Trudności religijne
Drukuj

Dlaczego Kościół Katol. wierzy w Księgi Starego Zakonu?

Odp.: Pytanie to powstaje niezawodnie pod wpływem polityczno-gospodarczych haseł nawołujących nas do oswobodzenia się od wpływów żydowskich i krańcowo nacjonalistycznych poglądów na rasę. Stąd wielu swoją niechęć do żydów przenosi i na księgi św. St. Zakonu.

Na dzieje narodu żydowskiego należy patrzeć przez pryzmat jego stosunku do Boga i Jego Objawienia. Trzeba odróżnić żydów przed Chrystusem i po Chrystusie. Do czasów śmierci Jezusa Chrystusa naród ten był szczególnie umiłowany przez Boga. Bóg też w szczególny sposób opiekował się tym narodem i przez mężów Bożych natchnionych Duchem Świętym dawał im Swoje Objawienia tj. zasadnicze prawdy według, których mieli urządzić swoje życie religijne i cywilne aż do czasów narodzenia Jezusa Chrystusa. On objawił im w Biblii wysoki poziom religijny, dał im księgi Pisma św. St. Testamentu. Wierzymy w te księgi, dlatego, że nie wymyślili ich sobie sami żydzi, ale jak powiada o nich św. Paweł "KAŻDY USTĘP PISMA JEST PRZEZ BOGA NATCHNIONY" (II Tim. III, 17) Więc Duch Św. oświecał ich - ich słowa były słowem Bożym, zaś księgi pisane ręką ludzką pod wpływem natchnienia Bożego, mają za autora Boga samego)

Stary Testament daje nam wzniosłe pojęcie osobowego Boga, który przez wysłańców swoich, przemawiał do żydów i poprzez surowe postępowanie, jakiego wymagały surowe czasy, przygotowywał ich do pełnego Objawienia połączonego z Odkupieniem, które przyniósł Jezus Chrystus, Syn Boży. Kiedy zaś Jezus Chrystus przyszedł na świat, uroczyście zapewnia nas, że nie unieważnia Starego Testamentu, tylko go wypełnia. Chrystus kończy to, co w St. Zakonie było tylko zaczęte; a więc Nowy Testament uzupełnia Stary, i daje całe Objawienie Boskiej nauki.

W St. Testament musimy zatem wierzyć, bo Nowy Testament bez Starego byłby dla nas niezupełnie zrozumiały. Jedne księgi są z drugimi tak ściśle złączone, że odrzuciwszy jedne z nich, skazujemy się na niedokładne zrozumienie drugich. Biblia jest podbudową chrystianizmu. - NOWY ZAKON WYNIKIEM STAREGO.

Przez przyjęcie ksiąg Starego Testamentu, nie staje się chrystianizm religią żydowską, bo te księgi przyjmujemy, nie jako wytwór ludzki, lecz - jako natchnione przez Ducha Bożego, - jako słowo Boże, i księgi Boże. Ręce żydów, którzy te księgi spisali, były narzędziem Bożym.

Zaś niechęć do współczesnych żydów w ogóle do żydów którzy po śmierci Chrystusa przestali trwać w służbie Objawienia i wyparli się Chrystusa nie może być przenoszona bezmyślnie na księgi natchnione w epoce judaizmu przedchrześcijańskiego. Wierzymy przeto w księgi St. Testamentu, bo one są Słowem Bożym i Bóg jest ich autorem, "tak samo jak On jest autorem ksiąg Nowego Testamentu.