Z NOWYM ROKIEM.

Nowego Roku witając zorzę,
Błagamy Ciebie:

Racz spojrzeć na nas, Ojcze i Boże,
Któryś jest w niebie!

Na wypalone łzami powieki
Spuść łaski zdroje,

Święć się, o Panie, na wieki wieków,
Święć Imię Twoje!...

Obdarz nas hojnie dary świętemi
Ku Twojej chwale,

Przyjdź Twe Królestwo, na smutnej ziemi,
Zarządzaj stale!

Czy zła przygoda spotka nas w drodze,
Czy błyśnie dola:

W niebie, na ziemi, w smutku i trwodze
Bądź Twoja wola!

Ty w miłosierdziu Swem nieskończonem
Spuść rosę z nieba,

Niech Twym oraczom w pracy złaknionym,
Nie braknie chleba!

Odpuść nam grzechy, Zbawco jedyny,
My je wyznajem;

Oświeć nam serca, jak bratnie winy
Odpuścić wzajem.

A gdy pokusa zwikła nam w pęta
Ducha słabego,

O, niech nas Twoja moc niepojęta
Zbawi od złego.