Uzupełnienie statutu Zrzeszenia Milicji Niepokalanej (M.I.) KOŁO MĘŻCZYZN W KRAKOWIE
Drukuj

zatwierdzonego przez Województwo Krakowskie reskryptem z 22 lipca 1922. L. 9962.

VII. Zewnętrzna organizacja.

§ 31. Organizację zewnętrzną Zrzeszania Milicji Niepokalanej w Polsce M.I. Koło Mężczyzn tworzą Kółka parafjalne M.I. które są organami Zrzeszenia.

Kółka parafjalne stanowią integralną część składową Zrzeszenia Milicji Niepokalanej w Polsce: M.I. - Koło mężczyzn - a członkowie tych Kółek podlegają w każdym względzie przepisom niniejszego statutu, tudzież przez Walne Zgromadzenie zatwierdzonego regulaminu normującego życie duchowe, oraz prawa i obowiązki, jakoteż stosunek ich do Wydziału Zrzeszenia.

Zakładanie Kółek parafijalnych M.I. ma na celu uświadomienie, podtrzymywanie ducha religijnego i organizowanie katolików, w celu skutecznego popierania zadań Zrzeszenia.

Członkowie Kółek liczących 10 lub więcej członków, wybierają z pośród siebie przewodniczącego Kółka, zastępcę i sekretarza, którzy stanowią Zarząd Kolka porafijalnego M. I.

Kółka nie posiadające tej liczby członków, wybierają męża zaufania, ewentualnie w razie zachodzącej potrzeby z powodu większej liczby członków, o czem rozstrzyga Wydział Zrzeszenia przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

Tak przy pierwszych jak i przy drugich Kółkach oprócz przewodniczącego lub męża zaufania musi być kurator duchowny, którym jest miejscowy kapłan należący do M.I.

O dokonanych wyborach ma być uwiadomiony Wydział Zrzeszenia w przeciągu dni 8-miu.

Wydziałowi Zrzeszenia przysługuje prawo złożenia z urzędu członków Zarządu Kółek paraf, jeżeli działają ; wbrew przepisom statutu, regulaminu lub nie spełniają przyjętych na się obowiązków. Przewodniczący względnie mąż zaufania Kółka paraf. ma obowiązek prowadzić ewidencję, członków, zbierać od nich wpisowe i wkładki i odprowadzać takowe najdalej do 10 każdego miesiąca do Zrzeszenia.

Członkowie Kółek komunikują się z reguły we wszystkich sprawach. M.I. z Zrzeszeniem za pośrednictwem przewodniczącego względnie męża zaufania swego Kółka.

Kółka paraf. mają prawo pod egidą i za zezwoleniem Zrzeszenia odbywać zjazdy i wiece z kilku paraf. Uchwały zapadłe na takich zebraniach uzyskują moc obwiązującą, jeżeli zgłoszone jako wnioski zostaną uchwalone przez Wydział lub Walne Zgromadzenie Zrzeszenia.

§. 32. Zarząd każdego Kółka paraf. jest uprawniony potrącać z ogólnej sumy wkładek miesięcznych poniesione wydatki na korespondencje z Zrzeszeniem M.I. tudzież wydatki spowodowane wykonaniem uchwał Walnego Zgromadzenia lub Wydziału Zrzeszenia.

Dochody z odczytów wydawnictw, czytelń i t. p., które . Kołka paraf. mogą urządzać we własnym zakresie jak również nabyte lub darowane nieruchomości, należą do tych Kółek,

W razie rozwiązania Kółka paraf. przechodzi jego majątek na własność Zrzeszenia.

§ 33. Członkowie Kółek paraf. uczestniczą w Walnych Zgromadzeniach Zrzeszenia osobiście lub przez pełnomocników.

Jedno pełnomocnictwo może obejmować więcej osób.

§ 34. Członkowie Kółek paraf. stają się członkami Zrzeszenia, przez przyjęcie ich przez miejscowego Kapłana należącego do M.I. i przez zatwierdzenie tego przyjęcia przez Wydział Zrzeszenia (§ 6).

Kraków, dnia 6 października 1923.

Prezes:
Pełka.

Kurator duchowny:
O. Czesław Kellar,
franciszkanin.

sekretarz:
Jan Pawlak.