Warunki prenumeraty wydawnictw Milicji Niepokalanej za granicą
Drukuj

obowiązujące od 1 stycznia 1937 r.

Ponieważ wielu P. T. Czytelników pyta się o szczegółowe warunki abonamentu wydawnictw M. I. za granicą, więc podajemy:

Roczna prenumerata "Rycerza Niepokalanej" (bez kalendarza) we wszystkich krajach wynosi 2,60 zł, "Rycerzyka Niepokalanej" - 1,50 zł. Nie dotyczy to: Austrii, Czechosłowacji, Gdańska i Węgier, gdzie roczny abonament "Rycerza Niepokalanej" z kalendarzem wynosi 2 zł, "Rycerzyka Niepokalanej" - 80 gr. i miesięczna prenumerata "Małego Dziennika" 1,- zł, tak, jak w Polsce.

W państwach: Natal, Rodezja, Boliwia, Peru, Wenezuela, Kanada, Stany Zjedn. Ameryki Półn., Australia, Chiny, Japonia, Palestyna, Dania, Finlandia, Irlandia, Italia, Litwa, Norwegia i Szwecja, przy codziennej wysyłce - miesięczna prenumerata "Małego Dziennika" wynosi 3,25 zł; kwartalna - 9,75 zł; roczna 39 zł; przy wysyłce 2 razy na tydzień po 3 egz. w jednym opakowaniu - miesięczna prenumerata wynosi 3,00 zł; kwartalna 9 zł; roczna 36 zł. Roczna prenumerata świątecznych numerów "Małego Dziennika" w powyższych państwach wynosi 8 zł.

W państwach: Alger, Kongo Belg., Egipt, Marokko, Tunis, Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia, Ekwador, Paragwaj, Urugwaj, Indie francuskie, Indie portugalskie, Persja, Syria, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Jugosławia, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia i Szwajcaria przy codziennej wysyłce - miesięczna prenumerata "Małego Dziennika" wynosi 2 zł; kwartalna - 6 zł; roczna - 24 zł. Przy wysyłce 2 rasy na tydzień po 3 egzemplarze w jednym opakowaniu -miesięczna - 1,90 zł; kwartalna 5,70 zł; roczna - 22,80 zł. Abonament egzemplarzy świątecznych "M. D." w tych krajach wynosi na rok 5,20 zł.

Przy wysyłce "M. D." w jednym opakowaniu z całego tygodnia porto miesięczne jest takie samo).

Ze względu na zmienny kurs walut zagranicznych, warunki prenumeraty podajemy w złotych polskich.

UWAGA! Warunki prenumeraty "Małego Dziennika" i "Rycerzyka Niepokalanej" dla zagranicy, podane na ostatniej stronie okładki kalendarza "Rycerza Niepokalanej" na 1937 r. są nieaktualne.

By uniknąć przerwy w pobieraniu "Małego Dziennika" należy zawsze z góry regulować abonament, a jeszcze lepiej na kilka miesięcy naprzód.

Ponieważ korespondencja zagraniczna kosztuje dość drogo, dlatego też wszystkim Szanownym Czytelnikom zalegającym z prenumeratą, względnie tym, którzy nie odnowią jej na miesiąc następny, będziemy zmuszeni wstrzymywać wysyłkę "Małego Dziennika" 15-go każdego miesiąca bez uprzedniego powiadomienia.

O zmianie adresu należy zawiadomić administrację "Małego Dziennika" w krajach europejskich przynajmniej na tydzień naprzód, w krajach pozaeuropejskich na 2-3 tygodnie przed tym.

Zdarza się często, że otrzymujemy listy bez adresów (względnie adresy są niedokładne, co nam bardzo utrudnia załatwienie spraw w nich zawartych. By na przyszłość uniknąć przykrych z tego powodu nieporozumień, prosimy zawsze podawać swój dokładny i czytelny adres z podkreśleniem właściwej poczty (poziomą kreską).

W razie zmiany miejsca zamieszkania należy (koniecznie) podać adres poprzedni i nowy. W przeciwnym razie wysyłamy z własną szkodą podwójne egzemplarze.

Przy nadsyłaniu prenumeraty lub ofiar od innych osób prosimy również o łaskawe podawanie pełnych adresów ofiarodawców (chyba, że nie życzą sobie tego) z krótką wzmianką czy te osoby pobierają "Rycerza", "Rycerzyka" względnie "Mały Dziennik" wprost z naszej administracji, czy też od hurtowników, czy wreszcie wcale nie pobierają. Następnie prosimy zawsze podawać cel, na jaki są przeznaczone pieniądze, np. na pren. "Rycerza", "Rycerzyka", "Mały Dziennik", na Mszę św., Związek Mszalny itp., i ile na co się przeznacza.

Niektórzy Czytelnicy załączają nam znaczki pocztowe na odpowiedź. Otóż wyjaśniamy, że w Polsce trudno jest zużyć znaczki zagraniczne, więc zamiast nich można załączać tak zwane kupony międzynarodowe (ostemplowane).

Za nadsyłanie zaś zużytych znaczków pocztowych jako ofiar na misje jesteśmy szczerze wdzięczni. Dochód z nich przeznaczany jest na nasze misje wśród pogan. Staniolu nie opłaca się nadsyłać, z powodu wysokiego cła.

Przy zamawianiu u nas książek należy wymienić dokładnie tytuł, i nazwisko autora, adres wydawnictwa i numer "Rycerza" czy "Małego Dziennika", o ile w tych pismach były ogłaszane.

I jeszcze jedno. Wszystkich Szan. Czytelników z zagranicy prosimy serdecznie o zjednywanie stałych prenumeratorów dla wydawnictw Milicji Niepokalanej i nowych członków do M. I. Za tę współpracę w szerzeniu czci Niepokalanej Dziewicy już z góry ślemy Kochanym Rodakom nasze staropolskie, serdeczne "Bóg zapłać!"

Wyżej wymienione czasopisma zamawiać pod adresem:

Administracja zagraniczna Wydawnictw Milicji Niepokalanej, Niepokalanów, p. Teresin k. Soch. (Wr.) Polska - Pologne.