Iskierki
Drukuj

Niemal wszystkie przedsiębiorstwa i zakłady pracy meldują o przedwczesnym wykonaniu planu produkcyjnego na rok 1950. Dzięki wzmożonemu wysiłkowi robotników, przy zastosowaniu nowoczesnych form współzawodnictwa pracy poszczególne załogi zdolne były przekroczyć nakreślony plan z dużą nadwyżką.

Warszawa, jako symbol pokojowej odbudowy, otrzymała honorową Międzynarodową Nagrodę Pokoju.

9.12.1950 r. zakończył się Narodowy Spis Powszechny. Był on znacznie szerszy od wszystkich. Wzięło w nim czynny udział 120 tysięcy komisarzy spisowych, przeszkolonych na dwudniowych kursach. Wyniki spisu będą stopniowo podawane w prasie.

W dniu 28 listopada br. dokonano w Berlinie wymiany dokumentów ratyfikujących układ z dnia 6 lipca br. o wytyczeniu ustalonej i istniejącej granicy na Odrze i Nysie zawarty między NRD a Rzeczpospolitą Polską.

Prezydium Rady Ministrów powzięło uchwalę o opiece nad inwalidami wojennymi i wojskowymi. Dotychczasowy Związek Inwalidów Wojennych został rozwiązany.

Naród węgierski obchodził uroczyście 100 rocznicę śmierci gen. Józefa Bema, bohatera w walce o wolność Polski i Węgier.

2 grudnia br. obchodzono uroczyście 25 rocznicę śmierci Stefana Żeromskiego. Protektorat nad obchodem objął Prezydent R. P. Bolesław Bierut. Główne uroczystości odbyły się w Kielcach i Nałęczowie - miejscowościach związanych z życiem i twórczością pisarza.

We Wrocławiu prof. J. Krzyżanowski znalazł egzemplarz jednego z pierwszych wydań Szekspirowskiego "Hamleta", drukowany przed 350 laty.

Do Sejmu wpłynął uchwalony przez Radę Ministrów projekt ustawy o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Chemicznego.