Kronika
Drukuj

Z Rzymu

Rekolekcje Ojca św. Ojciec św. co roku wraz z całym swym dworem odprawia kilkodniowe rekolekcje. W tym roku bezustanny napływ pielgrzymów odwlókł te ćwiczenia, które zostały odłożone na dni od 29 listopada do 5 grudnia b. r. W tych dniach wszelkie audjencje są wstrzymane. Rekolekcjom przewodniczyć będą dwaj OO. Jezuici.

Hojny dar Ojca św. Z okazji jubileuszu Instytutu katolickiego w Paryżu Ojciec Święty ofiarował bibljotece tego Instytutu około 500 tomów, wśród nich najcenniejsze reprodukcje rękopisów bibljoteki watykańskiej.

Protestancka pielgrzymka do Rzymu. Największą senzacją Roku jubileuszowego była niewątpliwie pielgrzymka północnych protestantów, w której wzięło udział 210 osób, między którymi tylko 30 katolików. Uczestnicy pochodzili z Danji, Szwecji i Norwegji. Brali oni skrupulatny udział w zwiedzaniu kościołów i we wszystkich modlitwach, przepisanych do uzyskania odpustu jubileuszowego. Według niemieckiego pisma: "Allgemeine Rundschau", wyrazili się ci protestanci bardzo pochlebnie o swej pielgrzymce. I tak jeden z nich oświadczył: "Zwiedziłem cały świat, przyglądałem się wszelkiego rodzaju widowiskom i przedstawieniom, ale coś tak pięknego i tak głęboko wzruszającego nie przeżyłem nigdy, jak w ten wieczór" (posłuchania u Ojca św.). Inny znów, dziennikarz z zawodu, tak się wyraził: "My protestanci nie posiadamy nic podobnego, nic tak wzniosłego i przekonywującego dla duszy, jak wy macie w osobie Papieża".

Katolicka prasa belgijska dla Ojca św. Przedstawiciele Stowarzyszenia dziennikarzy katolickich w Belgji złożyli Ojcu św. - jak corocznie - hojną ofiarę, owoc subskrypcji zbiorowej, jako świętopietrze. Papież dziękując im za objawy czci i za datki, zaznaczył, że dziękuje też i w imieniu tych biednych, dla zaspokojenia potrzeb których ofiarę złożoną zużytkuje.

Pożyczka Stolicy Apostolskiej. Jak donosiły dzienniki, grupa banków amerykańskich udzieliła Stolicy Apostolskiej pożyczki w sumie 40 miljonów lirów. Za te pieniądze kupuje się wilię "Gabrielli", stojącą na Janikulum po lewej stronie placu św. Piotra. W willi tej pomieszczone zostanie kollegjum Propagandy, mieszczące się obecnie w zbyt ciasnym gmachu przy "piazza di Spagna".

Wiadomości polskie z Rzymu. "L’Osservatore Romano" donosi: Dnia 24 listopada "Congregatio Rituum" zatwierdziła officium i Mszę oraz dodatek do Martyrologium Romanum ku czci bł. Bogumiła, arcybiskupa gnieźnieńskiego. - Ojciec św. przyjął na prywatnej audjencji X. biskupa Edwarda Komara, sufragana tarnowskiego. - X. Henryk Cichowski z diec. mohylewskiej otrzymał w Papieskim Instytucie Orjentalnym stopień doktora.

Ze świata

Ku czci św. Jozafata. Z okazji 150-lecia otwarcia świątyni greckokatolickiej w Wiedniu odbywały się tam od 21-29 listopada 1925 r. w cerkwi św. Barbary uroczystości ku czci św. Jozafata Kuncewicza. W cerkwi tej znajdują się zwłoki Świętego, przewiezione tam w czasie wojny. W uroczystościach brał udział metropolita Szeptycki.

W Charbinie panuje ożywiony ruch religijny wśród prawosławnych Rosjan. Proboszcz tamtejszej parafji rosyjskiej 73-letni staruszek, ks. Jan Koronin, przeszedł niespodziewanie na katolicyzm. Powszechnie wśród Rosjan poważany starzec odmłodniał na duchu i z gorliwością iście apostolską zachęca swoich b. parafjan do porzucenia prawosławia. Olbrzymie wrażenie wywołuje wśród Rosjan odprawiana przez ks. Koronina Msza św. - w obrządku wschodnim i starosłowiańskim. Przekonywują się, że Rzym niczego im z tradycji nie odbiera, a daje błogie posiadanie prawdziwej wiary i władzy Chrystusowej. Nawrócenia są liczne.

Zwycięstwo katolików w Czechach. W ostatnich wyborach do parlamentu czeskiego odniosły partje katolickie duże zwycięstwo, które zadecyduje niewątpliwie o dalszych losach katolicyzmu w państwie Husa. Oto na ogólną liczbę 300 mandatów do parlamentu zdobyły katolickie partje (czeskie, słowackie, niemieckie i węgierskie) prawie jedną trzecią bo blisko 90. Czeskie stronnictwo katolicko - ludowe otrzymało 690 tysięcy głosów, stronnictwo katolickie ks. Hlinki 474 tysięcy, niemiecka partja chrześcijańsko-socjalna 300 tysięcy głosów, węgierskie stronnictwo chrześcijańskie 100 tysięcy głosów. "Czeskie słowo" oblicza, że w przyszłym rządzie sami katolicy czescy będą mieli trzy fotele ministerjalne. Jest to poważna klęska antykościelnej polityki narodowego socjalisty p. Benesza.

Nuncjusz Ceretti otrzymał francuskie odznaczenie. Rząd francuski udzielił odznakę Legji Honorowej Nuncjuszowi Apostolskiemu w Paryżu, przyszłemu kardynałowi Ceretti"emu (wielki krzyż).

Ks. Arcybiskup Cieplak w Ameryce. J. E. Ks. Arcyb. Cieplak przybył do Nowego Yorku na okręcie "Leviathan". Polskie duchowieństwo. i społeczeństwo zorganizowało specjalny komitet przyjęcia Arcypasterza. J. Em. Ks. Kardynał Hayes wziął udział w przyjęciu Ks. Arcyb. Cieplaka. Przedstawiciele wszystkich polskich organizacji z p. I. Paderewskim na czele jako prezesem honorowym powitali drogiego Gościa na grobli w przystani. Potem odbył się pochód manifestacyjny z przystani do hotelu "Gotham". Olbrzymie tłumy brały udział w powitaniu. Pisma polskie i amerykańskie poświęciły specjalne artykuły Męczennikowi za wiarę.

U nas

Ku czci św. Teresy zostały odprawione uroczyste nabożeństwa w kościele św. Florjana na Kleparzu w Krakowie, w niedzielę 22 listop. Porządek nabożeństw był następujący: o godz. 6 rano prymarja z kazaniem, o 8 Msza Św., o 9 wotywa, o 10,30 suma z kazaniem, którą celebrowali OO. Karmelici Bosi. O godz. 5 po południu nieszpory; celebrował ks. inf. Krupiński, kazanie wygłosił ks. kan. Van Roy. Po nieszporach poświęcenie obrazu św. Teresy, oraz procesjonalne przeniesienie i ustawienie go w ołtarzu.

Rozwój Sodalicji Marjańskich w Szkołach Średnich w Polsce. Ostatnie sprawozdanie Wydziału Wykonawczego Sod. Mar. Szk. Śred. za rok szkolny 1924/5 podaje następujące cyfry: w r. 1919 było sodalicji 20, a członków 1,425, w r. 1920 sod. 25, czł. 1,625, w r. 1921 sod. 37, czł. 1,865, w r. 1922 sod. 61, czł. 3,183, w r. 1923 sod. 80, czł 3,677, w r. 1924 sod. 99 czł. 4,258, w r. 1925 sod. 118 czł. 5,091. W tym okresie liczba czytelników organu Związku "Pod znakiem Marji" podniosła się z 900 do 6,100.

- Szczęść Boże! wszystkim kierownikom w tak potrzebnej i tak owocnej pracy, by młodzież przywieźć do stóp Królowej.

Protestantyzm w Polsce topnieje. Protestantyzm popierany dawniej przez rząd pruski na Pomorzu i Wielkopolsce w niektórych okolicach zupełnie upada.

Miasto Poznań, które przed wojną miało 65,000 protestantów, teraz ich liczy tylko jeszcze 500. Toruń miał 4 zbory protestanckie i 7 pastorów, dziś trzyma się tam jeszcze jeden pastor. Toruń - pisze niemiecki dziennik - stał się miastem polsko-katolickiem tak samo Grudziądz, Chełmża, Poznań.

Chrześcijański ruch zawodowy. W Krakowie odbyła się konferencja, poświęcona sprawom Chrzęść. Związków zawodowych. Brali w niej udział odpowiedzialni za ruch zawodowy przedstawiciele z Białej, Grudziądza, Katowic, Krakowa, Lwowa, Poznania, Łodzi i Warszawy.

Połączenie seminarjum duchownego w Wilnie z fakultetem teologicznym. Do bieżącego roku szkolnego na wydział teologiczny uniw. wileńskiego zapisywali się tylko ci, którzy chcieli uzupełnić swoją wiedzę teologiczną, obecnie bez skończenia tego wydziału nie będzie się otrzymywało święceń. Seminarjum przechodzi pod kierownictwo wydziału i staje się zakładem wychowawczym i konwiktem dla alumnów. Do seminarjum przyjmowani będą tylko kandydaci z maturą. Natomiast w celu ułatwienia jej otrzymania została utworzona przy temże seminarjum specjalna preparanda trzyletnia t. zw. Liceum dla uczniów, posiadających świadectwo z ukończenia conajmniej czterech klas gimnazjalnych. Uczą w niej profesorowie seminarjum i nauczyciele szkół średnich. Całkowity kurs uniwersytecki dla kleru trwać będzie lat 6, w tem 2 kurs filozofji i 4 teologji.

Seminarjum duchowne w Pińsku. W Pińsku jest obecnie 50 alumnów. Klerycy Seminarjum wyższego teologję i filozofję studjują na odpowiednich kursach u siebie. Alumni Seininarjum niższego uczęszczają do klasy VII i VIII do gimnazjum OO. Jezuitów. Reszta zaś alumnów około 80 z braku lokalu w Pińsku uczy się w Nowogródku.

Prezydjum Komitetu im. Ojca św. Piusa XI dla pols. inwalidów wojennych podaje do publicznej wiadomości, że z powodów od niego niezależnych zmuszony był termin losowania loterji fantowej, organizowanej na rzecz rozbudowy zakładu im. Ojca św. Piusa XI W Chotomowie, przesunąć na 10 marca 1926 r.

Bilety sprzedane zachowują swą prawomocność.

Księża proboszczowie proszeni są o łaskawe spieniężenie przesłanych im biletów, wpłacając należność do P. K. O. Nr. 6625.

O ileby kto zechciał pomóc w rozpowszechnieniu tych biletów, zechce zawiadomić sekretarjat komitetu - Pałac Mostowskich. Przejazd 15 lub Kurję Biskupią w. p. Miodowa 24.

Wylosowane będą bardzo cenne fanty, wśród innych mniej kosztownych, ale za to bardzo licznych w stosunku do ogólnej liczby losów 100.000.

Komitet czyni wysiłki, aby wynik losowania zadowolnił osoby, które zechcą tę loterię poprzeć.