Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

Stosunek A.K. do rasizmu. Niezmiernie doniosłe przemówienie wygłosił Ojciec Święty do asystentów kościelnych Akcji Katolickiej podczas udzielonej audiencji. Papież Pius XI mówił o stosunkach Akcji Katolickiej do rasizmu. "Wizja pełnego glorii powszechnego dobra katolickiego - mówił Papież - nie takiego, jakiego niektórzy pożądają, lecz istotnie powszechnego, winna oświecać świat właśnie w chwili, gdy zapomina się o wyraźnym artykule Credo: "Wierzę w Kościół powszechny". Powszechny - a nie rasistowski, nie nacjonalistyczny, nie separatystyczny, lecz powszechny czyli katolicki Duchem tej prawdy winna przepoić się Akcja Katolicka, albowiem jest rzecz większa i lepsza od samego poczucia wiary - to zrozumienie jej istoty, podobnie jak jest rzecz znacznie gorsza od tej czy innej formy rasizmu lub wybujałego nacjonalizmu, mianowicie duch, który tworzy te teorie. Teoriom tym musi przeciwstawić się duch katolicki, duch bowiem jest rzeczą najważniejszą i nad wszystko musi być wynoszony. Inaczej ulegnie innym duchom.

Kronika 9/1938, s. 277-280

Opisy zdjęć powyżej:

  1. [z lewej u góry] W Reims (Francja) odbyła się uroczystość inauguracji starożytnej katedry. Wspaniała budowla gotycka mocno zniszczona podczas wojny w ciągu ostatnich kilkunastu lat została gruntownie naprawiona. Przywrócenie do życia tej jedynej w swoim rodzaju świątyni jest widocznym dowodem zwrotu stosunku państwa francuskiego do Kościoła katolickiego.
  2. [u góry, drugie od lewej] W Rzymie odbyła się wspaniała nocna procesja Eucharystyczna ku czci pierwszych rzymskich Męczenników. Najśw. Sakrament niósł kardynał Pizzardo. Procesja udała się na miejsce, w którym znajdował się cyrk Nerona, gdzie męczono pierwszych chrześcijan. Cała droga była iluminowana pochodniami, a w oknach domów żarzyły się maleńkie lampki oliwne. W procesji wzięły udział oprócz duchowieństwa stowarzyszenia Akcji Katolickiej i liczne organizacje rzymskie.
  3. [z lewej na dole] Ojciec święty dzięki Opatrzności Bożej czuje się zdrów. W ostatnich miesiącach letnich błogosławił setki par małżeńskich, przyjął na audiencjach dostojników państwowych - m. in. regenta Węgier Horthy’ego, ambasadora Hiszpanii narodowej oraz liczne rzesze pielgrzymów z całego świata. Z Polski była pielgrzymka licząca ok. 200 osób. Na jednej z audiencji w Castel Gandolfo Ojciec św. przyjął 500 urzędników i robotników zatrudnionych w przemyśle i gospodarstwie Citta del Vaticano. W czasie audiencji generalny dyrektor, inż. Castelli złożył oświadczenie w imieniu zebranych, że poczytują sobie za szczególny zaszczyt pracę w domu Suwerena w dziedzinie ducha Wiary. Ojciec św. po wyrażeniu Swego zadowolenia powiedział, że dom Ojca niech będzie domem jego synów. "Pozostańcie, mówił Ojciec św., do zebranych, takimi, jakimi jesteście i pielęgnujcie uczucia, które was ożywiają, bo wszystko marnieje kiedy duch wiary zanika. W nim zamyka się cała potęga i moc i z niego Papież czerpie także tę siłę, która jest tak potrzebna w czasach dzisiejszych".
  4. [w środku na dole] W Krakowie na Dębinkach został nowo wzniesiony dom im. Brata Alberta, gdzie znalazły pomieszczenie warsztaty oraz schronisko dla bezdomnych, prowadzone przez Braci Albertynów. (W rogu prezydent Krakowa wręcza klucze do nowego schroniska przełożonemu O. Wincentemu).

    W br. obchodzona jest rocznica 50-lecia założenia pierwszego czynnego miłosierdzia przez wielkiego jałmużnika powstańca 1863 r. oraz artystę-malarza Adama Chmielowskiego (Brata Alberta). Obecnie idee albertyńskie promienieją na całą Polskę. W ub. roku zawiązał się w Krakowie "Związek Przyjaciół Dzieła Br. Alberta", które skupia w sobie okazałą już liczbę "pomocników albertyńskich".

  5. [z prawej na górze] 17 lipca br. wyruszył ze Lwowa do Wilna patrol pieszy Zw. b. Ochotników Wojennych Lwowa niosąc ryngraf, jako wotum dla Matki Boskiej Ostrobramskiej, Ryngraf kuty jest z brązu, w środku na srebrnym tle umieszczone są emblematy "Orląt", Krzyża Małopolskich Oddziałów Armii Ochotniczej i Krzyża Zadwórzaków. Nad emblematami herb miasta Lwowa, a pod spodem napis: "Tej co w Ostrej Świeci Bramie Ochotnicy Lwowa i Ziemi Czerwieńskiej z wojny o Niepodległość 1918-1920".
  6. [z prawej na dole] W Lublanie (Jugosławia) odbył się Międzynarodowy Zjazd Młodzieży Katolickiej. Polskę, która liczy ponad 300.000 członków K.S.M. reprezentowało tylko 6 osób. W zjeździe wzięło udział ponad 100.000 młodzieży katolickiej. Na ilustracji sztandary K.S.M. polski i francuski, na stadionie.

Zgon prefekta św. Kongregacji Soboru. 16 lipca br. zmarł kard. Giulio Serafinii, prefekt św. Kongregacji Soboru. Śp. kardynał Serafinii święcenie kapłańskie otrzymał w r. 1890, w r. 1907 został mianowany biskupem, w r. 1923 Papież Pius XI mianował mgra Serafiniego sekretarzem św. Kongregacji Soboru. Kapelusz kardynalski otrzymał 30.6. 1930 r. i w tym samym roku został prefektem Kongregacji Soboru.

Beatyfikacje. Święta Kongregacja Obrzędów ustaliła daty uroczystości beatyfikacyjnych trzech nowych kandydatów: Marii Rosello, założycielki Sióstr Miłosierdzia - na 6 listopada. Franciszki Cabrini - na 13 listopada, Dominiki Mazzarello - na 20 listopada. Uroczystości te odbędą się w Bazylice watykańskiej św. Piotra.

Papież wspomaga ofiary pożaru. Ojciec Św. udzielił za pośrednictwem Nuncjusza. mons. Araty pomocy pieniężnej ofiarom pożarów w ludzie w Estonii i w Połondze na Litwie.

ZE ŚWIATA

W drugiej połowie lipca br. odbył się Bologne sur Mer we Francji podniosły IV Narodowy Kongres Maryjny, Uroczystość była połączona z jubileuszem 300-lecia poświęcenia Francji N. Maryi Pannie. W Kongresie wzięło udział około 300.000 wiernych z całego świata.

Na ilustracji [powyżej, w środku u góry] cudowna figura Matki Boskiej czczona przez całą Francję jako Matka Boża Morska. W następnym numerze podamy szczegółowy ilustrowany reportaż naszego specjalnego wysłannika przebiegu uroczystości.

Kongres Eucharystyczny w Kanadzie. W drugiej połowie czerwca odbył się w Kanadzie w m. Quebec Kongres Eucharystyczny. Do uczestników Kongresu Ojciec Św. wystosował orędzie, w którym wyraził zadowolenie z powodu imponującego przebiegu Kongresu, podnosząc płomienną wiarę Kanadyjczyków oraz przypominając kanonizację licznych męczenników kanadyjskich.

Apel do Ligi Narodów. Międzynarodowa Komisja "Pro Deo w Genewie, w której skład wchodzą, jak wiadomo, przedstawiciele różnych wyznań, wystosowała memoriał do przewodniczącego rady Ligi narodów, w którym przedstawia właściwy obraz prześladowań religijnych w Sowietach i Hiszpanii. Memoriał demaskuje przewrotną taktykę oficjalnych czynników w Sowietach, gdzie duchowni skazywani są niewinnie na śmierć pod pretekstem należenia do grupy trockistów. Odezwa wykazuje ponadto z pełną ścisłością, że wbrew zapewnieniom czerwonego rządu w Hiszpanii prześladowania trwają tam nadal z całą bezwzględnością.

Sukcesy katolicyzmu na drugiej półkuli. Liczba katolików Stanów Zjednoczonych A.P. wraz z Alaską i wyspami Hawajskimi wynosi 21.415.460, przy czym przyrost roczny oblicza się na 492.320 dusz. Należy jednakże dodać, że przyrost z przed 2 laty przewyższał o 10 proc. przyrost ostatniego roku. Ludności katolickiej przybyło w Stan. Zjednoczonych w ostatnim dwudziestoleciu z górą 4 miliony dusz. Liczba osób, które przyjęły katolicyzm w 1937 r. wynosi 62.000 i jest znacznie większą aniżeli w poprzednich latach. W roku tym zostały utworzone 3 nowe prowincje kościelne, obejmujące 5 diecezji.

W chwili obecnej Stany Zjednoczone mają 19 arcybiskupów, 93 biskupów i 2 wikariuszy apostolskich. Istnieją tam 132 diecezje. Liczba ogólna duchowieństwa katolickiego wynosi 32.668, czyli o 119 więcej niż w roku poprzednim. Duchowieństwo to pełni służbę duszpasterską w 18.428 kościołach i stacjach misyjnych. W 26 seminariach duchownych kształci się około 16.000 kleryków.

Z POLSKI

Na zamku królewskim w Warszawie pod przewodnictwem P. Prezydenta R.P. odbyło się posiedzenie kapituły orderu "Orła Białego". Na wniosek pana marszałka Śmigłego-Rydza wybrani zostali: kanclerzem kapituły J. Em. Ks. Kard. Rakowski a sekretarzem sen. K. Bartel.

Nominacja Biskupa sufragana. Ojciec Święty zamianował Biskupem sufraganem diecezji lubelskiej ks. Władysława Gorala, kanonika kapituły katedralnej oraz profesora Seminarium Duchownego w Lublinie. J. E. Ks. Biskup Nominat urodził się w roku 1898, święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1920 oraz uzyskał doktorat z filozofii i licencjat z teologii. Oprócz pracy naukowej J.E. Ks. Bp Władysław Goral oddawał się również pracy publicystycznej.

Dzień chorych. 24 lipca br. odbył się na Jasnej Górze Dzień Chorych. W kaplicy Matki Boskiej odbyła się Msza św. w intencji chorych a następnie chorzy zgromadzili się w krużgankach i uczestniczyli w błogosławieństwie Najśw. Sakramentem. W tej podniosłej uroczystości wzięto udział 110 chorych.

Radość Matki. We wsi Obydów (pow. Kamionka Str.), miejscu urodzenia się świątobliwego zakonnika O. Wenantego Katarzyńca, franciszkanina, odbyły się prymicje nowo wyświęconego kapelana ks. Kazimierza Białowąsa. W podniosłej uroczystości oprócz żyjącej matki wzięli udział dwaj bracia prymicjanta ks. Michał i ks. Kazimierz. Matka trzech księży mimo wczesnego owdowienia wychowała szczęśliwie ośmioro swych dzieci i dziś doczekała się tak zaszczytnych owoców.

Błogosławieństwo papieskie dla młodzieży akademickiej. W związku z przewiezieniem relikwii św. Andrzeja do Polski młodzież akademicka wysłała do Ojca Św. adres hołdowniczy, zaopatrzony w podobiznę Najśw. Dziewicy Jasnogórskiej. Papież za pośrednictwem J. E. Ks. Nuncjusza F. Cortesiego wyraził serdeczną radość, jaką Mu sprawili polscy akademicy "w tych chwilach tak trudnych dla Kościoła i wiernych chrześcijan". Nuncjusz Apostolski m. innymi tak pisze w swym liście:

"... Ci Młodzi Akademicy pragnęli skwapliwie zapewnić Jego Świątobliwość, że są głęboko przekonani o celowości Akcji Katolickiej przez swoje uroczyste odnawiane ślubowanie".

"... W ten sposób umieją oni jasno wykazać, że A.K. nie wyczerpuje swych zadań w ukształtowaniu chrześcijańskim swych członków, lecz potrafi uczynić z nich także narzędzia społecznego apostolstwa chrześcijaństwa. Które to apostolstwo, następnie otoczone także ową aureolą szacunku i sympatii, jaką przynosi prawdziwa wiedza i gruntowna nauka, mieć będzie bez wątpienia największą skuteczność. Wobec wizji rzeczy tak pocieszających, Ojciec Św. pragnie obiecywać sobie z góry obfite owoce. Dlatego powierza mi On zlecenie zakomunikowania wzmiankowanej młodzieży Swoich ojcowskich uczuć, popartych specjalnym błogosławieństwem, pośrednikiem obfitości wspomożeń boskich ..."

Rolnicy wielkopolscy na Jasną Górę. W tym roku odbędzie się pod protektoratem J. Em. Ks. Prymasa pielgrzymka rolników wielkopolskich do Częstochowy. W pielgrzymce przewidziany jest udział kilku tysięcy uczestników. Rolnicy zawiozą również Wotum.