Kronika
Drukuj

Z Rzymu

Nowe beatyfikacje. Dnia 10 paźdz. został policzony w poczet błogosławionych Ghebre Micsel, misjonarz i męczennik w krajach apost. Urodził on się w Goggien; w r. 1855 położył swe życie za Chrystusa, mając lat 64.

Dnia 17 paźdz. dokonano w Rzymie w bazylice św. Piotra beatyfikacji 191 męczenników rewolucji francuskiej.

Prócz tego prowadzone są liczne procesy, zmierzające do beatyfikacji. Z polskich: Księcia Augusta Czartoryskiego Salezjanina, Męczenników Podlaskich i Kard. Stanisława Hozjusza. - W najbliższej przyszłości wznowiony zostanie również proces beatyfikacyjny Q. Rafała Chylińskiego, Franciszkanina, którego ciało w całości spoczywa w podziemiach kościoła OO. Franciszkanów w Łagiewnikach pod Łodzią.

Radjo w Watykanie. Ojciec św. zamierza zbudować w pałacu watykańskim stację radjo nadawczą, aby wszyscy katolicy, posiadający aparaty odbiorcze, mogli słuchać jego przemówień.

Krzyż na Colosseum rzymskiem. Choć już tyle pisano o wystawieniu krzyża na Colosseum w Rzymie, skąd przed kilkudziesięciu laty usunął go rząd masoński, jednak dopiero teraz ostatecznie to nastąpiło, dzięki osobistej interwencji Mussoliniego. Plac Colosseum oświetlony był pochodniami. Przyjęcia krzyża dokonał gubernator miasta Rzymu sen. Cremonesi. Grono pań zasypało krzyż kwiatami. - W przemówieniach podniesiono znaczenie powrotu tego symbolu chrześcijaństwa na arenę Colosseum, skąpaną we krwi męczenników.

Pielgrzymka młodzieży do Rzymu. Dnia 31 grudnia b. r. odbędzie się wielka uroczystość w Rzymie z okazji 200-nej rocznicy kanonizacji dwóch Patronów młodzieży: Świętego Stanisława Kostki i świętego Alojzego Gonzagi. Na tę uroczystość przybywają do Rzymu delegacje młodzieży z całego świata; nad pielgrzymką polską objął protektorat sam J. Em. Kardynał Kakowski.

Ze świata

Msze św. na dworcu kolejowym. Jeden, z proboszczów w Monachjum zaczął przed rokiem odprawiać ciche Msze św. na dworcu kolejowym w niedziele i święta o godz. 3. i 4. rano dla przejeżdżających, a głównie dla licznych turystów, wybierających się w niedziele i święta na całodzienne wycieczki za miasto. Wczesny wyjazd uniemożliwiałby im wypełnienie obowiązku wysłuchania Mszy św. w niedziele.

Nowość wprowadzona przez proboszcza monachijskiego, okazała się bardzo na czasie. Od ub. roku aż do 8. sierpnia bieżącego roku odprawiono na dworcu kolejowym (w osobnej sali, przyozdobionej przez urzędników kolejowych) 130 Mszy Św.,ponad 14 tysięcy osób słuchało nabożeństwa, - ponad 800 osób, głównie młodzieży przystąpiło do Stołu Pańskiego.

Zmarł Bartolo Longo. Wielki czciciel Matki Najświętszej adwokat Bartolo Longo, założyciel Santuarjum M. Boskiej Różańcowej w Valle di Pompei, zmarł w tych dniach. Longo ze składek wybudował kościół ze słynną dzwonnicą, oraz szereg instytucyj humanitarno-społecznych obok. Prasa włoska poświęca zmarłemu żywe wspomnienia.

Korona Chrystusa Króla. Ustanowione przez papieża Piusa XI święto Chrystusa Króla wzruszyło katolickim światem do żywego. Zrozumieli wszyscy, że najwyższy czas przypomnieć ludzkości, kto jest jej królem. Bo już nawet chrześcijańskie społeczeństwa wszystkiemu hołdowały tylko nie Chrystusowi. I stąd bezład, rozstrój, grożąca ruina. Zewnętrzne objawy radości niejako z powrotu Chrystusa do władzy nad światem są liczne, a jednym z najwspanialszych - sporządzenie i ofiarowanie Chrystusowi - Królowi prześlicznej i bogatej korony, zdobnej w drogie kamienie. Widzimy ja na rycinie, a obok ks. kard. abp. paryskiego Dubois.

Piersi biskupi narodowości chińskiej. Dnia 28 października, w uroczystość Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, Ojciec św. Pius XI dokonał sam osobiście konsekracji sześciu kapłanów narodowości chińskiej na biskupów.

Smutny stan klasy robotniczej we Francji. We Francji 75 proc. robotników stanowią żywioły obce wszelkiej religji, z tego 30 proc. wogóle nie jest chrzczonych, a tylko 10 proc. z całej masy robotniczej w jakiś sposób zostaje w związku z Kościołem. Jakież to smutne!...

Uchwała niemieckich studentów o pojedynkach. Zjazd niemieckich studentów narodowych w Augsburgu powziął uchwałę potępiającą pojedynki, stanowiące tak charakterystyczny rys zwyczajów studentów niemieckich. Odnośna rezolucja brzmi: Potępiamy pojedynki, ten zabytek średniowiecznego barbarzyństwa, albowiem narodowi niemieckiemu potrzeba przedewszystkiem tęgich głów i wielkich serc. Pojedynek zaś nie uszlachetnia młodzieży, lecz propaguje kult dzikich obyczajów.

Z "kultury" rosyjskiej korzystają nawet Niemcy. Delegacja wolnomyślicieli niemieckich zakupiła w wytwórni filmowej "Sowkino" kilka antyreligijnych obrazów kinematograficznych. Niemieckie towarzystwo wolnomyślicieli zamierza filmy te wyświetlać w kinematografach tamtejszych.

Węgrzy w walce z systemem "jednego dziecka". W celu zwalczania systemu jednego dziecka w małżeństwie, który zakorzenił się w niektórych okolicach Węgier, komitet Toina podjął akcję, mającą na celu uzyskanie zmiany prawa małżeńskiego. Zwolennicy tej akcji mają zwrócić się do rządu z prośbą o przedstawienie Zgromadzeniu Narodowemu projektu ustawy, któraby postanowiła, że jedno dziecko ma prawo tylko do trzeciej części majątku rodziców, dwoje zaś dzieci do dwóch trzecich tego majątku - pozostała zaś reszta majątku przypadłaby państwu, któreby miało z uzyskanych w ten sposób pieniędzy stworzyć fundusz pomocy na rzecz dla tych rodzin, które posiadają więcej, niż troje dzieci. Do powyższej akcji przyłączył się jednomyślnie również komitat Szolnok.

Organizacje katolickie w Anglji. Odbyty świeżo kongres katolików Anglji dał możność stwierdzenia niezmiernie ruchliwej akcji katolików tego kraju. Ostatnie lata tak pomyślne dla postępu katolicyzmu, zaznaczyły się powstaniem szeregu związków i organizacyj. Jest ich już wiele: I tak, działa od szeregu lat "Związek dla szerzenia wiary", o charakterze misyjnym, - "KatoI. Konfederacja Anglji i Walji" dla popierania akcji katolicko-społecznej, - "Katol. Rada dla stosunków międzynarodowych", t. j. dla studjów i pracy w kierunku międzynarodowego porozumienia, - "Stow. katolickiej prawdy", słynne towarzystwo dla nawracania protestantów, liczące 14 tysięcy członków, - "Stow. dla pomagania konwertytom", - "Związek katol. słuchaczy uniwersytetów" - szereg stowarzyszeń oświatowych, szkolnych i t. d.

Rozwody a małżeńtwa. Najwięcej rozwodzą się ludzie w Ameryce Północnej. W r. 1923 rozwodziło się tam średnio co siódme małżeństwo W Szwajcarji liczba rozwodów do ilości małżeństw pozostaje w stosunku 1:16, we Francji 1:21, w Danji 1:22, w Norwegji 1:30, w Szwecji 1:33, w Anglji 1:96, w Kanadzie1:162. Japonja ze swem 1:8 następuje zaraz po Ameryce Północnej. W odrodzonych Włoszech, jak wiadomo, nie wolno się rozwodzić.

Do czego doszło sekciarstwo w Ameryce. Ewangelickie "Głosy Kościelne" podają Urywki z amerykańskich gazet religijnych, świadczące o karykaturalnem wyrodzeniu się amerykańskiego sekciarstwa. Oto niektóre z nich:

"Daliśmy narobić złotych guzików, srebrnych wisiorków i igieł, które zacienione mogą być w talizmany. Są one odznaką "bractwa światła".

Do każdej sztuki dodajemy pouczenie, jak je magnetyzować lub poświęcać, aby się stały talizmanem".

"W kościele episkopalnym kazać będzie dr. Knickerbocker o pszczołach i motylach; nad grobem przemawiał o motylu".

"Chrzest przy świece reflektora odbędzie się jutro w kościele baptystów. Kiedy duchowny i osoba, mająca być ochrzczona, wstąpią do zbiornika z wodą padnie na nich białe światło przy równocześnie zaćmionym kościele. Kiedy osoba chrzczona zostanie zanurzona, obleje ją światło purpurowe".

Jeszcze Calles. Osławiony Calles wydał rozporządzenie, redukujące liczbę księży katolickich w stolicy Meksyku z. 330 na 90.

U nas

Znów odczyt p. Długoszowskiego. W Zgierzu niezmordowani w szerzeniu zarazy "wolnomyśliciele" urządzili 24. paźdz. odczyt znanego z procesów o obrazę religji Tadeusza Wieniawy-Długoszowskiego. Dotknięci do żywego stekiem bluźnierstw. i zjadliwych szyderstw słuchacze, rekrutujący się przeważnie ze sfer robotniczych i rzemieślniczych, zaprotestowali gwałtownie i, przypomnieli prelegentowi jego sukcesy w Lublinie i kilka wyroków sądowych, skazujących go na więzienie za szerzenie niewiary i bluźnierstwa przeciw religji. Tylko dzięki interwencji policji skończyło się na wygrażaniu kijami i zapowiedziach, że przy próbie dalszych wystąpień tego rodzaju, mogą wyniknąć gorsze następstwa. I

Bandyta Zieliński, a baptyści. Przy zabitym herszcie bandytów Zielińskim znaleziono w kieszeni dokument, wystawiony przez misję baptystów. Przypuszczalnie Zieliński szukał. schronienia przed policją u baptystów, gdzie przesiadywał na nabożeństwach i wykładach. Aby ułatwić sobie korzystanie z tej pomysłowo obranej kryjówki, bandyta przypuszczalnie wstąpił do sekty baptystów.

Liga ku obronie czci. We Lwowie wskrzeszono na nowo istniejącą przed wojną "Ligę ku obronie czci", celem zastąpienia przy jej pomocy ohydnego zwyczaju pojedynków.

Rodzicie w obronie swej dziatwy. odpowiedzi na rezolucję nauczycielstwa z Ryk i Trojanowa (należącego do "Ogniska" Związku Naucz Szkół powszech.), domagającej się szkoły bezwyznaniowej w Polsce - zgromadzeni 24 października br. w remizie strażackiej w Rykach rodzice dzieci, uczęszczających do szkół powszechnych w tych miejscowościach, oświadczyli, że:

1) W obronie świętej wiary swoich ojców zawsze i wszędzie wiernie stać będą.

2) Potępiają dążenie do utworzenia w Polsce szkoły bezwyznaniowe), ponieważ szkoła powszechna jest szkołą wychowania, a religja, jako czynnik wychowawczy, nieodzowna jest i konieczna.

3) Wyrażają pogardę dla tych, którzy, wysuwając ową rezolucję, stają do walki z ogółem ludności katolickiej i depcą jej najświętsze przekonania - oraz

4) polecają gorąco Sejmowi, Senatowi, Episkopatowi polskiemu dalszą intensywną rodzicielską troskę o zagrożone dusze dziatwy polskiej.

Kto szerzy demoralizację? Policja warszawska skonfiskowała u kupca Arona Bronsztajna (tak się spolszczył!) 28 kilogramów pornograficznych fotografij.

Już za wiele! W warszawskim "Teatrze Polskim", którego dyrektorem jest żyd Arnold Szyfman, odgrywano "Dzieje grzechu" żeromskiego, pełne bezwstydnych rozmów i scen. W miejscu najszpetniejszem odezwały się na sali głosy oburzenia, mocne sprzeciwy, a gdy to nie skutkowało i sztuka pornograficzna toczyła się dalej, padło na scenę kilkanaście śmierdzących jaj. Smród się rozszedł nieznośny, do smrodliwej tej sztuki jakże dobrze przypadający!