Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

NOWE ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ODPUSTÓW. Na pamiątkę Jubileuszu Odkupienia Ojciec św. nadał nowe odpusty. Ilekroć wierni przynajmniej skruszonem sercem odmówią Wierzę w Boga... i modlitwę Wielbimy Cię, Chryste..., z pobożnem rozważaniem męki i śmierci Zbawiciela, mogą uzyskać odpust 10 lat; odpust zaś zupełny pod zwykłemi warunkami, jeśli się je będzie odmawiało codziennie przez cały miesiąc.

Dotychczas, aby zyskać odpusty, dołączone do wezwań i modlitw t. zw. strzelistych, należało odmówić je ustnie. Obecnie i za myślne tylko odmawiania tych modlitw można zyskać wszystkie przywiązane do nich odpusty.

MŁODZIEŻ ROBOTNICZA U OJCA ŚW. Wśród wielu pielgrzymek, napływających do Watykanu, przybyła też grupa katolickiej młodzieży francuskiej w liczbie około 1.200 członków (październik b. r.), wraz z przedstawicielami żeńskiej młodzieży robotniczej Belgji, Szwajcarji i Kanady. Złożyła Ojcu św. w darze owoce swej pracy jak: najpiękniejszy papier listowy, opony automobilowe i t. d. ale najwięcej ofiarowała obrusów. Ojciec św. podziękował za dary i oznajmił, że myśli o misjonarzach w dalekich krajach, "którzy szczęśliwi będą, iż Papież z nimi podzieli się temi darami".

ZARZĄDZENIE OJCA ŚW. W SPRAWIE KOMUNJI ŚW. W SOWIETACH. Ponieważ władze sowieckie zmuszają katolików do pracy w niedzielę, uniemożliwiając tem uczęszczanie do kościoła na nabożeństwa. Ojciec św. uwzględnił te niezwykłe warunki i pozwolił katolikom znajdującym się w Rosji sowieckiej na przyjmowanie Komunji św. w godzinach wieczornych, aż do północy. Komunikujący mają od godz. 6-tej wieczorem powstrzymać się od pokarmów.

NOWE PRZEPISY O MAŁŻEŃSTWIE. Komisja papieska dla autentycznej wykładni kodeksu prawa kanonicznego powzięła ważną uchwałę o stanowisku Kościoła wobec członków organizacyj ateistycznych, a mianowicie: wejście w związki małżeńskie osoby kat. z osobą, należącą do organizacji bezbożniczej, będzie surowo zakazane, przyczem dyspensa od tej przeszkody małżeńskiej zostaje zastrzeżona w ten sam sposób, jak przy małżeństwach mieszanych (z heretykami).

MŁODZIEŻ NIEMIECKA U OJCA ŚW. W połowie października b. r. Ojciec św. przyjął na audjencji pielgrzymkę młodzieży niemieckiej "Jungmanner Verband". Papież przemówił w te słowa: "czuwajcie, módlcie się, trwajcie w wierze, albowiem wiarę dziś zwalcza się i znajduje się ona w niebezpieczeństwie. Działajcie mężnie, albowiem każdy winien czynić wszystko, co możliwe. Czuwajcie, gdyż przezorność jest konieczną. Ufajcie w Panu, albowiem Bóg jest z nami i przy nas. Stąd czerpać należy siłę i odwagę do walki nie w naszej tylko sprawie, ale w sprawie, która jest Boską i przy niej stać winniśmy". - Po błogosławieństwie, członkowie złożyli uroczyste wyznanie Wiary, ofiarując jednocześnie Ojcu św. tekst tego wyznania spisany na pergaminie.

U NAS

PUBLICZNY HOŁD Najśw. Sercu Jezusowemu złożył 58 Pułk Piechoty w Poznaniu, defilując po powrocie z ćwiczeń na Placu Wolności przed pomnikiem Najsł. Serca P. Jezusa. Pułk ten jest poświęcony N. Sercu Jezusowemu.

UROCZYSTOŚCI W WYSOKIEM KOLE. W roku bieżącym mija 250 lat przeniesienia obrazu Matki Boskiej przez Krzysztofa Bębnowskiego z Zarudzia do Wysokiego Koła. Dla upamiętnienia uroczystości, związanych z obchodem rocznicy tego cudownego obrazu, poświęcono dnia 7 października b. r. posąg Matki Boskiej Różańcowej (z Lurd), ustawiony na placu pozaklasztornym. Uroczystego poświęcenia w czasie dorocznego odpustu dokonał ks. prałat Szymon Pióro.

ZA MAŁO LEKAREK NA TERENACH MISYJNYCH. Misje katolickie w Chinach poszukują lekarek dla pracy lekarsko-misyjnej. J. E. ks. kard. Prymas Hlond błogosławi zgłaszającym się ochotniczkom. Informacyj udziela: dr. J. Stermecka, Lwów, Sacre - Coeur, pl. Jura 1 i Pap. Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Centrala Misyjna w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 22.

WALKA Z DEMORALIZACJĄ. Niedawno Dekanalna Akcja Katolicka w Krakowie powołała do życia sekcję dla walki z demoralizacją. Na pracę złożyły się działy: kinowy, wydawniczy, prasowy, reklamy ulicznej i moralności publicznej. Powzięto szereg wniosków dotyczących cenzury filmów, kontroli nad sprzedażą uliczną i t. d., oraz projekt, by rozpoczęto walkę z pornografją na terenie całej Polski, aby podnieść poziom zdrowia moralnego i fizycznego ludności dla dobra Kościoła i Państwa.

ODZNACZENIE HR. POTOCKIEGO PRZEZ OJCA ŚW. Ojciec św. w uznaniu głębokiego i czynnego katolicyzmu oraz ofiarnej działalności dra Artura hr. Potockiego zaszczycił go Wysokiem odznaczeniem, mianowicie Komandorją Grzegorza Wielkiego. Krzyż Komandorji wraz z brewe papieskiem wręczył mu J. E. ks. bp St. Rospond.

ZE ŚWIATA

UZDROWIENIE PARALITYCZKI W KEVELAEK. Wśród osób, biorących udział w pielgrzymce do Kevelaer (Nadrenja) znajdowała się 62-letnia paralityczka, p. Hochstrass. Przez dłuższy czas siedziała w krześle przeznaczonem dla paralityków i gorąco się modliła; poczem nagle wstała i oświadczyła, że już nie potrzebuje swego wózka, gdyż może chodzić sama. "Marja mię uleczyła!" - powtarzała. Później bez żadnej pomocy wyszła z kościoła i udała się do miasteczka.

PRZEJŚCIA NA KATOLICYZM. Znana w Niemczech żydówka, dr. Edyta Stein, porzuciła judaizm i przyjęła Wiarę katolicką. Nowonawrócona wstąpiła do zakonu Sióstr Karmelitanek i obecnie jest w nowicjacie jako S. M. Benedykta.

Także w Indochinach przyjęły habit Karmelitanek trzy panienki z wysokich rodów: córką gubernatora Hai - Dong, córka księcia Phuoc - Mon i córka mandaryna Thach - Ha.

HASŁO MUSSOLINIEGO. W dniu 8 października b. r. Mussolini, wygłosił przemówienie do tłumów w mieście Novara (Północne Włochy). Między innemi wyrzekł te słowa: "Wierzyć, być posłusznym i walczyć". W zakończeniu zaś zaznaczył, że społeczeństwo włoskie powinno się podporządkować następującym hasłom: "Bóg, Ojczyzna, rodzina". Słowa te przyjęto oklaskami i z entuzjazmem.

SUROWE UKARANIE OBRAZOBURĆY. W Ernakulam (Indje) hindus połamał w miejscowej kapliczce krzyż i statuę Matki Boskiej. Na znak żałoby zamknięto nazajutrz szkoły, sklepy i t. d. Odbywały się liczne manifestacje z udziałem pogan. Obrazoburcę skazano na dwuletnie więzienie. Wkrótce wzniesiono nowy krzyż i statuę, co było powodem olbrzymiej manifestacji, w której wzięło udział

4 biskupów, około 200 kapłanów i ponad 20.000 wiernych.

MATKA I SIEDMIORO DZIECI W SŁUŻBIE BOŻEJ. P. Marja A. Fey, owdowiawszy wstąpiła do Zgromadzenia SS. Miłosierdzia. Z liczby jej 11 dzieci - 5 córek zostało zakonnicami a dwóch synów kapłanami. P. Fey jako siostra Ludwika pracuje w szpitalu wojskowym pod zarządem SS. Miłosierdzia.

SPOWIEDŹ U ANGLIKANÓW. W ostatnich czasach spowiedź zyskuje u anglikanów coraz większe prawa obywatelstwa, jakkolwiek jeszcze przed stu laty była przez pastorów anglikańskich ogólnie potępiana, jako "niegodziwe nadużycie" i odrzucana przez kierunek protestancki. Izba niższa Synodu Canterbury uchwaliła specjalne rozporządzenie o spowiedzi i zażądała, aby w każdej diecezji sporządzono listę pastorów, do których mogliby się w trudnych chwilach życiowych zwracać pastorowie i penitenci zwykli.

W CIĄGU 6 LAT - 2 MILJONY OFIAR. Według źródeł sowieckich, w ciągu lat 1917-1923 zginęło ogółem w Rosji 1.761.065 osób. Są to wszystko ofiary teroru, stosowanego przez czerwonych władców Sowietów. Powyższa liczba obejmuje: 25 biskupów, 1.215 kapłanów, 6.575 nauczycieli, 8.800 lekarzy, 54.850 oficerów, 260.000 żołnierzy, 10.500 policjantów, 448.000 żandarmów, 19.850 urzędników, 344.250 pracowników umysłowych, 815.000 chłopów, 192.000 robotników. Wykaz powyższy jest nader wymowny jeśli chodzi o wykazanie "humanitaryzmu" sowieckiego, o co tak gorliwie zabiegają w ostatnich czasach przyjaciele systemu bolszewickiego.

OSOBLIWY JUBILEUSZ. W mieście westfalskiem Bohum, miejscowy obywatel Franciszek Heilwig obchodził niezwykły jubileusz. Dzięki jego pomocy sześćdziesięciu młodzieńców, przeważnie ze sfer ubogich, zostało kapłanami. Ostatni protegowany otrzymał właśnie święcenia kapłańskie w Rzymie. Kardynał Pacelli nadesłał jubilatowi w imieniu Ojca św. gratulacje i wyrazy uznania dla jego zbożnej działalności.

MISJE ZA PONTYFIKATU PIUSA XI. Misje zagraniczne w pierwszem dziesięcioleciu pontyfikatu Ojca św. Piusa XI przedstawiają się następująco: 130 nowych terytorjów misyjnych; ochrzczono pogan ponad 6 milj.; liczba kapłanów wzrosła o 2.374; powstało 130 małych seminarjów; przybyło 39.318 katechetów, innych pracowników świeckich - 12. 022, zgromadzeń misjonarskich - 127, szkół - 11.587 i 687.907 uczniów, 244 sierocińce i 90 szpitali.

Z TEATRU DO KLASZTORU. W ciągu dwóch lat trzeci raz zdarza się, że artystka teatralna zostaje zakonnicą. Ostatnio w Paryżu Marja Wendling, artystka teatru Pigalle, wstąpiła, jako nowicjuszka do klasztoru Najśw. Panny, Królowej Apostołów w Venisseux koło Lyonu. Poprzednio do Benedyktynek wstąpiły artystki: Iwonna Hautin z teatru Komedji Francuskiej oraz Zuzanna Delorme z teatru Champs Elysees.

HIGJENA I MORALNOŚĆ. W bieżącym roku przybyło do Rzymu przeszło 3.600 nauczycielek, wśród których znajdowało się 150 zakonnic, by wspólnie przejść przygotowawczą naukę wychowania fizycznego opartego na zdrowych zasadach moralnych. W jesieni powtórzy te same kursy przeszło 6.000 profesorów i nauczycieli. Ciekawą jest rzeczą, że we Włoszech potrafią rachować i wdrażać higjenę w ćwiczeniach fizycznych i przestrzegać równocześnie zasad moralnych i wstydliwości. U nas wychowawcy nie chcą jeszcze zrozumieć, że wychowanie ciała i serca muszą iść razem i wspierać się wzajemnie. W przeciwnym razie na nic całe wychowanie fizyczne.

SZKOŁY BEZ UCZNIÓW. W Wandei we Francji jest 77 szkół świeckich (państwowych), w których na jednego nauczyciela przypada ... 2 uczniów. Czternaście szkół posiada jedynie grona nauczycielskie... bez uczniów! W gminie Rochepaule 4 nauczycieli wogóle nie uczyło, lecz pobierało pensje 28 tyś. fr. rocznie. W miejscowości Ppotmain do żeńskiej szkoły nikt nie uczęszcza, a do szkoły męskiej - tylko syn nauczyciela i nauczycielki, pobierających 12.000 fr. rocznie. W Archede w 50 szkołach uczy się zaledwie po 4 dzieci. Rząd nie chce zamknąć szkół, mówiąc, że one są konieczne. Katolicy bowiem dzieci do tych szkół nie posyłają, dlatego świecą one pustką. Oto czem jest szkoła bez religji!

ZA KATOLICYZM... W Niemczech straciło życie szereg działaczy religijnych jak dr. Klausener, kierownik Akcji Katolickiej w Berlinie, Gerlich, pisarz katolicki, nawrócony z protestantyzmu, Probst i Schmidt.

OFIARA WŁOCH NA MISJE. Rząd włoski przeznaczył 5 miljonów lirów na misje włoskie w Chinach. Suma ta rozłożona będzie na 10 lat po 500.000 lirów rocznie.