Kujawsko-Kaliski.
WŁOCŁAWEK D. 27 paździer. 1926 r.
L. 3383.

Składając Szanownej Redakcji "Rycerza Niepokalanej" słowa wysokiego uznania za gorliwe i owocne szerzenie czci Najświętszej Dziewicy, Matki i Królowej naszej w Narodzie, - na dalszą zbożną i tak pożyteczną literacką działalność ślemy z głębi serca płynące błogosławieństwo pasterskie.

Biskup Włocławski: † St. Zdzitowiecki
Kanclerz: Ks. W. Gmachowski


Kurja Biskupia O. Ł.
w PRZEMYŚLU.
L. 4443-26.

PRZEMYŚL, dnia 28. paźdz. 1926 r.

Do Szanownej Redakcji "Rycerza Niepokalanej" w GRODNIE OO. Franciszkanie.

Walka z masonerią, tym właściwym w obecnych czasach wrogiem Kościoła katolickiego, oto główny cel "Rycerza Niepokalanej". Pełne uznanie należy się Szanownej Redakcji za to śmiałe i wprost podjęcie walki z wrogiem starym, a tylko w nowej szacie z nową bronią występującym. Przyznajemy, że walka trudna, bo wróg ma, kryjówek wiele i niezbadanych, a sprzymieżeńców w ludzkich namiętnościach licznych, nadto wielkiemi rozporządza środkami materjalnemi; czujność zaś jego nieraz większa od czujności Stróżów religji. Ale Bóg mocniejszy, gdyż "kto jak Bóg"?

Zwycięstwo po "stronie prawdy! Tylko ufności, wytrwania i siły nadludzkiej potrzeba walczącym. Da im to wszystko łaska Boża, która "wystarcza" za przyczyną Niepokalanej.

Aby ta łaska spłynęła na walczących w jak największej obfitości, przesyłamy Wielebnemu

Księdzu Redaktorowi i jego współpracownikom

w 5-tą rocznicę istnienia "Miesięcznika" Nasze Pasterskie błogosławieństwo.

† Anatol Nowak
BISKUP PRZEMYSKI.


Biskup Łódzki
ŁÓDŹ.
dnia 29 października 1926 r.
L. 4299.

Przewielebny Ojcze Redaktorze!

Miesięcznik "Rycerz Niepokalanej" znany mi jest dobrze, gdyż skrupulatnie przeglądam go.

Uważam to pismo za "bardzo pożyteczne i dlatego proszę Boga, aby błogosławić raczył Przewielebnemu Księdzu Redaktorowi i wszystkim czytelnikom.

Oddany w Bogu

† W. Tymieniecki
Biskup Łódzki


Przerywamy dalsze podawanie Czytelnikom strawy duchowej tak obfitej i cennej i rozkosznej.

Arcypasterze nasi, Zastępcy Apostołów Chrystusowych, przemawiają, ślą życzenia, błogosławią i uczą.

Niech każde Ich słowo utkwi, głęboko w umysłach naszych, wniknie w serca nasze!

Błogosławieństwa dalsze, poczęści już nam łaskawie nadesłane, ujrzą Czytelnicy w najbliższych numerach.