Wspomnienia z Kongresu Eucharystycznego w Częstochowie
Drukuj

Pismo Ks. Kard. Kakowskiep do Ks. Biskupa Rubiny w przededniu Kongresu.

Wasza Ekscelencjo!

Z prawdziwym żalem donoszę W. Ekscelencji, że mimo najszczerszych chęci nie mogę przybyć osobiście na Jasną Górę, by wziąć udział w otwarciu i podniosłych uroczystościach Kongresu Eucharystycznego. Nie pozwala mi na to obecny stan mego zdrowia. Duszą natomiast i sercem łączyć się będę z temi wzniosłemi uczuciami radości i wesela niebiańskiego, oraz czci i hołdu, jakie przepełniać będą umysły i serca Biskupów i kapłanów, oraz wielotysięcznych zastępów ludu polskiego w czasie tryumfalnego pochodu Chrystusa Pana Utajonego w Najświętszym Sakramencie, na murach Jasnej Góry i po ulicach Częstochowy.

Wszelkie uroczystości religijne, które odbywają się na Jasnej Górze, żywy oddźwięk znajdują wśród najszerszych sfer katolickich naszego kraju, a zwłaszcza wśród duchowieństwa. Trudno się temu dziwić. Wszak Jasna Góra, to jedna z najpotężniejszych twierdz mocy tężyzny duchowej naszego narodu. Z wyroków Opatrzności Bożej spełnia ona wielką i świętą misję w ciągu długich stuleci istnienia Polski przedrozbiorowej, zwłaszcza w najcięższych chwilach klask i burz wojennych. Jasna Góra w czasie ciemnej nocy niewoli i rozbiorów, oraz w okresie gwałtownych wysiłków protestantyzmu i schyzmy wschodniej świeciła narodowi naszemu, jak jasna gwiazda przewodnia i jutrznia, zwiastująca niedaleki brzask wschód słońca wolności.

U stóp cudownego obrazu Panienki Jasnogórskiej miljonowe tłumy uciśnionego ludu polskiego czerpały duchową moc ożywczą, oraz zdobywały zapał i hart woli do obrony swoich najświętszych ideałów religijnych i narodowych.

W Polsce zmartwychwstałej Stolica Jasnogórska Królowej Korony Polskiej jest nadal sercem i duszą ludu naszego i pełni swą szczytną misje religijnego i moralnego odrodzenia polskiego społeczeństwa.

Na Jasnej Górze Episkopat Polski odrodzonej zbiera się na wspólne narady i konferencje, by obmyślać u stóp swej Królowej doniosłą sprawę rozwoju życia religijnego i kościelnego na ziemiach polskich, oraz sprawą obrony ducha narodu przed zalewem mętnych i trujących fal sekciarstwa, radykalizmu, rozwiązłości i niewiary.

W ostatnich czasach Częstochowa jeszcze więcej zyskała na powadze i wpływie w kraju, gdy z woli Stolicy Apostolskiej została stolicą nowej diecezji, której pierwszym pasterzem i niezmordowanym organizatorem Jesteś Ty, Dostojny Księże Biskupie.

Pod tewmi rządami Częstochowa, świątynia ducha narodu naszego i ognisko jego najszczytniejszych i rzewnych uczuć religijnych, obecnie staje się jednocześnie szkołą Akcji Katolickiej, kuźnicą silnych charakterów, skąd promieniować mają wskazania, jak gorące uczucie i zapał naród nasz ma przekształcać w zdecydowane i mężne katolickie czyny.

Biskupi w ogrodzie klasztornym na Jasnej Górze
Najdostojniejsi Biskupi w ogrodzie klasztornym na Jasnej Górze. Stoją od lewej strony Ks.Ks. Biskupi: Kubina z Częstochowy, Tymieniecki z Łodzi, Kard. Hlond z Poznania, Arcyb. Ropp zam. w Warszawie, Przeździecki z Podlasia, i Lisiecki ze Śląska.
Tłumy na placu przed kościołem jasnogórskim
Tłumy na placu przed kościołem jasnogórskim w czasie kazania jednego z Biskupów. Na przodzie ryciny, w pośrodku, widać megafon, który umożliwia usłyszenie głosu kaznodziei zgromadzonym.

Urządzenie Kongresu Eucharystycznego w Częstochowie, to znamienny wyraz szlachetnych pragnień i aspiracyj Waszej Ekscelencji, by w Polsce katolickiej Jezus Chrystus był rzeczywistym władcą i panem wszystkich dziedzin naszego życia społecznego i publicznego.

Niech Matka Boska Częstochowska błogosławi wszystkim uczestnikom Kongresu Eucharystycznego w Częstochowie i uprosi obfite łaski dla diecezji częstochowskiej i dla jej Pasterza.

( - ) A. Kardynał Kakowski.


Słudzy Marji, podlegający mękom w czyścu, bywają często przez Nią nawiedzani i wielkich od Niej doznają pociech.

ŚW. ALFONS LIGUORI


I ci nie mogli być na Kongresie Eucharystycznym...

Jak wiadomo, w Kongresie Eucharystycznym w Częstochowie wzięło udział około 500,000 wiernych: odkąd Częstochowa Częstochową, tak wspaniałej uroczystości podobno jeszcze nigdy w niej nie było... Pociągał w Sakramencie Miłości Utajony Jezus, pociągała Jego dobra Matka, pociągała i serdeczność Częstochowskiego Biskupa...

Ruch na dziedzińcu poza nabożeństwami
Ruch na dziedzińcu poza nabożeństwami.

Wielu jednak przybyć chciało, a nie mogło. Iluż starców, chorych, kalek pospieszyłoby chętnie na Jasną Górę, by przyłączyć się do złożenia hołdu Jezusowi i Marji! w te niezapomniane dni - ale przybyć nie mogli! Łączyli się więc choć duchem.

Nie mogli podążyć i więźniowie, I oni to skierowali do Biskupa Częstochowskiego list tak serdeczny i budujący, że trudno go tu pominąć.


Zbawcy naszego Rodzicielka nie tylko pocieszą i wspomaga dusze sług swoich w czyścu zatrzymane, lecz nawet Swem posłannictwem wyprowadza je stamtąd.

ŚW. ALFONS LIGUORI


Do
J. E. Biskupa Dr. Teodora Kubiny
Arcypasterza Diecezji Częstochowskiej
w miejscu

Z okazji ogólnonarodowego Kongresu Eucharystycznego w Częstochowie, który zgromadził tysiączne rzesze wiernych Sercu Pana Jezusa, by dostąpić łask spływających z Najświętszej Eucharystji, my więźniowie wierni Chrystusowi, nie mogąc wziąć udziału w tryumfalnym pochodzie Króla-Królów, Chrystusa Pana, spieszymy do J. E. Ks. Biskupa Arcypasterza dusz naszych z sercem pełnem radości i triumfu, by przyjął prośby nasze, udzielając nam błogosławieństwa, które będzie ideą przewodnią życia naszego w myśl zasad Kościoła katolickiego.

Wierni synowie Kościoła kat.
(podpisy więźniów).

Do słów listu więźniowie dodali jeszcze wiersz następujący:

Bóg nam odmówił tej radosnej chwili,
Abyśmy w triumfie z ludem się złączyli,
Chrystusa Pana w pochodzie uczcili
I nieśmiertelność Jego do końca, chwalili.

W więziennych murach zanosim błaganie,
By nam przebaczył nasze przewinienie,
Dając moc znosić okropne cierpienia,
Pocieszył w chwilach naszego zwątpienia.

Cóż na to Ks. Biskup?

Odpowiedział im łaskawie - jak odpowiedzieć kazało pasterskie serce:

"Drogim Braciom w Chrystusie, znajdującym się chwilowo w więzieniu częstochowskiem, dziękuję serdecznie za hołd złożony Chrystusowi-Królowi z okazji Kongresu Eucharystycznego w Częstochowie.

Pozbawieni wolności nie mogliście brać udziału królewskim pochodzie na Jego cześć i chwałę, ale świadczy list mi przesłany, dusze Wasze złączyły się w wierze i miłości z duszami setek tysięcy wiernych, którzy się skupili pod Jego sztandarem przy uroczystej procesji z Jasnej Góry do Katedry Częstochowskiej.

Oświetlona wieża jasnogórska
Wieża jasnogórska w nocy, oświetlona na czas Kongresu.

Jestem przekonany, że ten Król Miłości, utajony w Przenajśw. Sakramencie, przechodząc w ten dzień obok Waszego więzienia, przez mury więzienne tak Was spostrzegł i tak Was umiłował, jak niegdyś spostrzegł i umiłował Zacheusza - grzesznika, który nie mogąc dla małego wzrostu i z powodu natłoku zobaczyć Chrystusa Pana, przechodzącego przez ulice miasta, wspiął się na drzewo, aby przynajmniej z daleka Go zobaczyć.

Jak wówczas do niego, tak ten Król Miłości widząc Waszą nędzę i tęsknotę, napewno i do Was się odezwał: Dziś na dom ten spłynęło zbawienie. Albowiem Syn człowieczy przyszedł szukać i zbawiać to, co zaginęło".

Wytrwajcie przy Nim, bo On Was kocha, i On jedynie przez ciężkie przejścia życiowe doprowadzić Was może do owej prawdziwej, pełnej pokoju i szczęścia, wolności, jaka jest udziałem dzieci Bożych, któremi i Wy być pragniecie.

Z tem gorącem życzeniem przesyłam Wam błogosławieństwo arcypasterskie oraz serdeczne pozdrowienia.

Wasz Arcypasterz
† Teodor Kabina
Biskup Częstochowski

Jakież to wzruszające! Jezus Eucharystyczny i na więźniów spojrzął! A oni temu łaskawemu spojrzeniu Jezusa godnie odpowiedzieli.

I - doczekali się przesłodkiej pociechy w postaci serdecznego listu miłującego i ich także ojcowską miłością Biskupa...