Ważny list biskupi

Jeszcze w lutym bież. roku wydał J, E. ks. Biskup Włocławski Władysław Owczarek List Pasterski o sekciarzach i ich piśmidłach. Myśli w nim zawarte są tak trafne i tak wszystkim potrzebne, że przedrukowujemy List ten cały w "Rycerzu" ku uważnemu odczytaniu i wykorzystaniu jego treści w odpowiedniej chwili.

"W ostatnich czasach - mówił Najdostojniejszy Arcypasterz - bardzo się wzmogła działalność rozmaitych sekciarzy w naszej Ojczyźnie. Hodurowcy, adwentyści, badacze Pisma św. i inni błędnowiercy kręcą się po wsiach i miastach i wabią kogo mogą w swoje heretyckie sidła.

Skąd ta ich gorliwość ? Przede wszystkiem z nienawiści do Kościoła i Polski. Są sekty i ludzie, którzy radziby religję katolicką zdusić i unicestwić. Nic w tem dziwnego. Boski nasz Zbawiciel wiernym swoim, to jest prawdziwym i szczerym katolikom, już dawno przepowiedział: "Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą". (Jan 15, 20). W niektórych krajach, jak Rosji i Meksyku, wzniecili otwarte prześladowanie wiary katolickiej i nie cofają się nawet przed morderstwami. Gdzieindziej, jak u nas, nie mogą sobie pozwolić na rozlew krwi katolików, ale za to usiłują zatruwać i zabijać dusze. Do tego samego dążą i nieprzyjaciele Ojczyzny naszej, wiedząc, że skoro pomiędzy nami wzniecą waśnie religijne i osłabią w nas wiarę katolicką, już przez to samo osłabią Polskę, która wtedy łatwo stanie się ich łupem i zginie. Więc też jedni i drudzy nie żałują pieniędzy na drukowanie pełnych kłamstw heretyckich, książek i broszurek i na ich rozpowszechnianie między katolikami. A najboleśniejsze to, że na rozrzucanie czy za darmo, czy za tanie pieniądze owych piśmideł, dobierają sobie ludzi nawet z pośród katolików, którzy z głupoty, czy z przewrotności i dla zarobku odważają się na straszną zbrodnię dopomagania wrogom wiary katolickiej w ich niecnej robocie. Nie pamiętają na niezawodne sądy Boże, jakimi Zbawiciel grozi gorszycielom. Niestety, wielu niebacznych katolików, przez złą i lekkomyślną ciekawość, czy też przez nieznajomość zakazów Kościoła, chętnie przyjmuje i nawet kupuje różnego rodzaju heretyckie pisma! Czytają sami i innym wypożyczają, oraz przechowują na zgubę własnej duszy i dusz bliźnich swoich. Za mało uczeni w zasadach wiary św. przez takie czytania jeszcze bardziej słabną w wierze i przywiązaniu do Kościoła katolickiego, przejmują się błędnemi naukami i wreszcie na zatratę dusz swoich przestają być wyznawcami jedynie prawdziwej wiary katolickiej.

Dlatego uważam za święty obowiązek urzędu mojego biskupiego przestrzec Was, Kochani Diecezjanie, abyście tego rodzaju ludzi, apostołów kłamstwa, wszystkiemi i siłami unikali, w dysputy i rozmowy o religji i wierze z nimi się nie wdawali, żadnych książek i pism heretyckich, chociażby napozór pobożnie napisanych i ładnie wydrukowanych, od nich nie przyjmowali, nie pożyczali, nie kupowali. I jeśliby kto takie pisma miał u siebie, niechaj ich nie czyta, nie przetrzymuje, lecz albo natychmiast spali, albo odniesie do swego kapłana, duszpasterza lub spowiednika. Wszyscy bowiem, którzy czytają lub przetrzymują pisma heretyckie, wpadają w klątwę kościelną, i na gniew Boski zasługują. Gdyby zaś kto wątpił, czy książka którą posiada, jest heretycka, czy nie, niechaj zapyta o to katolickiego kapłana, aby się upewnił, czy się nie karmi trucizną heretycką, zamiast prawdziwą i zdrową nauką Boskiego Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Nawet Pismo św. ta księga prawdziwie Boża, gdyż z natchnienia Ducha św. przez mężów Bożych napisana, nie może się znajdować w rękach katolików, jeżem jest drukowana przez heretyków, bez aprobaty prawowitej władzy kościelnej i bez objaśnień Ojców Kościoła! i pisarzy katolickich. Tylko katolickie wydania Pisma św., i drukowane z upoważnienia biskupa katolickiego, mogą się znajdować w rękach katolików.

Pamiętajcie, moi kochani, że prawdziwa nauka Pana Jezusa jest tylko w Kościele Katolickim, gdyż tylko ten jeden jedyny Kościół trwa od czasów Zbawiciela, temu jednemu jedynemu Kościołowi Boski nasz Nauczyciel powierzył cały skarb wiary i ten jedyny Kościół Rzymsko-Katolicki pod przewodnictwem Zastępcy Chrystusowego Papieża ma Prawo nieomylnego nauczania prawd Boskich i tłumaczenia Pisma św. Inne i to wszystkie sekty, wyznania, herezje, nie sięgają czasów Chrystusa i Apostołów, powstały później przez pychę lub głupotę złych i upartych ludzi, niektóre z nich wzięły początek przed laty czterystu, gdy wiara katolicka i Kościół katolicki istnieją od lat prawie już tysiąc dziewięciuset, to jest od czasu, gdy Pan Jezus był na tej ziemi, zanim wstąpił do nieba. A są i takie jeszcze sekty, które powstały przed laty trzydziestu, albo jeszcze później i napróżno podszywają się pod imię Chrystusowe, wykoszlawiając i fałszując naukę Chrystusową.

Więc na zbawienie dusz Waszych zaklinam Was Kochani Diecezjanie, wystrzegajcie się złych ludzi, którzy chcą Wam wydrzeć wiarę katolicką. Trzymajcie się tego czego Was uczy święta Matka wasza, Kościół Katolicki Rzymski, czego uczy Ojciec św., czego uczą biskupi i kapłani w jedności z Ojcem św. zostający. Kochajcie tę świętą wiarę katolicką, najdroższą spuściznę po pobożnych przodkach naszych, abyście w ostatniej chwili życia waszego mogli mówić ze świętym Pawłem: "Zawodu dokonałem, wiarę zachowałem, na ostatek odłożony mi jest wieniec sprawiedliwości, który mi odda Pan, Sędzia Sprawiedliwy" (Tym, 4, 7-8).

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Amen. (Rzym 16. 23)

Tyle J. E. ks. Biskup.

My od siebie dodamy prośbę, aby Czytelnicy "Rycerza" zechcieli wszelkie druki sekciarskie lub niepewne, wszelkie także "Listy od Pana Boga", lub modlitwy "konieczne do odmawiania" w określony sposób jakąś tam ilość razy, - nam przesyłać pod adresem: Wyd. "Rycerza Niepokalanej" OO. Franciszkanie, Niepokalanów, Poczta Teresin Soch. - byśmy mając to przed oczyma, mogli tem skuteczniej zarazę tę zwalczać.


Zniszcz słońce, a cóż się stanie ze światem? skądże się weźmie dzień? Wszystko pogrąży się w najstraszniejszej ciemności. Pozbaw ludzi Marji, a cóż dla nich prócz ciemnej nocy zostanie.

Św. Bernard