Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

KONKORDAT STOLICY APOSTOLSKIEJ Z NIEMCAMI. Dnia 20 . br. został zawarty konkordat Kościoła z rządem Rzeszy niemieckiej. Oto treść niektórych artykułów: Nauka religji jest przedmiotem obowiązkowym nie tylko w szkolnictwie początkowem i zawodowem, ale średniem oraz wyższem (art. 21). Jest to zasada ogólna, która obowiązuje całe szkolnictwo w Niemczech. W szkołach tych mogą wykładać tylko nauczyciele katolicy, dający rękojmię wychowania młodzieży w duchu katolickim. Układanie programów nauczania i wybór podręczników będzie się odbywało w porozumieniu z władzą kościelną. Kongregacje religijne mają szerokie uprawnienia w dziedzinie zakładania szkół i nauczania. Ze swej strony władze kościelne będą kłaść szczególny nacisk na kształcenie poczucia obowiązku względem ojczyzny oraz obowiązków obywatelsko - społecznych a to na zasadach moralności chrześcijańskiej, co konkordat wyraźnie podkreśla. Biskupów mianuje wyłącznie Ojciec św., rządowi niemieckiemu nie przysługuje nawet prawo veta, a tylko może on podnosić przeciwko kandydatowi za strzeżenia natury ogólno-politycznej. Władza kościelna mianuje proboszczów bez pytania się o zgodę władz państwowych. Na mocy konkordatu będzie utworzona duszpasterstwo wojskowe podlegające osobnemu biskupowi polowemu. Zapewniaj no wiernym opiekę religijną i szpitalach, więzieniach i innych instytucjach państwowych. Duchowieństwu zapewnia się opiekę państwową przy wykonywani jego obowiązków duszpasterskich.

Stowarzyszenia katolickie, które mają cele religijne, kulturalne i charytatywne, zależne są jedynie od władzy kościelnej i w swej działalności niczem ni są krępowane. Młodzieży, wchodzącej do związków sportowych lub innych finansowanych przez państwo, dana będzie możność regularnego spełniania obowiązków religijnych.

Z art. 26. Jak wiadomo w Niemczech obowiązuje od r. 1874 ustawodawstwo małżeńskie, będące wynikiem "kulturkampfu" bismarkowskiego. Na podstawie tego prawa śluby cywilne są obowiązkowe i poprzedzają ślub kościelny. Tradycją ta obecnie jest złamana, gdyż konkordat zapowiada rewizję ustawodawstwa z r. 1874, a na początek dopuszcza śluby kościelne jako mające całkowitą moc prawną w dwóch wymienionych w konkordacie wypadkach. Jest to niewątpliwie wielki krok naprzód w kierunku przywrócenia sakramentu małżeństwa w tym czasie, kiedy n. p. w Polsce mówi się i propaguje wprowadzenie ślubów cywilnych i rozwodów.

Z OKAZJI ROKU ŚWIĘTEGO: W lipcu przybyło do Rzymu ogółem 146 pielgrzymek. Najwięcej przybyło ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (37), Czechosłowacji (22), Francji (18), Anglji (13), Niemiec (10), Austrji (8). i Szwajcarji (6).

PRZED PROCESEM BEATYFIKACYJNYM PAPIEŻA PIUSA X. Procesy diecezjalne już zostały ukończone. Obecnie odbywa się proces "de non cultu" i badanie pism zmarłego Papieża. Wynik wspomnianych badań uzależni podjęcie właściwego procesu beatyfikacyjnego.

STAN ZDROWIA PAPIEŻA. Ojciec św. Pius XI, ukończył 76 lat życia. Lekarze watykańscy powiadają, że papież na swój wiek jest nadzwyczaj rześki, i w dobrem zdrowiu.

GŁÓD W ROSJI. Niedawno wrócił z Rosji do Ezymu specjalny wysłannik papieski i złożył Ojcu św. obszerne sprawozdanie z pobytu w tym kraju. Stwierdził on między innemi, że oczekiwać można, iż nadchodzącej zimy z głodu postrada życie około 12 miljonów ludzi. Słysząc to Ojciec św. nie mógł ukryć swego bólu" i łzy ukazały się Mu w oczach.

PIELGRZYMKI DO RZYMU. Jedna z pielgrzymek młodzieży belgijskiej do Rzymu na rowerach, przebywszy w ten sposób tam i z powrotem po 1300 klm. Również na rowerze odbył do Rzymu pielgrzymkę 70-letni starzec Medjolanu. Przybyła też z Bergamo pielęgniarka Marja - Joanna Benagia. idąc boso całą drogę blisko 1150 klm. dopełniając w ten sposób ślubu za uzdrowienie. Po odbyciu przepisanych modłów i praktyk religijnych, pątniczka wraca do domu również pieszo i boso.

ŚMIERĆ WIELKIEGO CZŁOWIEKA. W Medjolanie zmarł słynny architekt włoski senator Luca Beltrami, wielki przyjaciel Ojca św., który mu powierzył budowę nowej pinakoteki (galerji obrazów i dzieł sztuki) watykańskiej i restaurację kopuły bazyliki św. Piotra.

ZE ŚWIATA

NOWY CUD W LURD. Uzdrowionym został ks. Lochet pochodzący z Bretanji, w wieku 53 lat. Ks. Lochet przez dłuższy czas był na froncie i został kilkakrotnie ranny. Za bohaterstwo otrzymał order Legji Honorowej i wiele innych odznaczeń. Pod koniec wojny, w czasie ofensywy niemieckiej, na skutek zatrucia gazami dostał gruźlicy płuc, która z powodu zbyt krótkiego leczenia stała się otwartą, tak, że wszelka nadzieja uratowania zasłużonego kapłana zniknęła. Przywieziono go do Lurd. Po zanurzeniu go do sadzawki, której woda posiada cudowną własność, nastąpiło nagłe i całkowite uleczenie. Tego samego dnia ks. Lochot poddał się badaniom lekarskim, które wykazały, że jeszcze w przeddzień otwarte ogniska w płucach, obecnie są zupełnie zagojone.

Cudowne uzdrowienie wywarło ogromne wrażenie na licznych turystach i szerokiem echem odbiło się w całem społeczeństwie francuskiem.

KIELICH Z OSTATNIEJ WIECZERZY. Na wszechświatowej wystawie chicagowskiej jest kielich, który jak twierdzą znawcy - używany był podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystusa Pana. Kielich, poszukiwany przez długie wieki znaleziono w roku 1910 w Antiochji, która po upadku Jerozolimy była centrum chrześcijaństwa na Wschodzie. Kielich ten zabrano do Paryża, gdzie znajdował się przez pewien czas w muzeum Luwr. Przed bitwą nad Marną został przewieziony do Nowego Jorku, a obecnie umieszczono go na wystawie w sali religji.

PIERWSZY BISKUP POLAK W AMERYCE PŁN. ordynarjusz diecezji Green Bay, ks. Paweł Piotr Rhode, rodem z Wejherowa obchodził jubileusz 25 - lecia otrzymania sakry biskupiej.

70 - LETNI KONWERTYTA KANDYDATEM DO STANU DUCHOWNEGO. Nawrócony przed trzema laty duchowny kościoła episkopalnego w Ameryce, wieloletni inspektor szkolny na Filipinach, a ostatnio profesor na wydziale filozoficznym uniwersytetu Notre Dame w stanie Indiana, mimo rozpoczętego siedemdziesiątego roku życia, postanowił uzyskać święcenia kapłańskie i w tym celu udaje się na studja do Rzymu.

KOŚCIÓŁ WYBUDOWANY W CIĄGU 20 DNI. Arcybiskup Buenos Aires (Ameryka Płd.) dokonał poświęcenia kościoła parafjalnego w Betanji w pobliżu Buenos Aires. Kościół ten został wystawiony w czasie rekordowym co do szybkości, bo zaledwie w ciągu 20 dni.

Z WOJSKA DO KLASZTORU W Medjolanie odbyła się uroczystość złożenia ślubów zakonnych byłego oficera armji włoskiej d-ra Apuzzo, który wstąpił do klasztoru karmelitów. Na uroczystości był obecny przedstawiciel ministra spraw wewnętrznych, członkowie sądu wojskowego oraz liczni wyżsi oficerowie.

POTRZEBA MODLITWY ZA ROSJĘ. W Lurd przebywał ostatnio biskup Słoskan, były administrator apostolski Mińska i Mohylowa, którego bolszewicy więzili w ciągu pięciu lat na wyspach Sołowieckich i na Syberji. Przemawiając do pątników, biskup Słoskan oświadczył, że z polecenia Ojca św. prosi wszystkich o modlitwy, by Rosja jak najprędzej uwolniona została od swej nędzy duchowej, moralnej i materjalnej.

NAJMŁODSZY ARCYBISKUP NA ŚWIECIE. Jest nim nowomianowany arcybiskup - koadjutor z Perth z zachodniej Australji, ks. dr. Redmond Prendiville, który liczy zaledwie 34 lata święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1925 w Irlandji, a diecezją swoją kieruje już od pięciu lat.

Z UROCZYSTOŚCI BOŻEGO CIAŁA. Poniższe zdjęcie przedstawia procesję Bożego Ciała w argentyńskiem mieście Dock Sud, w dzielnicy blaszanych domów. Fot. nadesłana przez jednego z naszych Czytelników.

procesja Bozego Ciała w mieście Dock Sud

ZAKONNIK O. HENRYK WINTER, jeden z pierwszych ochotnik alzackich, został udekorowany przez gen. Andrego krzyżem wojskowym i medalem wdzięczności I klasy (fot. wyżej).

NAJSTARSZA PĄTNICZKA W TREWIRZE. W połowie sierpnia do Trewiru przybyła z miejscowości Zewen koło Trewiru 96 letnia Katarzyna Hölzener. W roku 1844 była na odsłonięciu Sukni Chrystusowej, (odbitki zamieszczone obok wykonane są z oddzielnych fotografij, dlatego nieproporcjonalnie zmniejszone), prowadzona za rękę przez swą pobożną matkę. W roku 1891 powtórnie oglądała świętą relikwję przekroczywszy już 50-tkę. W tym roku po raz trzeci przybyła pieszo siedem kilometrów z procesją parafji rodzinnej by uczcić suknię Chrystusową.

suknia Chrystusa w Trewirze

LICZNY CHÓR. W Barcelonie (Hiszpanja) w związku z kongresem katechetycznym podczas nabożeństwa na górze Montserrat śpiewał chór 15.000 dzieci, a około 30.000 osób wzięło udział.

1500 NIEWOLNIKÓW OSWOBODZONYCH PRZEZ BISKUPA. Ks. biskup Mathurin Guileme, wikarjusz apostolski okręgu Nyassa, w Afryce obchodził srebrny jubileusz swego biskupstwa. W czasie 50 - letniej pracy w Kongo i Rodezji wykupił półtora tysiąca niewolników.

PREMJER MINISTRÓW KAPŁANEM. Nowo mianowany Wikarjus Apostolski w Shunking (Chiny) przebywający obecnie w Belgji, udzielił w kościele przy opactwie św. Andrzeja w Lophen-les Bruges święceń kapłańskich większej ilości alumnów. Między innymi otrzymał święcenia kapłańskie były prezes ministrów w Pekinie, Lu-Tsenb Tsian, który kilka lat temu porzucając świetną karjerę i świat, wstąpił do zakonu OO. Benedyktynów.

UROCZYSTOŚCI W NITRZE. Odbyły się od 12 do 16 sierpnia br. uroczystości 1100 - lecia pierwszego kościoła katolickiego na ziemiach Słowaczyzny

Nitra

(fot. wyżej). Przybyło ponad sto tysięcy osób z różnych stron Słowacji, Czech i Moraw z organizacjami i przedstawicielami rządu. W uroczystościach wziął udział także prymas Polski, ks. Kardynał Hlond.

PRZECIW ROZWODOM. Na posiedzeniu amerykańskiego narodowego związku wychowawczego w Waszyngtonie oświadczył C. E. Martin, przewodniczący stowarzyszenia, że wśród wszystkich krajów Ameryka osiągnęła najwyższą cyfrę rozwodów. Dla zapobieżenia temu C. E. Martin postawił wniosek, by rozwiedzionym, wzbroniono zawierania ponownych związków małżeńskich.

W JAPONJI ZNAJDUJE SIĘ OBECNIE 98.141 katolików, których obsługuje 299 księży, 208 braci i 796 sióstr zakonnych.

ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU WOLNOMYŚLICIELI W CZECHOSŁOWACJI. Zarządzeniem dyrekcji, policji zawieszona została działalność "Proletarjackiego Związku Bezbożników" z siedzibą w Pradze, ponieważ związek naruszał spokój i porządek publiczny. Wraz z centralą praską zamknięto również wszystkie oddziały prowincjonalne związku, a majątek i dokumenta zasekwestrowano.

U NAS

NA JASNĄ GÓRĘ, na dzień 15 sierpnia przybyło około 100.000 pątników z całej Polski., Najliczniejsze pielgrzymki, liczące po kilka tysięcy osób, przybyły z Warszawy, Poznania, Kalisza, Sosnowca, Tarnowa, Piotrkowa i Łodzi. Pielgrzymka francuska w liczbie 83 osób uczestniczyła we wszystkich nabożeństwach. Przystępując do ŚŚ. Sakramentów.

NAWRÓCENIE I ZGON POSŁA JAPOŃSKIEGO. Od dłuższego czasu Poseł japoński w Warszawie śp. Hirouki Kawai poważnie zachorował na płuca. Ostatnio odwiedził go O. Maksymiljan, od którego ś. p. poseł otrzymał Cudowny Medalik. W poniedziałek 14-go sierpnia o godzinie 1-szej zawiadomiono telefonicznie J. E. Ks. Nuncjusza Marmaggiego, że p. Hirouki Kawai walczy ze śmiercią. Nuncjusz Apostolski ze swym audytorem i sekretarzem przybył niezwłocznie do sanatorjum w Otwocku. W toku rozmowy poruszono sprawy religijne, a śp. poseł oświadczył gotowość przyjęcia Chrztu św., którego zaraz udzielił mu Ks. Nuncjusz, nadając mu imię Franciszek, śp. poseł Kawai wyraził swą wielką radość, że został katolikiem.

O godzinie 8 wieczorem tego dnia śp. poseł Kawai już nie żył. Zwłoki przewieziono do siedziby poselstwa w Warszawie, skąd w dniu 17 bm. były eksportowane do kościoła św. Krzyża bardzo uroczyście, z przedstawicielami dyplomacji i Rządu na czele, a stamtąd na cmentarz powązkowski.

ZLOT S. M. P. Z CAŁEJ POLSKI NA ŚLĄSKU. Związek S. M. P. (Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej) diecezji katowickiej urządził swój doroczny zlot na który zaprosił młodzież S. M. P. Żeńską (na 31, 12 i 13 sierpnia) i męską (na 18. 19 i 20 sierpnia b. r.). Przybyli więc druhowie i druhny ze wszystkich, odległych nawet o 800 kilometrów zakątków naszej Ojczyzny.

Zjazd miał na celu uczczenie pamiętnej 250-letniej rocznicy odsieczy Wiednia, kiedy to król Jan Sobieski, idąc pod Wiedeń, wstąpił do Piekar W. na Śląsku; gdzie przed cudownym obrazem Matki Boskiej prosił o zwycięstwo.

Uroczystości w Piekarach
Cudowny obraz Matki Boskiej w Piekarach, obok odsłonięcie tablicy 250-lecia rocznicy zwycięstwa pod Wiedniem.

Główne uroczystości, jak i obrady zlotowe odbywały się na Kalwarji w Piekarach. Tu młodzież polska w kornej modlitwie przed wystawionym Jezusem Eucharystycznym, obrazem cudownym Matki Boskiej i w obradach zlotowych (sekcyj: wychowania religijnego, oświatowej, społeczno-zawodowej i sportowej) czerpała, rozwijała i utrwalała w sobie ducha polskiego, opartego na zasadach Chrystusowych.
Z okazji tej rocznicy rozpoczęto za Piekarami tuż nad granicą niemiecką, sypanie Kopca Wyzwolenia, na który tak druhny jak i druhowie przywieźli grudki ziemi z całej Polski, a nawet wodę z Bałtyku, manifestując w ten sposób nierozerwalne zespolenie Śląska z Macierzą.
Uroczystości zlotowe zaszczycili Swą obecnością: J. Em. Ks. Kardynał Prymas Hlond, Ich EE. KsKs. Biskupi: Adamski i Gawlina, oraz inni przedstawiciele władz kościelnych i państwowych.
Druhen zjechało się około 8.000, a druhów około 20.000. Cała Kalwarja zasiana była zwartym szeregiem młodzieży i sztandarów.
Możemy być pewni, że te wspaniałe zloty zcementują Polskę i przyczynią się do budowania Polski katolickiej, na zasadach Chrystusowych...

POWRÓT NA ŁONO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO. W lipcu br. w woj. białostockiem szalała straszna burza, połączona z gradem i piorunami. We wsi Lelisie wpadł piorun do mieszkania kozłowity Józefa Wiśniewskiego i zabił jego żonę, poczem wpadł do komina, rozwalił go, a wylatując, zapalił dach, który spłonął, ściany zostały, bo były murowane. Wiśniewski, dopatrując się w nagłej śmierci żony doraźnej kary Bożej za trwanie w herezji, porzucił kozłowityzm i wrócił na łono Kościoła prawdziwego. Gdy trwoga to do Boga!