Wierzę w Ducha Świętego
Drukuj

(Prawdy katechizmowe)

Ósmy artykuł wiary poucza nas o Duchu Świętym i o Jego działaniu w Kościele.

Kto jest Duch Święty?

Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

We Mszy św. modli się kapłan tymi słowy: "Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie jest czczony i wielbiony" ("Credo we Mszy św.").

Kiedy Duch Święty zstąpił na apostołów?

Duch Święty zstąpił na apostołów w postaci ognistych języków w dzień Zielonych Świąt, dziesiątego dnia po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.

Co zdziałał Duch Święty w apostołach?

Duch Święty apostołów oświecił, uświęcił i umocnił; nadto udzielił im daru języków i nieomylnego głoszenia Ewangelii.

"Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imię Moje, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, cokolwiek wam powiedziałem" (J 14,26).

Co sprawia Duch Święty w Kościele Katolickim?

Duch Święty:

1. czuwa nad Kościołem i kieruje nim,
2. naucza go i uświęca.

Co sprawia Duch Święty w nas?

Duch Święty:

1. uświęca nas łaską uświęcającą,
2. wspiera nas łaskami uczynkowymi,
3. udziela nam rozlicznych darów. "Nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście, a Duch Boży mieszka w was" (1 Kor 3,16).

Pismo Święte, wylicza siedem darów Ducha Świętego:

dar mądrości,
dar rozumu,
dar rady,
dar męstwa,
dar umiejętności,
dar pobożności,
dar bojaźni Bożej (Iz 12,2).

Dar mądrości przedstawia nam Pana Boga jako nasze najwyższe szczęście.

Dar rozumu dopomaga nam do głębszego zrozumienia prawd wiary.

Dar rady wskazuje nam zwłaszcza w trudnościach, jak osiągnąć to, co Panu Bogu najmilsze, a dla nas najkorzystniejsze.

Dar umiejętności sprawia, że cenimy właściwie dobra duchowe.

Dar męstwa dodaje siły do pokonania trudności i wytrwania w dobrem.

Dar pobożności budzi w nas uczucia miłości względem Pana Boga, jako naszego najlepszego Ojca.

Dar bojaźni przejmuje nas lękiem przed grzechem, jako obrazą Pana Boga. "Nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego" (Ef 4,30).

Przed każdą ważniejszą czynnością wzywaj pomocy Ducha Świętego; idź chętnie za Jego natchnieniem, bo "którzykolwiek Duchem Bożym są rządzeni, ci są synami Bożymi" (Rz 8,14).