Kronika
Drukuj

Z Rzymu

Papież zwolennikiem gimnastyki. Że Kościół św. nie tylko o dobro dusz się troszczy, ale i znikomych ciał, najlepszym dowodem świeża wiadomość, że Papież Pius XI pozwolił w jednej ze sal Watykanu urządzić popisy gimnastyczne i był na nich obecny.

Ojciec św. pisze pamiętniki. Dzienniki włoskie podają, że Papież Pius XI pisze pamiętniki, które w niedługim czasie ukażą się w druku. Pamiętniki te będą wydane pod cywilnem nazwiskiem Papieża: Achile Ratti. Przy pisaniu tych pamiętników Papież posługuje się notatkami, które codziennie pisał w swym diarjuszu. Polsce ma poświęcić Papież długi rozdział z czasu swego pobytu w naszym kraju, w szczególności w Warszawie.

Ze świata

Trzy pielgrzymki Polaków w zachodnich Niemczech. O życiu religijnem naszych rodaków we Westfalji i Nadrenji świadczy między innemi fakt, że latem znowu odbyły się polskie pobożne pielgrzymki, do Kewelaer, Newiges i Werl.

Udział był liczny i ludność niemiecka odniosła się do nas śpiewających po polsku uprzejmie. Więc spełniło się i na tych cudownych miejscach proroctwo: "Odtąd błogosławioną mnie zwać będą wszystkie narody". X. M.

Am. Krucjata studentów katolików. W roku 1918 powstało w Stanach Zjednoczonych Stowarzyszenie młodzieży "Amerykańska krucjata studentów katolików" stawiając sobie za cel wspieranie duchowe i materialne misjonarzy. Liczy ono dziś członków 412 tysięcy, rekrutujących się ze studentów 2280 zakładów naukowych najrozmaitszego typu. Stowarzyszenie to przedłożyło na Wystawę Misyjną Watykańską następującą statystykę: na intencję Misyj wysłuchanych Mszy św. 8,863 765: Komunij św. 2,461 690; Nawiedzin Najśw. Sakramentu 8,428 676; różańców odmówionych 6,850.940; Dróg krzyżowych 835 690; aktów strzelistych 22.043.145.255; drobnych umartwień 6,968 345; godzin nauki 35,838 225; godzin pracy 7,055 960; godzin rekreacji 8638.655; modlltr.", praktyk pobożnych, ćwiczeń duchownych 359,435.250; jałmużn: dolarów 572.168 90.

We Włoszech przeklinać nie wolno. Rząd włoski z Mussolinim na czele ustanowił ciężkie kary i przeklinanie i grubjańskie słowa. Jest to zasługa katolickiego posła Makariniego, który do tego parł tłumacząc, że przeklinanie jest grzechem, jest objawem złego wychowania, obraża bliźnich i kazi piękny język włoski.

Walka z wybrykami mody w Chinach. Chiński mnister oświaty zmuszony był wydać okólnik do studentek przestrzegający je przed zbyt niewolniczem naśladowaniem kaprysów mody europejskiej. Okólnik ów, utrzymany w tonie bardzo surowym, poucza młode Chinki, że ubieganie się za nowinkami mody europejskiej i uleganie niewolnicze hasłom idącym z Zachodu, nie przystoi kobiecie chińskiej, której główną, jeśli nie jedyną ozdobą przez szereg wieków, była nieskalana cnota i moralność. Po tym wstępie minister przechodzi do wskazań bardziej szczegółowych. A więc: kobiety, jeśli chcą zachować prawo uczęszczania na wszechnice chińskie, winne ubierać się w sposób nie wzbudzający niczyjego zgorszenia i nie obrażający moralności, Więc nosić suknie z materjału nieprzezroczystego, o tyle długie, aby przynajmniej zakrywały dolną część bielizny. Rękawy powinny sięgać przynajmniej do łokcia. W razie niepoddania się tym zarządzeniom, minister zapowiada wprowadzenie specjalnych mundurów, obowiązujących wszystkie studentki, bez których nie będą one mogły być wpuszczane na sale wykładowe.

Tonący brzytwy się chwyta. Nieszczęsna Francja coraz dokładniej zdaje sobie sprawę z klęski, która jej grozi: zupełnego wyludnienia. Ulice jeszcze wciąż roją się od tłumów, ale szkoły pustoszeją coraz bardziej. Zdaniem niektórych pisarzy za lat 4 już nie warto będzie utrzymywać tyle szkół. Zapobiec tak rozpaczliwemu stanowi mogłoby jedynie wprowadzenie w życie zasad katolickich po rodzinach. Jednak rząd innych sposobów się chwyta. Słyszeliśmy o nagrodach i medalach dla matek za liczne dzieci, teraz słyszymy znów o planie wyasygnowania na początek 40.000.000 franków rocznie na francuzienie cudzoziemców. Kwota ta ma podobno wystarczyć, by 100 000 dziatwy włoskiej, niemieckiej, i polskiej przerobić na Francuzów, wystarczy!...

Kinoteatry w Europie. Jak wiemy, kinoteatry, ogólnie mówiąc, do umoralnienia społeczeństw się nie przyczyniają. Jak wielki muszą wywierać one wpływ, zaświadczy najlepiej ich ilość. Z pośród europejskich krajów najwięcej kinoteatrów znajduje się w Niemczech i Angli (po 4.000), potem idą kolejni: Francja 2.800 (z tego sam Paryż 200), Włochy 2.500 Węgry i 800, Hiszpanja 1.560; Belgja 869, Austrja 800, Polska 350, Holandja 230, Szwajcarja 156, Czechosłowacja 136, Jugosławia 120, Finlandja 100. - Oby te tysiące instytucyj, dotychczas obliczone na rychłe zbogacenie się właścicieli, rozpoczęły bogacić lud w mądrość i cnotę!!

P. E. Calles

Kim jest prezydent Meksyku? Głośny w ostatnim czasie przez swoją walkę z Kościołem katolickim prezydent Meksyku nazywa się Plutarco Eljasz Calles, z pochodzenia żydowskiego. Calles, niegdyś nauczyciel jest z przekonania socjalistą. Będąc gubernatorem stanu Sonora, zamkął tamtejsze seminarjum duchowne, kazał plądrować rezydencję biskupią i zamienił katedrę na szkołę. W kwietniu 1916 zamknął wszystkie kościoły swojej prowincji. Po wyborze na prezydenta Meksyku w roku 1924 udał się najpierw w dłuższą podróż zagranicę, przyczem odwiedził także Niemcy.

Powróciwszy do kraju, rozpoczął politykę antykościelną na wielką skalę, w której udało mu się prześcignąć nawet bolszewików rosyjskich. - Charakterystycznym jest także skład meksykańskiego gabinetu. Ministrem rolnictwa zamianował Calles dawnego artystę cyrkowego, ministrem pracy komunistę, a ministrem spraw zagranicznych pastora ewangelickiego.

Módlmy się, by i na niego spojrzała Niepokalana!...

U nas

Gen. Malczewski pragnie wypocząć na Jasnej Górze. Uwolniony z więzienia gen. Malczewski czuje się przemęczonym przejściami dopiero co minionych miesięcy i dlatego ma zamiar prosić Przeora klasztoru Jasngórskiego, by mu pozwolił w celce klasztornej u stóp M. B. Częstochowskiej zamieszkać aż do zupełnego uspokojenia.

Nowicjat wschodniego obrządku. W Albertynie pod Słonimem otwierają OO. Jezuici nowicjat wschodniego obrządku dla tych, co pragną poświęcić się nawracaniu prawosławnych na wiarę katolicką. Nowicjat ten przeznaczony jest głównie dla Białorusinów.

Zgon Ks. biskupa Rosentrettera. D. 4 października nad ranem zmarł w Pelplinie Ks. Augustyn Rósentretter. Będąc sam narodowości niemieckiej, przytem nawykły do stosunków z czasów niewoli, nie mógł odrazu po odbudowaniu Polski, mimo najlepszej chęci, dostroić się do nowych warunków tak, by zadowolić zawsze wszystkich. Bezprzykładnie pracowity i o dobro dusz gorliwy postępował z miłością a energicznie. Przytomność umysłu, mimo sędziwego wieku, zachował do ostatniej chwili,

Na 4 dni przed śmiercią zmogła go choroba, w wigilję zgonu jednak nie kładł się do łóżka, czując się znów zdrowym. A jednak następnego dnia wczesnym rankiem (g.3m. 15) już nie żył.

Następcą - wyznaczany został przez Stolicę Apostolską jeszcze wiosną Ks. biskup Stanisław Okoniewski.

Polak prezesem "Pax Romana". Na Kongresie międzynarodowym stowarzyszenia stude tów katolickich w Amsterdamie zwanego "Pax Romana" (Pokój Rzymski), obrano prezesem Polaka Stanisława Orlikowskiego. W związku z tym wyborem dotychczasowy prezes Feber (Holandja) wygłosił przemówienie, w którem podniósł doniosłość dla

rozwoju stowarzyszenia takiego właśnie wyboru, gdyż "Polska - mówił - ma za sobą wielkie tradycje katolickie i zaprawiona jest w walce z wrogami Kościoła.

Młodzieży polska! Odpowiedz wiernie temu zaufaniu!

Nasza młodzież i dziatwa... W okolicy Krakowa aresztowano Kazimierza Polończyka (lat 16). Mariana Filipowicza (lat 13), Włodzimierza Filipowicza (lat 16), Franciszka Leśniaka (lat 15), Józefa Reszkę (lat 16), Kazimierza Horaka (I. t 13) Hermana Felczara (lat 17), i Błażeja Kameczurę (lat 13), którzy na drodze do Krakowa napadli bryczkę Antoniego Wydrycha z Piasków Wielkich celem jej i kradzenia Młodociani napastnicy starali się skraść teczkę skórzaną przypuszczając, że znajdą w niej pieniądze. Przeszkodził im w tem woźnica Józef Ams, który z batem w ręce starał s ę napastników odpędź ć. Ci rzucili się na woźnicę i jeden z nich, mian wje Ksmeczura, (lat 13!!) pchnął go nożem w plecy. Rannego przywiozło Pogotowie ratunkowe do szpitala.

Nowa loża masońska. W Łodzi otwarto lożę masońską, na szczęście czysto żydowską. Siedzibą jej będzie żydowski pałac Goldfebera. Przewodniczącym ma być prezes związku wid ewsUej manufaktury żyd Oskar Kon.

Nieudany odczyt. P. Wieniawa - Długoszowski wygłosił w Lublinie odczyt p. t. "Bolszewizm a Polska". W pewnej, chwili gdy p. Długoszowski, znany z wielokrotnie karanych bluźnierstw w słowie i druku, zaczął w obraźliwy sposób mówić o religji, obrzucono go kamieniami. Odczyt został przerwany; p. Długoszowskiego opatrzyło Pogotowie Ratunkowe.

Październikowe uroczystości franciszkańskie. Jak w całym - świecie tak i w Polsce odbywały się wszędzie wspaniałe nabożeństwa i pochody i akademje i przedstawienia ku czci św. Franciszka Serafickiego. Dokładny ich opis znajdzie Czytelnik w miesięczniku "Pochodnia Seraficka" (OO. Franciszkanie, Grodno).