Kronika
Drukuj

Radosna rocznica dla Wsch. Europy. W bież. r. przypada 950-lecie Chrztu św. Włodzimierza i Rusi. W związku z tym Ojciec św. wydał specjalne pismo do kard. Tisseranta, sekret, św. Kongreg. Kościoła Wsch. W liście Ojciec św. podkreśla i aprobuje myśl uświetnienia tej uroczystości, oraz przypomina błogosławione skutki, które Chrzest św. Włodzimierza przyniósł jego narodowi, podkreślając przy tym Wierność dla Stolicy Piotrowej utrzymanej aż do oddawania krwi katolików obrządku bizantyjsko-słowiańskiego, których liczne zastępy w Europie Wschodniej, aż do Ameryki stanowią bardzo poważną część katolicyzmu.

Nowe dowody łask Niepokalanej. Podano do publicznej wiadomości, iż w cudownej grocie w Lourdes, w roku 1938 zostało zdziałanych 38 uzdrowień. Z liczby tej cztery wypadki pozostają jeszcze pod badaniem, 26 uzdrowionych osób pozostaje jeszcze pod obserwacją lekarską, a osiem uzdrowień zostało uznanych przez biuro za uzdrowienia cudowne, które nie mogły być spowodowane żadnymi środkami naturalnymi.

Ks. Huszno powrócił na łono Kościoła Katolickiego. - Ks. Andrzej Huszno, niegdyś wikariusz w Mszczonowie, przed kilkunastu laty zerwał z Kościołem Katolickim, przystępując do sekty mieniącej się "kościołem narodowym". Z czasem przystąpił do cerkwi prawosławnej, osiedlił się w Dąbrowie Górniczej, jako "proboszcz polsko-narodowego kościoła prawosławnego św. Michała Archanioła" i rozwijał propagandę schizmy. Ostatnio złożony ciężką chorobą, ks. Huszno odwołał swe błędy, pojednał się z Kościołem Katolickim i ogłosił w tyg. "Niedziela" list z dnia 24 maja br., w którym wyraża żal, iż był przyczyną zgorszenia, oraz nawołuje swych zwolenników, by również wyrzekli się błędów. Zmarł 6 czerwca b.r.

Złote gody kapłaństwa obchodził 13 maja j. E. ks. bp Marian Leon Fulman, ordynariusz diecezji lubelskiej.

Apostolstwo robotników. Na poznańskim zjeździe Kat. Zw. Robotników Polskich wygłosił przemówienie J, Em. ks. kard. Prymas Hlond.

Dostojny Mówca zaznaczył, że w dzisiejszych czasach robotnik działa na niezwykle trudnym i niebezpiecznym odcinku i musi dołożyć szczególnych sił i trudu ducha, by nie dać się wciągnąć w robotę tendencyjną, wywrotową. Dlatego też na robotnikach katolickich ciąży wielka odpowiedzialność i ogromne zadanie apostolstwa prawdy wśród powodzi kłamstw, pleniących się na niwie pracy.

"Miłujmy swoją parafię". Ordynariusz diec. kieleckiej J. E. ks. bp dr Czesław Kaczmarek wydał do duchowieństwa diecezjalnego i wiernych List Pasterski, poświęcony w całości sprawie odrodzenia życia katolickiego w parafiach, zatytułowany: "Miłujmy swoją parafię!"

List roztrząsa trzy składniki: 1. Miłość każdego katolika dla swej parafii. Tam gdzie jest miłość, życie wiernych robi codziennie postęp, wzbogaca się w cnoty, tryska rumieńcem zdrowia i energii, wykazuje niezwykłą tężyznę. 2. "Parafia po to jedynie jest zorganizowana, żeby być wydajnym i sprawnym OGNISKIEM AKCJI DUSZPASTERSKIEJ I NADPRZYRODZONEGO ŻYCIA PRZEZ ŁASKĘ". 3. Ze zrozumienia istoty parafii wynika, że OŚRODKIEM ŻYCIA PARAFIALNEGO JEST MSZA ŚW. Na rozkwit życia parafialnego składają się trzy rzeczy: JEDNOŚĆ STOSUNEK PARAFIAN DO SWEGO DUSZPASTERZA, oraz TROSKA O RODZINNY DOM, CZYLI KOŚCIÓŁ PARAFIALNY.

Śląska młodzież akademicka złożyła 29 czerwca manifestacyjny hołd Matce Boskiej Piekarskiej (na Śląsku). W pielgrzymce oprócz akademików wziął udział i lud pracujący Górnego Śląska, manifestując w ten sposób swą solidarność z akademikami.

Kronika, s. 216-217

Opisy zdjęć powyżej:

  1. [z lewej] W Rzymie odbyły się uroczystości oficjalnego objęcia w posiadanie bazyliki Lateraneńskiej św. Jana przez Papieża Piusa XII. Była to uroczystość nie oglądana od 100 lat. Na ilustracji: Ojciec św., w drodze do bazyliki błogosławi zgromadzone tłumy wiernych. Niżej: uroczysta Msza św. pontyfikalna u św., Jana Lateraneńskiego.
  2. [z prawej] W Algierze (Afryka) odbył się XII narodowy Kongres Eucharystyczny dla upamiętnienia setnej rocznicy ustanowienia hierarchii katolickiej w Północnej Afryce. Legatem Papieskim na Kongresie był kard. Verdier, arcbp Paryża (na ilustracji w kole - obecny na posiedzeniu kongresowym). W ramach uroczystości odbył się "dzień dzieci". W nabożeństwie wzięło udział ok. 10.000 młodzieży oraz urządzono tradycyjną procesję (ilustr. na dole) rycerzy średniowiecza.

    Kongres zakończony został orędziem papieskim Piusa XII, wygłoszonym przez radio. Słowa Ojca św. pełne były namaszczenia religijnego i troski ojcowskiej o ewangelizację Afryki. W końcowych uroczystościach wzięło udział ok. 100.000 wiernych.


K.S.K. gotowe do pracy. Na dorocznym zjeździe delegatek Kat. Stów. Kobiet archidiec. lwowskiej, (liczy ok. 200.000 członkiń!) uchwalono rezolucję w której m. inn. czytamy:

"... My kobiety Polki chcemy, by każdy żołnierz wiedział, że w chwili, gdy naszych ojców, mężów, synów i braci potrzeba obrony słusznych praw Rzeczypospolitej oderwie od ich codziennych warsztatów pracy, ich bohaterskim trudom żołnierskim towarzyszyć będzie wiernie praca kobiet nad umocnieniem ładu, porządku i moralnego życia wewnątrz kraju. Tak nam dopomóż Bóg!"

Tegoroczny zjazd Kat. Stow. Młodz. męskiej w Poznaniu był wyrazem gotowości bojowej organizacji. Na dowód zaś pełnego zrozumienia dla potrzeb chwili wręczono przedstawicielowi wojska 3 tys. złotych zebrane wśród druhów na dozbrojenie armii.

Wycieczka Polaków z Litwy złożyła przed cudownym obrazem M. B. Ostrobramskiej w Wilnie wotum w postaci plakiety srebrnej z napisem: "Matko, opiekuj się nami".


Kronika, s. 218

Opisy zdjęć powyżej:

  1. [z lewej] W Orleanie (Francja) odbyły się uroczystości ku czci bohaterki i świętej narodowej Joanny d’Arc. W ramach uroczystości odbyło się złożenie w kościele św. Piotra 250 chorągwi regimentów, rozwiązanych po zawieszeniu broni. Na ilustracji: mgr Valerio Valeri, nuncjusz apostolski, wychodzi z katedry, pozdrawiany sztandarami kombatantów.
  2. [z prawej] Kopia cudownego obrazu M. B. Częstochowskiej, którą uroczyście przewieziono na ziemię wołyńską z Częstochowy. Teraz z osady Karlowszczyzna Królowa Polski staje się bliższą odradzającemu się ludowi województw wschodnich. Na trasie od granic województwa wołyńskiego aż do stacji kol. Równe przejeżdżający pociąg witały liczne procesje wiernych, które w krótkich chwilach postoju pociągu zanosiły modły do Tej, co z Jasnej Góry przybywa w chwale na bohaterską ziemię.

Zbiorową modlitwę za Polskę zaniosła do stóp Jasnogórskiej Pani młodzież akademicka z całej Polski, słowa modlitwy brzmiały: "Państwo nasze i wojsko, które jest jego wielkości i mocy ostoją - opieką Twoją otaczaj, Pani".

"Młode Polki" (K. S. M. ż.) na terenie Wielkopolski obchodziły 20-lecie pracy organizacyjnej. Na zjazd do Poznania przybyło ok. 12 tysięcy młodych bojowniczek sprawy Chrystusowej.

Ogólnopolski zjazd Sodalicji Mariańskiej Inteligencji Męskiej odbył się w pierwszych dniach czerwca w Łodzi. Protektorat nad zjazdem objął J. E. ks. bp Jasiński.

10-lecie walki o polskość młodego pokolenia - tak można by nazwać przypadającą w tym roku rocznicę 10-lecia szkolnictwa polskiego w Niemczech. Sięgając pamięcią wstecz widzimy stałą walkę, o każdą nową szkołę, o utrzymanie bytu szkół już istniejących. A wszystko dla zapewnienia dzieciom wychowania w duchu polskim, narodowym. W walce tej hartują się dusze polskie, ożywione wiarą, że jest to walka prowadzona o słuszne prawa.

Rozwiązano sektę "badaczy Pisma św." Władze państwowe stwierdziły, że stowarzyszenie to szerzyło za pomocą swego pisma, "Złoty Wiek" propagandę antyreligijną niemoralną i antypaństwową.

Likwidacja opactwa. Na skutek zarządzenia władz narodowo-socjalistycznych poddano likwidacji starożytne opactwo cystersów w pobliżu Grazu. Istniejący od przeszło 900 lat klasztor został "oczyszczony" z zakonników i kandydatów do stanu zakonnego.

5 maja był dniem odprężenia w zawiłe; sytuacji międzynarodowej. W dniu tym wygłosił w Sejmie przez radio wielką mowę min. spr. zagr. płk J. Beck, wyrażając odważne nieustępliwe stanowisko Polski w kwestii Gdańska, ziem Pomorza, polskich odwiecznie oraz morza, od którego odepchnąć się nie damy.

Wódz armii litewskiej w Polsce. W pierwszej połowie maja cała Polska serdecznie witała znakomitego przedstawiciela bratniego narodu gen. St. Rasztikisa. Pierwszy kontakt naczelnych wodzów wojsk bratnich narodów stanowił dalszy etap w tak koniecznym dziś procesie zbliżenia dwóch sąsiadujących państw.

Ofiarność Wychodźstwa na F.O.N. Ze wszystkich ośrodków polskich za granicą nieustannie napływają ofiary na Fundusz Obrony Narodowej. Pisma polskie, ukazujące się zagranicą, przepełnione są wykazami ofiar. Wykazy te zajmują nieraz całe kolumny i obejmują ofiary idące w tysiące i ofiary drobne od niezamożnych, lecz jakże wymowne i wzruszające. "Nie chcemy Polsce pożyczać - głoszą uchwały i listy ofiarodawców - Matce nie pożycza się, lecz daje, co się ma. To obowiązek". A więc i Polacy za granicą - tak jak Polska cała - są dziś silni, zwarci, gotowi!

zmarli biskupi

[Fot. powyżej] W przeciągu trzech tygodni trzech członków Polskiego Episkopatu przeniosło się do wieczności.

9 maja br. zmarł podczas wizytacji pasterskiej w parafii Ortel, pierwszy ordynariusz odnowionej w wolnej Ojczyźnie diecezji podlaskiej śp. ks. bp Henryk Przeździecki (lat 44).

17 maja w Gnieźnie zmarł nagle, na atak serca, ks. bp sufragan gnieźnieński, Antoni Laubitz (78 lat), wielce zasłużony działacz narodowy i społeczny z czasów niewoli.

4 czerwca zmarł nagle, po udzieleniu święceń kapłańskich w katedrze, ordynariusz tarnowski śp. ks. bp dr Franciszek Lisowski (63 lata), gorliwy pionier pracy pasterskiej.

Bastion modlitwy< na Kresach Wschodnich/strong> z krakowskiego klasztoru Karmelitanek Bosych wyszła obecnie nowa fundacja Karmelu w Wilnie, której celem jest otaczać modlitwą nasze Kresy Wschodnie.

Nowy Karmel rozpoczął swe istnienie w starym drewnianym domku. przy ul. Popławskiej 29. Początki zawsze są trudne, toteż społeczeństwo katolickie chętnie spieszy z pomocą, pamiętając, że w r. 1876 barbarzyńska ręka zaborcy zburzyła aż do fundamentów istniejący od r. 1638 klasztor i kościół Karmelu, zaś plac stąd powstały obrócono na targowisko miejskie.

Polska Flota Handlowa rośnie! Do Gdyni przybył nowonabyty transatlantyk m/s Sobieski.

Nowy środek przeciw trądowi wynalazła siostra Maria Zuzanna ze zgromadzenia N.M.P. misjonarka. Środkiem tym jest olejek otrzymany z orzechów, rosnących na wyspach Oceanu Spokojnego.