Kronika
Drukuj

Z RZYMU

HOJNA OFIARA OJCA ŚW. DLA CHIŃCZYKÓW. Tow. Pomocy Głodnym w Chinach, znajdujące się w Nowym Jorku, otrzyma, od Ojca św. czek na 400,000 lirów, na rzecz głodnych w Chinach których liczba dochodzi do 10 miljonów. Pomoc tę rozdzielą zgromadzenia zakonne, działające na terenach nawiedzonych przez wojnę domową

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI EPISKOPATU ORMIAŃSKIEGO W RZYMIE. Po dwumiesięcznych blisko obradach, zakończyła się konferencja Episkopatu ormiańskiego, zwołanego do papieskiego kolegium ormiańskiego w Rzymie. W dniu zamknięcia obrad rano odbyło się uroczyste nabożeństwo, w czasie którego arcybiskup

Nasljan z Trapezundu, wikarjusz ormiańskiego patrjarchatu Cylicji, wygłosił kazanie po włosku, a sekretarz Kongregacji Kościołów Wschodnich, Kardynał Sincero, zaintonował "Te Deum" i udzielił sakramentalnego błogosławieństwa. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele wielu zgromadzeń religijnych.

Wyniki synodu trzymane są narazie w tajemnicy. Przeprowadzenie obrad wymagało niezwykle długiego okresu czasu, ponieważ trzeba było organizować na nowo wiele okręgów kościelnych, w których życie religijne poniosło najcięższe straty z powodu dokonanych nad Ormianami okrucieństw.

Na wniosek ormiańskiego patrjarchy Cylicji, Pawła Piotra XIII, pozostałych członków synodu ormiańskiego w Rzymie, Ojciec św. postanowił przywrócić rezydencję patrjarchy ormiańskiego i jego następców na Libanie, w Bejrucie, gdzie rezydowali pierwsi patrjarchowie ormiańscy. Dalej utworzył Papież nową arcybiskupią siedzibą ormiańską w Konstantynopolu, nie stwarzając jednak prowincji kościelnej. Cylicyjski patrjarcha Ormian, którego właściwą siedzibą jest Konstantynopol, który jednak od wielu lat przebywa w Rzymie, otrzymał przyznaną mu już przez Piusa IX juryzdykcję nad całym patrjarchatem, obejmującym oba biskupstwa na Libanie i w Konstantynopolu.

ZE ŚWIATA

JUBILEUSZ ŚW. BENEDYKTA A PAŃSTWO WŁOSKIE. W Rzymie zawiązał się Komitet narodowy uczczenia 1400-letniego jubileuszu św. Benedykta. Do komitetu tego, na którego czele stoi włoski minister oświaty, wchodzą: kardynał Maffi, wielu ministrów, podsekretarze stanu i profesorowie wyższych uczelni włoskich.

JESZCZE JEDNO UZDROWIENIE W LOURDES. W czasie ostatnich, bardzo licznych pielgrzymek do Lourdes ze wszystkich państw europejskich, Biuro Lekarskie zanotowało nowe uzdrowienie francuskiej dziewczynki, 15-Ietniej, Odetty Soumagnac z Prissue,

Chorej od dwóch miesięcy na ostrą padaczkę. Leczący ją doktor Verger zabronił jej wzięcia udziału w pielgrzymce, to też kierownictwo pielgrzymki nie przyjęło jej pod swoją opiekę. Matka chorej powodowana żywą wiarą, wbrew tym zakazom pojechała z córką

do Lourdes następnym zwyczajnym pociągiem. Do Lourdes przybyła 25 lipca. Tego samego dnia chorą, całą połamaną konwulsyjnie, z oczyma nieprzytomnemi, zanurzono w wodzie cudownego źródła. Po chwili wyszła z niej sama, z okrzykiem "jestem uzdrowiona". Dr. Picard z prezydjum pielgrzymki, który nie pozwolił małej na podróż do Lourdes, zdziwiony spotkał ją na miejscu już zdrową. Biuro Lekarskie uznało fakt za cudowny, lecz oczekuje jeszcze potwierdzenia przez czas.

SPECJALNE PRZYWILEJE DLA ZARADZENIA BRAKOWI KSIĘŻY WE FRANCJI. Ojciec św. mając na względzie brak kapłanów, zwłaszcza na wsi, zezwolił, by odtąd księża tamtejsi, którzy obsługują kilka parafii, mogli odprawiać w niedzielę trzy Msze św. w różnych kościołach; w celu zapobierzenia wyczerpaniu fizycznemu, papież pozwolił tym księżom przyjmować mały posiłek, ale tylko w postaci płynu między 1 i 2 Mszą św.; to samo wolno im uczynić między 2 i 3 Mszą św.. jeżeli po drugiej Mszy św. muszą odbyć dłuższą i uciążliwą drogę do innego kościoła, celem odprawienia trzeciej Mszy św. Biskup oczekuje od wiernych, że potrafią ocenić te niezwykłe względy, wydane tylko dlatego, by ułatwić święcenie niedzieli i że będą pilnie uczęszczali na niedzielne Msze święte.

ZAKON CHRYSTUSA ROBOTNIKA. U grobu św. Marcina w Tours założony został nowy zakon "Zakon Chrystusa Robotnika", którego geneza sięga r. 1926 i który ma za zadanie stawiać za wzór ludzkości cichą, pracowniczą działalność Zbawiciela. Zgodnie z życzeniem kościelnem, występuje obecnie to nowe Zgromadzenie z zacisza pracy na szerszą widownię. Nowy zakon posiada w Tours (J. O. 18, rue Emilo Zola) własny sekretarjat.

JUBILEUSZ KS. REKTORA SZYMBORA. Wielce zasłużony w utrzymywaniu ducha katolickiego i polskiego wśród licznych robotników polskich zamieszkałych we Francji kierownik katolickiej Misji Polskiej w Paryżu ks. Rektor Szymbor święcił w dniu 15 lipca Mszę św. w Kościele polskim w otoczeniu duchowieństwa polskiego, a obecnym był na niej również Ambasador Polski hr. A. Chłapowski z rodziną, a okolicznościowe kazanie wygłosił przebywający właśnie w Paryżu profesor seminarium ze Sandomierza ks. Białecki. Z Polski nadeszły liczne depesze gratulacyjne wśród nich dwie najcenniejsze: od Prymasa Polski Ks. Kardynała Hlonda i od Metropolity warszawskiego Ks. Kardynała Kakowskiego - ostatnia z ofiarą 2000 zł. na rzecz katolickiej Misji Polskiej we Francji.

KLUB KATOLICKI I MIĘDZYNARODOWE BIURO INFORMACYJNE W GENEWIE. Wśród katolików zamieszkałych w Genewie powstała myśl założenia instytucji, której celem byłoby: a) Służyć jako teren do nawiązania kontaktu między katolikami różnych narodowości, którzy przybywają do Genewy jako do siedziby Ligi Narodów i innych organizacji międzynarodowych. b) Dostarczyć tym przejezdnym katolikom, częstokroć delegatom na najróżnorodniejsze konferencje, komisje i komitety powołane przez Ligę Narodów, wyczerpujących informacji co do osób, biorących udział w tej czy innej konferencji czy komisji. c) Służyć w razie potrzeby materiałami, oświetlającemi z punktu widzenia katolickiego te lub inne zagadnienia,. Może najlepszym dowodem jak instytucja taka jest potrzebna, konieczną nawet, jest istnienie już od szeregu lat kilku analogicznych organizacyj, powołanych bądź przez protestantów, bądź przez żydów, a odznaczających się wyjątkową ruchliwością na terenie genewskim. Dnia pierwszego lipca r.b. stworzono klub p. nazwą "Cercle Catholique et Bureau d’informationales". Udało się już założycielom wynająć lokal (adres 2 Rue des Aipes) i zapewnić tymczasowe fundusze na prowadzenie instytucji przez 3 miesiące. Instytucja ta będzie miała charakter towarzystwa, którego fundusz początkowy ma być zebrany drogą subskrypcyj udziałów po 100 franków każdy. Oprócz tego będą pobierane dobrowolne składki w wysokości 10 franków. Jest jasnem, że instytucja tego rodzaju nie może być utrzymana staraniem nielicznej grupy katolików genewskich. Założyciele, którzy rzucili myśl powołania tego katolickiego klubu postanowili, ze każdy z nich powiadomi w jak najszerszy sposób o jego powstaniu i celach odpowiednie organizacje katolickie i prasę swego kraju i zrobi stosowne kroki, by pozyskać ich współpracę i poparcie.

ŚW. IZYDOR PATRONEM INŻYNIERÓW W HISZPANII. Na prośbę hiszpańskiego stowarzyszenia inżynierów i geografów i za zgodą władzy kościelnej dekretem królewskim z dnia 14 maja 1928 r. św. Izydor, arcybiskup Sewilli, uznany został za patrona wspomnianego stowarzyszenia.

POŚWIĘCENIE NOWEGO KOŚCIOŁA W JEROZOLIMIE. Patryjarcha łaciński Jerozolimy, ks. Arcybiskup Barlassina, poświęcił uroczyście w Jerozolimie kościół Najśw.. Marji Panny Palestyńskiej. Interesującym jest to, że na suficie nowego kościoła znajdują się napisy pierwszych słów modlitwy "Zdrowaś Marja" aż w 200 językach.

ORYGINALNY PROTEST PRZECIWKO ZBRODNIOM W MEKSYKU. Pewien szofer z Nicei, śledząc od 2 lat z głębokiem oburzeniem podawane w pismach wieści o cierpieniach katolików w Meksyku, mimo iż jak to sam wyznaje, od 20 lat noga jego nie postała w kościele, przyszedł w końcu do przekonania, że protest pochodzący z klasy pracującej, mógłby mieć większe znaczenie, niż oświadczenia dyplomatów i osób duchownych. Zredagował więc następującą depeszę do Prezydenta Callesa i członków meksykańskiego rządu: "Jesteście, zbóje tchórze i głupcy! Trzeba uszanować przekonanie religijne innych ludzi, choćby się samem w nie nie wierzyło. Niech żyją meksykańskie kobiety!" Na poczcie oświadczano mu, że taka depesza nie może być wysłana. Wobec tego napisał on do redakcji "La Croix" następujący list: "Zrozumiecie panowie, ze trudno mi jest dobrze wyrazić się, bo nie jestem akademikiem, a tylko prostym szoferem. Jednak jako członek klasy pracującej chciałbym założyć protest i mam, sądzę, do tego pełne prawo. Kto bowiem strzela do modlącej się w kościele kobiety, ten jest nie tylko tchórzem, lecz wprost zwierzęciem".

U NAS

NOMINACJA DWÓCH BISKUPÓW POLSKICH. Ojciec św. zamianował dwóch nowych biskupów w Polsce, mianowicie: ks. prałata dr. Franciszka Lisowskiego biskupem sufraganem arcybiskupstwa lwowskiego, obrz. łacińskiego z tytułem Biskupa Mariamme. Ks. biskup dr. Lisowski urodził się w 1876 roku; otrzymał święcenia kapłańskie w 1900 roku i jest obecnie profesorem dogmat. szczeg. przy uniwersytecie Jana Kazimierza i rektorem seminarium duchownego obrządku łacińskiego we Lwowie. Ks. prałata dr. teol. i fil. Walczykiewicza biskupem sufraganem w Łucku z tytułem Biskupa Zenopolis. Ks. biskup dr. Stefan Walczykiewicz urodził się 1886 roku, otrzymał święcenia kapłańskie w 1912 roku i był przed nominacją kanonikiem katedralnym i inspektorem studjum teologicznego w Płocku.

VII TYDZIEŃ SPOŁECZNY W LUBLINIE. "VII Tydzień Społeczny", odbył się w Uniwersytecie Lubelskim w dniach 19 do 26 sierpnia. Prace tegoroczne "Tygodnia" poświęcone zarówno problemom religijno-filozoficznym, jak i praktycznym zagadnieniom Polski współczesnej, rozważanym z punktu widzenia nauki katolickiej mają na celu danie odpowiedzi na pytanie, jak ma u nas wyglądać organizacja życia katolickiego, aby jak najszybciej doprowadzić do realizacji ideału Polski katolickiej.

PAMIĄTKOWY AKT ODNOWIENIA SKAŁKI. Dnia 2 sierpnia w czwartek odbyła się w Krakowie w kościele OO. Paulinów na Skałce uroczystość podniesienia gałki na szczyt odnowionej wieży południowej. W obecności członków Komitetu Odnowienia Skałki, generalnego sekretarza, radcy inż. Wójcikiewicza, przeora OO. Paulinów O. B. Dudzińskiego i in. dokonano zamknięcia puszki historycznej, zawierającej pamiątkowy akt odnowienia Skałki w roku 1928, monety od 2 zł. do 1 grosza, listę składek, dzienniki krakowskie i t. d., - poczem miedziana kula o średnicy 80 cm. została wywindowana na szczyt wieży.

RZADKI JUBILEUSZ. W dniu 1 sierpnia br. obchodził ks. radca Heljodor Łaszewski, proboszcz emeryt, mieszkający w Toruniu, diamentowy - 60 letni jubileusz kapłaństwa. Czcigodny Jubilat ukończył w dniu 13 marca br. 90 rok życia, a święcenia kapłańskie odebrał 1 sierpnia 1868.

NOWA DRUKARNIA ARCHIDIECEZJALNA W WILNIE. Z inicjatywy i poparcia materjalnego J. E. Ks. Arcybiskupa Romualda Jałbrzkowskiego, Metropolity Wileńskiego; powstaje drukarnia archidiecezjalna w Wilnie. Już część maszyn przybyła do Wilna i w tych dniach będzie zmontowana, inna zaś część jest już w drodze z Gdańska -do Wilna. Drukarnia będzie umieszczona w gmachu T-wa Chrześcijańskiego Domu Ludowego (Metropolitalna 1) i służyć będzie w pierwszym rzędzie potrzebom akcji katolickiej w Archidiecezji Wileńskiej.

NAWRÓCENIE NOWEJ PARAFJI PRAWOSŁAWNEJ ŻABCZE W DIECEZJI ŁUCKIEJ. Dnia 5 lipca 1928 r. została przyłączona do jedności z Kościołem Katolickim w obrządku wschodnim parafja prawosławna żabcze powiatu Łuckiego, składająca się ze wsi żabcze, Smyków i Kozacka Dolina. Parafja ta liczy przeszło 1000 osób. Na wrócenia dokonał Ks. Antoni Rudnicki, który w bieżącym roku został wyświęcony na kapłana dla obrządku wschodniego.

Podczas wspomnianej uroczystości nabożeństwo solenne odprawili księża uniccy: Ihumen Gamaijel, Protojerej Pelipenko, Ksiądz Rudnicki i Ks. Tymczyszyn.

Ludność pomienionej parafji zatrzymała przy sobie dawną cerkiew zbudowaną w miejsce dawnej cerkwi unickiej i na gruntach kościelnych unickich.

Jest to już 5-ta parafja nawrócona w Diecezji Łuckiej.