Kronika
Drukuj

Z RZYMU

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus patronką Misyj Katolickich. Ojciec św. Pius XI ogłosił św. Teresę od Dzieciątka Jezus Patronką wszystkich misyj katolickich, stawiając Ją w ten sposób obok św. Franciszka Ksawerego, Patrona Misyj. Decyzja ta spowodowaną została prośbą biskupów misyjnych, którzy powoływali się na wielką żarliwość Świętej z Lisieux w sprawie rozszerzenia Wiary św.

KRÓL AFGANISTANU U OJCA ŚW. Ojciec Św. przyjął na posłuchaniu króla Afgańskiego i odbył z nim 15-minutową rozmowę. Król odwiedził następnie Kard. Gasparriego, który go rewizytował. Ojciec Św. udekorował króla odznaką Złotej Ostrogi. Król wręczył kardynałowi Gasparriemu wysoką odznakę afganistańską.

Dzienniki egipskie omawiając pobyt króla afganistańskiego w Kairze zaznaczają, że monarcha państwa tak dalekiego od kultury europejskiej i znajdującego się w głębi Azji nie różni się w zachowaniu od najbardziej ogładzonych Europejczyków.

ZE ŚWIATA

STWIERDZENIE PRZEZ LEKARZY NOWEGO CUDU W LURD. Lekarze w Lurd stwierdzili nowe, ze wszech miar niezwykłe uzdrowienie. Czterdziestosiedmioletnia nauczycielka z Boulogne-sur-Mer, panna Deiot, cierpiała, jak to wielokrotnie skonstatowali lekarze, na raka żołądka. Bardzo daleko posunięta straszna ta choroba uniemożliwiała cierpiącej przyjmowanie pokarmów do tego stopnia, że Delot byłaby skazana na śmierć, gdyby nie zabieg chirurgiczny, polegający na sporządzeniu w końcu żołądka nowego, sztucznego przewodu pokarmowego. Ponieważ jednak rak nie tylko nie dał się usunąć, ale przerzucił się na inne organy, otrzymywanie chorej przy życiu mogło trwać jeszcze co najwyżej jeden rok.

Śmiertelnie chora nauczycielka szukała ostatniego ratunku w Lurd. Po zanurzeniu chorej w cudownej wodzie roentgenizacja "wykazała, że nietylko uzdrowione zostały wszystkie przeżarte przez raka organy, ale i nie można znaleźć śladu po sztucznym przewodzie pokarmowym.

BISKUPI WŁOSCY PRZECIW NIEOBYCZAJNOŚCI MODY I LITERATURY. Biskupi włoscy wydali wspólny list pasterski, w którym zwracają się w bardzo stanowczy sposób przeciw nieobyczajności mody i literatury. Również w liście, tym zwracają się przeciw propagandzie protestanckiej i nieuszanowaniu niedziel.

MINISTER CZESKI WYGŁASZA ODCZYTY O ŚW. FRANCISZKU. Czeski minister poczt, dr. Nosek, katolik, człowiek świecki, wygłosił w ostatnich czasach w różnych miastach Czechosłowacji szereg odczytów o św. Franciszku, co oczywiście w kołach wolnomyślnej inteligencji czeskiej wzięto mu za złe. Minister dr. Nosek w szeregach katolickiej inteligencji czeskiej zajmuje czołowe miejsce. Jedną z jego głównych trosk jest opieka nad życiem katolickiem na krańcach wielkiej Pragi, które odczuwają dotkliwie brak kościołów i księży.

11.714 NAWRÓCEŃ ANGIELSKICH W JEDNYM ROKU. Według świeżo ogłoszonego "Catholic Direktory" sprawozdania w roku 1926 na łono Kościoła katolickiego powróciło w Anglji 11,714 osób. Liczba konwertytów w 1925 wynosiła 11,948.

Najwięcej nawróconych liczy archidiecezja Ks. Kardynała Prymasa Bourne"a, mianowicie 1489. Znamiennem jest, że nawrócenia zdarzają się po większej części w centrach przemysłowych. - Liczba kapłanów wzrosła w ostatnim roku o 35.

Ogólna liczba katolików angielskich wynosi 2,143.305; "Directory" podaje jednak, że w rzeczywistości jest ona znacznie większa i może sięgać 5-ciu miljonów. Liczba kościołów wzrosła w ostatnim roku o 50 i wynosi obecnie 2135. Kościół liczy się z poważnym wzrostem powołań kapłańskich. Chrztów odbyło się w 1926 r. 67,710, a więc o 2000 więcej aniżeli w r. 1925. Małżeństw zawarto 19,682.

MIĘDZYNARODOWY KONGRES FILMOWY. Według informacji katolickiego Komitetu kinomatograficznego, przygotowania do międzynarodowego kongresu filmowego katolickiego są w pełnym toku. Odbył się już wstępny zjazd w Rotterdamie. Wykonanie planu wzięły na siebie: Katolickie Biuro Międzynarodowej Propagandy Filmowej, oraz Międzynarodowy Związek Katolickich Lig Kobiecych.

ZUPEŁNE WYCOFANIE ANTYKATOLICKIEGO FILMU. Jeden z filmów wytwórni Metro-Goldwyn-Mayer, uznany przez katolików Irlandji za antyirlandzki, a przedewszystkiem za antykatolicki, został wycofany z całego okręgu ziemi. Protesty katolików z Kardynałem Dougherty, arcybiskupem Filadelfji, na czele sprawiły, że wytwórnia widziała się zmuszoną wziąć na siebie olbrzymią stratę finansową w sumie 50,000 funtów szterlingów, wydanych na stworzenie tego filmu.

POGOTOWIE DUCHOWNE. Przy straży pożarnej w Chicago zorganizowano stałe pogotowie ratunkowe duchowe. W razie wypadku wyjeżdża duchowny specjalnym samochodem, zaopatrzonym w dzwon na przedzie, a krzyże na obydwóch drzwiczkach - i niesie pomoc nieśmiertelnej duszy.

POWRÓT KRZYŻÓW DO SZKÓŁ BRAZYLYJSKICH. "Diariedel

Natal" podaje, że w Rio Grandę wyszło rozporządzenie, według którego we wszystkich państwowych i prywatnych szkołach muszą być umieszczone krzyże.

561 TYSIĘCY DZIECI CHIŃSKICH, URATOWANYCH PRZEZ MISJE KATOLICKIE. Misje katolickie w Chinach, mimo okrutnej i przewlekłej wojny domowej, trwają na posterunkach i nie przerywała swej działalności charytatywnej. Natomiast liczne misje protestanckie opuściły nieszczęsny kraj. W roku ubiegłym misje katolickie uratowały 561,289 osieroconych dzieci chińskich. Liczba ta przewyższa o 69,355 liczbę uratowanych i ochrzczonych dzieci chińskich w roku zaprzeszłym.

OBRAZEK Z ROSJI. Z Rostowa (Rosja) donoszą, że w okolicy Taganrogu 3 chłopcy w wieku od lat 10 do 12 napadli w nocy na dom sklepikarza. Sklepikarz i żona zostali zamordowani w okropny sposób. Po zrabowaniu gotówki małoletni mordercy zbiegli. Dwu z nich zatrzymano.

KATOLICKI ZWIĄZEK LEKARZY WE WŁOSZECH. W dniu 14grud-nia r. ub. odbył się we Florencji przy wielkim napływie uczestników zjazd katolickich lekarzy i profesorów medycyny na uniwersytetach włoskich. Postanowiono na nim stworzyć Związek katolickich lekarzy włoskich, który stanie się członkiem Ligi Katolickiej. Związek wydawać będzie własne czasopismo perjodyczne; w organie tym, którego zadaniem będzie utrzymywać ścisłą łączność między członkami stowarzyszenia, wypowiadać się będą poszczególni związkowcy, poruszając zagadnienia naukowo-socjalne i ich stosunek do religji i moralności.

U NAS

NABOŻEŃSTWO NA JASNEJ GÓRZE ZA POMYŚLNOŚĆ WYBORÓW. Dzięki staraniom Nar. Org. Kobiet w Częstochowie - przez wszystkie niedziele aż do dnia wyborów odbywały się nabożeństwa w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze o pomyślność wyborów, zamawiane kolejno przez wszystkie miejscowe organizacje kobiece. Pierwsze takie nabożeństwo było odprawione w niedzielę 15 stycznia o godz. 9 i pół rano. - Oby Królowa Korony Polskiej raczyła pobłogosławić narodowi swojemu w tych tak ważnych dla niego sprawach!...

MODLTWIA O POJEDNANIE POLSKO-LITEWSKIE W DIEC. PIŃSKIEJ. J. E. Ks. Biskup Łoziński udzielił "imprimatur" następującej modlitwie:

"O Boże, któryś przed wiekami oba nasze narody, litewski i polski, węzłami braterstwa połączył i przez ten związek chwałę Kościoła Twego wśród ludów wschodnich pomnożył, oto padamy do stóp Twoich i prosimy Cię, a błagamy, byś ten związek, w niebezpieczeństwo podany, na nowo wzmocnić, narody nasze do nowego pojednania się doprowadzić raczył i dał nam owocami zgody braterskiej się radować, przez zasługi Przenajświętszego Syna Twego,

Pana naszego Chrystusa i przyczynę Przechwalebnej Bogarodzicy Dziewicy Marii. Amen".

Zdrowaś Marja do Najśw. Panny Ostrobramskiej.

POŚWIĘCENIE DIECEZJI PIŃSKIEJ NAJŚW. SERCU JEZUSA

Cała diecezja Pińska została w dniu 8 stycznia poświęconą przez J. E. Ks. Biskupa Łozińskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Z rozporządzenia J. Biskupiej Mości we wszystkich kościołach diecezji, oraz w domach pobożnych katolików, odbyła się w ten dzień uroczysta intronizacja obrazów Najśw. Serca Jezusa.

Wanda Malczewska

ŚWIĄTOBLIWA WANDA MALCZEWSKA. Donoszą nam, że wstępny proces do beatyfikacji tej wielkiej czcicielki Niepokalanej jest już ukończony, a wszystkie akta tego procesu wstępnego posłane zostały do Rzymu.

"Oby pomnożyło się grono świętych naszych Patronów wyniesionych na Ołtarze!

Z RUCHU UNJI W DIECEZJI ŁUCKIEJ. Unja w diecezji Łuckiej zatacza coraz szersze kręgi: J. E. Ks. Biskup Szelążek dokłada wszelkich starań, aby braci naszych rusinów, pogrążonych w prawosławiu, połączyć z Kościołem katolickim. Obecnie istnieją trzy formalne parafje wschodnie, które erygował Ks. Biskup: Hurnniszcze, Krutniew, Dubieczno i filja tej ostatniej Kraska. W wymienionych parafjach, za wyjątkiem Krutniewa, ludność posiada dawne cerkwie unickie, gdyż całe parafje nawróciły się.

W tych dniach rząd wydał dekret rewindykacji cerkwi w Cechowie dla 4-ej nawróconej parafji. W ciągu ub. roku przystąpiło do unji przeszło 5,000 dusz. Wszyscy unici odznaczają się silnemi, niewzruszoemi przekonaniami katolickiemi.

Gdy biskup prawosławny Simon z Krzemieńca przyjechał do Humieszcz wraz z misjonarzami, zmieszany, musiał te wieś nawróconą opuścić, przerywając nawet swe przemówienie. - W Cechowie umacnia we wierze ks. protojerej Pilipenko. W Dubiecznie i Krasce administratorem jest ks. Bazyli Gresz; w Humiszczach - Ihumen Gamaljel Perczekrej, a w Krutniewie ks. Sielecki.

VI ROCZNICA KORONACJI OJCA ŚW. PIUSA XI. Z okazji szóstej rocznicy wyboru i Koronacji obecnie rządzącego Kościołem Ojca św. Piusa XI, który sam siebie nazywa "Biskupem Polskim" - odbyły się w różnych miejscowościach Ojczyzny naszej, zwłaszcza po dużych miastach, serdeczne Akademje świadczące o przywiązaniu naszego Narodu do Głowy Kościoła.

NOWY BISKUP W POLSCE. W pierwszych dniach lutego zamianował Ojciec św. biskupem sufraganem chełmińskim Ks. Kan. Konstantego Dominika, dotychczasowego regensa Seminarium Duchownego. Dostojny Nominat, syn ziemi kaszubskiej urodził się 1870 r. a święcenia kapłańskie otrzymał 1897 r.