Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

PATRON PIELĘGNIARZY CHORYCH. Na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej, św. Kamil z Lellis uznany został za patrona pielęgniarzy i pielęgniarek chorych. W związku z tem księża Kamiljanie w Wiedniu zorganizowali "tydzień pielęgniarzy chorych", w czasie którego wygłoszone były odczyty o wewnętrznej sile, jaką posiada praca pielęgniarska przy chorych.

SPRAWY BEATYFIKACYJNE I KANONIZACYJNE. W Rzymie wydano dekret, na mocy którego rozpoczęła się sprawa beatyfikacji Siostry Marji Celiny, klaryski, zmarłej trzydzieści lat temu. Rozpoczęła się również sprawa kanonizacji błog. Jana Fisher, biskupa Rocherster w Anglji, i błog. Tomasza More, kanclerza króla angielskiego, Henryka VIII. Obaj ponieśli śmierć męczeńską za czasów prześladowania chrześcijan-katolików przez tegoż króla.

KONSTYTUCJA ZAKONU OO. PAULINÓW. W oficjalnym organie Stolicy Apostolskiej "Acta Apostolice Sedis" ogłoszone zostało Breve papieskie, zatwierdzające konstytucję zakonu OO. Paulinów. Breve przypomina w krótkości dzieje zakonu i zawiera błogosławieństwo na dalszy pomyślny rozwój.

MŁODZIEŻ NA AUDJENCJI U OJCA ŚW. W grudniu ub. r. Ojciec św. przyjął 3.000 młodzieży z kongregacji Dzieci Marji. W serdecznem swojem przemówieniu zachęcał Ojciec święty młodzież do przejęcia się zasadami Chrystusowemi wysławiając ideał czystości i pobożności, jako jedne z najważniejszych cnót dzieci Marji.

PASTOR PROTESTANCKI, KTÓRY OTRZYMAŁ BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I PODZIĘKOWANIE OD STOLICY APOSTOLSKIEJ. Znany ze swej działalności publicystycznej w Niemczech, pastor ewangelicki Lortzing z powodu broszury o "Confessio Augustiana" otrzymał od Ojca św. błogosławieństwo apostolskie oraz serdeczne podziękowanie za usilną pracę na rzecz przywrócenia jedności chrześcijaństwa. Ostatnio wydał on znów książkę p. t. "Altes und Neues vom Christkind", która spotkała się z gorącem zaleceniem ze strony generalnego wikarjatu biskupiego w Paderborn.

Pastor Lortzing jako już starszy człowiek, postanowił resztę swego życia poświęcić wielkiej sprawie powrotu oderwanych braci-chrześcijan do-jedynego prawdziwego Kościoła katolickiego. Będąc głęboko przekonanym, że t. zw. reformacja w XVI w. była wielkim błędem i że prawdziwe chrześcijaństwo można znaleźć tylko w katolickim Kościele macierzystym, stara się on szerzyć tę ideę wśród swoich dawnych parafjan i wśród wszystkich wierzących protestantów. Podobnie jak stowarzyszenie "Winfriedbund" w Paderborn, postępuje on w ten sposób, że poucza swych czytelników i słuchaczy o skarbach odwiecznego Kościoła macierzystego oraz o piękności starych pieśni i modlitw liturgicznych i wskazuje na głęboką radość, jaką daje współżycie z Kościołem Bożym.

Należy zaznaczyć, że działalność pastora Lortzinga wydaje już owoce.

NABOŻEŃSTWO ZA ROSJĘ. W bazylice watykańskiej św. Piotra w dniu św. Mikołaja ub. r. odprawione zostało przez ks. biskupa d’Herbigny nabożeństwo na intencję Rosji. W czasie nabożeństwa, na którem byli obecni członkowie papieskiego Instytutu wschodniego, kolegjum rosyjskiego i kolonji rosyjskiej w Rzymie, odśpiewane były pieśni słowiańskie i odmówiono modlitwę Ojca św. za Rosję.

CMENTARZ PODZIEMNY MIASTA WATYKANU. Na szczupłym terenie miasta Watykanu niema miejsca na cmentarz na powierzchni ziemi, urządzono go więc pod kościołem św. Anny, będącym świątynią parafjalną grodu papieskiego.

W obszernym tem podziemiu znajdują się szeregi framug na przyjęcie zwłok obywateli watykańskich, ale żadna z nich nie jest dotychczas zajęta, te bowiem osoby, które zmarły na terytorjum watykańskiem od chwili zawarcia traktatu laterańskiego, pochowane są, na mocy umowy powyższej, na cmentarzach rzymskich.

DAR WIELKIEGO WYNALAZCY DLA OJCA ŚW. Edison ofiarował Ojcu św. swój nowy wynalazek w postaci aparatu, zwanego diktofonem, który zapisuje wypowiedziane słowa i odczytuje. Papież przesłał wielkiemu wynalazcy błogosławieństwo, oraz złoty medal jubileuszowy.

WATYKAN WYDAJE NOWE PISMO ILUSTROWANE. W grudniu ub. r. zaczął wychodzić w Citta del Vaticano obok "L’Osservatore Romano" dwutygodnik ilustrowany p. t. "L’Ilustrazione Vaticana". Naczelnym redaktorem tego pisma jest mons. Angelo Mercati prefekt archiwów watykańskich. Adres: Amministrazione "L’Osservatore Romano" Citta del Vaticano, Roma, Italia. Prenumerata roczna we Włoszech wynosi 100 lirów, zagranicą 150 lirów.

ZE ŚWIATA

NOWE CUDOWNE UZDROWIENIE W LOURDES. Wśród uzdrowień, ostatnio oficjalnie stwierdzonych przez urząd medyczny w Lourdes, szczególną uwagę zwraca fakt uzdrowienia Alicji Guillaumin z Valigny (Allier). Pochodząca z rodziny gruźliczej dziewczyna ma obecnie lat 18. Od 14 roku życia na całem ciele okryta była otwartemi ranami. Zgodne świadectwa lekarzy, którzy ją cały czas leczyli, twierdziły, że stan chorej jest nieuleczalny, wszelkie bowiem próby zawiodły.

Po przybyciu do Lourdes i pierwszej kąpieli, rany widocznie zaczęły się zamykać, a w ciągu tygodnia już tylko blizny świadczyły o poprzednich ranach. Lekarze zarówno ci, którzy chorą przed przybyciem do Lourdes leczyli, jak i ci, co ją w urzędzie medycznym w Lourdes badali, zgodnie stwierdzili całkowite wyleczenie.

KOŚCIÓŁ N. M. P. NAD KANAŁEM SUESKIM. Wikarjusz Apostolski Kanału Sueskiego zadecydował wzniesienie nad kanałem kościoła, poświeconego N. Marji Pannie. Na szczycie wieży kościelnej ma być umieszczona wielka figura N. M. P. Królowej Świata z kulą ziemską w ręku, by przypominała podróżnym Tę, którą w liturgji katolickiej zwie się Gwiazdą Morza.

ZNALEZIENIE CENNEJ RELIKWJI Z CIERNIEM KORONY CHRYSTUSA. Proboszcz Lorenco Ferandes znalazł w jednym z kościołów w Sevilli stary dokument, datujący się ze średniowiecza, wedle którego w kościele tym miał być przechowany prawdziwy cierń z korony cierniowej Chrystusa. Po długich i żmudnych poszukiwaniach udało się księdzu cenną tę relikwję znaleźć w bocznej kaplicy kościoła, zamkniętej już od kilkudziesięciu lat. Ze wspomnianego dokumentu wynika, że relikwja sprowadzona została do Hiszpanji przez jednego z potomków krucjaty do ziemi Świętej i zakopana podczas napadu Arabów na Sewillę w r. 1421.

ROZKWIT KATOLICYZMU WE WŁOSZECH. Niedawno londyński "Times" umieścił artykuł swego medjolańskiego korespondenta o nowym rozkwicie katolicyzmu we Włoszech. Artykuł ten jest godny uwagi z tego względu, że świadczy o wielkiem zainteresowaniu, z jakiem koła liberalne śledzą życie katolickie w Italji. Dziennik angielski podkreśla przedewszystkiem różnicę między nowym ruchem katolickim a ruchem z roku 1919, którego ukoronowaniem było utworzenie partji popularów i który wskutek tego miał charakter polityczny. Nowy ruch ostatnich lat jest w istocie swej wybitnie katolicki, religijny, a jego nerwem żywotnym jest akcja katolicka. Faszyzm, który wchłonął w siebie wszystkie stowarzyszenia kulturalne i związki młodzieży, wobec akcji katolickiej musiał powstrzymać swoje zapędy: ona jest jedyną organizacja, która istnieje poza obrębem ruchu faszystowskiego. Liczne kongresy, pielgrzymki, powstawanie tak wielu instytucyj katolickich, budząca szacunek postawa prasy katolickiej i wielka liczba uczniów w katolickich szkołach prywatnych - wszystko to są objawy nowego rozkwitu katolicyzmu włoskiego.

MĘCZENNICY ZA WIARĘ. "Morning Post" ogłasza wyjątki z pewnego dokumentu, przechowywanego w archiwum tajnej policji moskiewskiej. Dokumentem tym jest odwołanie się katolickiego ks. Goblikiewicza do centralnych władz w Moskwie. Ks. Goblikiewicz, który razem 16 innymi kapłanami katolickimi przebywa w słynnym obozie więziennym na Sołówkach, pisze o straszliwem i nieludzkiem traktowaniu, jakiemu podlegają on i jego współbracia. Umieszczonym na Sołówkach i w odległym stamtąd o 30 km. Troicku, gdzie znajduje się 22 księży i biskup, Mgr. Sawiński, sądy bolszewickie nie mogły zarzucić żadnego wykroczenia i skazały ich tylko z nienawiści do religji.

WIELKA LICZBA NAWRÓCEŃ W INDJACH. Liczba ludności katolickiej w Indjach wynosi obecnie około 2.500.000 i z każdym dniem stale wzrasta. Dzięki ofiarności świata katolickiego i zwiększeniu się pracowników misyjnych, są przyjmowane do Kościoła katolickiego całe tłumy ludzi, całe wsie. W ciągu ostatnich dwudziestu lat liczba księży zwiększyła się tam z 2 do 13, a liczba katechetów z 8 do 150. Ale i dziś jeszcze misjonarze nie są dość liczni i przy tem nie mają odpowiednich środków na budowę kościołów i kaplic w nawróconych wsiach hinduskich.

NAWRÓCENIE SIĘ WYBITNEGO DZIENNIKARZA HINDUSKIEGO. Dnia 17 listopada ub. r. został przyjęty do Kościoła katolickiego były wydawca dziennika "Allahabad Indopendent", oraz pisma Ghandiego "Young India". Aktu przyjęcia dokonał arcybiskup Ivanios, który niedawno sam porzucił sektę jakobitów i na mocy dekretu Ojca św. zachował godność arcybiskupa. Nawrócenie się owego dziennikarza pozostaje w związku z ruchem jaki obecnie panuje wśród wspomnianych sekciarzy hinduskich, którzy tłumnie powracają na łono Kościoła katolickiego. Ruchem tem gorliwie kieruje wspomniany konwertyta arcybiskup Ivanios.

25 MISJONARZY W NIEWOLI KOMUNISTÓW. Według doniesienia z Szanghaju, komuniści chińscy porwali znów w Kienchang misjonarza irlandzkiego, ks. Tierney. Ogółem w niewoli komunistów chińskich jest obecnie 25 misjonarzy.

KONSEKRACJA NOWEGO BISKUPA W CHINACH. W dniu 9 listopada w katedrze w Siuczow, gdzie spoczywają szczątki zamordowanego w lutym ub. r. biskupa Versiglia, delegat papieski na Chiny dokonał konsekracji salezjanina Canazei na biskupa diecezji, osieroconej przez tamtego męczennika. W uroczystości wzięli udział misjonarze 15 narodowości, co dało możność przedstawicielowi rządu chińskiego wyrażenia się, iż widzi w tem dowód ducha Kościoła katolickiego, który nie czyni różnic między narodami, pracując jedynie w imię miłości i powszechnej jedności.

NOWI MĘCZENNICY W CHINACH. Jak donosi agencja Fides, został powieszony przez bandytów kapłan chiński, Marek Ho, z Apostolskiego Wikarjatu w Puchi. W październiku jeszcze zostali straceni: jeden z najstarszych kapłanów pochodzenia chińskiego, 69-letni Kin, i kapłan Czeng, którego ścięto a następnie rozćwiartowano dla wydarcia serca. Ten ostatni kapłan pochodził z rodziny męczeńskiej, gdyż i ojciec jego zginął w okrutny sposób w roku 1900. W ten sposób liczba męczenników pośród duchowieństwa w Chinach od roku 1924 wzrosła do liczby 30, (w tem 8 belgijczyków, 7 włochów, 5 chińczyków, 3 amerykanów, 3 francuzów, 2 niemców i po jednym Hiszpanie i irlandczyku).

KATOLICKIE ODCZYTY PRZEZ RADJO W JAPONJI. W związku z l500-leciem śmierci św. Augustyna udało się OO. Franciszkanom w Japonji wygłosić przez radjo szereg religijnych konferencji. Między innemi przez stację nadawczą w Sapporo nadano ciekawy odczyt o św. Augustynie i św. Monice. W ten sposób i radjo poczyna odgrywać poważną role w dziele misyjnem.

U NAS

PIELGRZYMKA DO RZYMU. J. Em. Ks. Prymas powierzył zorganizowanie pielgrzymki robotniczej z całej Polski do Rzymu z okazji 40-lecia encykliki "Rerum Novarum" ks. Cz. Michałowiczowi sekretarzowi jeneralnemu Związku Katolickich Towarzystw Robotników Polskich w Poznaniu. Pielgrzymka projektowana jest na 12 dni. Chodzi o to, by robotnicy mogli skorzystać z przysługującego im 14-dniowego urlopu. Wyjazd ma nastąpić około 10 maja 1931 r. Program przewiduje zwiedzenie Wenecji, Rzymu i w drodze powrotnej Asyżu, Loreto i Padwy. Informacje w sprawie pielgrzymki robotniczej zasięgać można pod adresem: Robotnik - Poznań, św. Marka 69.

60-LECIE KAPŁAŃSTWA O. BERNARDA LUBIEŃSKIEGO. W grudniu ub. r. O. Bernard Lubieński, redemptorysta, obchodził niezwykły jubileusz 60-lecia kapłaństwa. Niestrudzony pracownik na niwie Pańskiej, znany kaznodzieja w pracy misyjnej w całej Polsce, cieszy się czerstwem zdrowiem i mimo, że od szeregu lat cierpi na nogi, nie ustaje w pracy na ambonie i w konfesjonale. Obecnie O. Bernard rezyduje w klasztorze Redemptorystów przy ul. Karolkowej w Warszawie.