Trudności religijne
Drukuj

PYT. 1) Jakie są główne cele Akcji Katolickiej, 2) jak jest zorganizowana i 3) czy może ją prowadzić osoba świecka?

ODP. 1) Nadeszły dziś czasy, w których zło przybrało na sile tak dalece, że kapłani i duchowni sami nie mogą mu się przeciwstawić skutecznie. Dlatego Ojciec św. wezwał do pomocy kapłanom szeroki ogół ludzi świeckich, aby ci pod kierownictwem papieża i biskupów służyli tej samej sprawie, co i duchowieństwo. Jak w ogóle wszystkie dzieła Kościoła św., tak i Akcja Katolicka zmierzać ma do tego, by Królestwo Chrystusowe zapanowało na ziemi. Jest to cel pierwszorzędny dla Akcji Katol. - panowanie Chrystusa w życiu jednostek, rodzin i społeczeństw.

Aby zaś ten cel osiągnąć, musi Akcja Katol. (A. K.) postawić życie religijne na odpowiednim poziomie, najpierw u swych członków. Stąd powstają dla Akcji Katol: 1) Cele wewnętrzne, jak: Urobienie sumień pod względem religijnym i moralnym. Urobienie społeczne i apostolskie. Dopiero gdy te cele będą osiągnięte, gdy wewnętrzna świętość członków osiągnie tak wysokie napięcie, że zacznie promieniować na zewnątrz, gdy wiara wzniesie się na taki poziom, że jej nadmiar będzie się mógł bez szkody dla członków wylewać na zewnątrz, - to wtedy można będzie mówić o 2) celach zewnętrznych, o pracy nad zdobywaniem dusz dla Chrystusa. Najważniejsze z nich są: a) współpraca na polu religijnym z proboszczem w parafii, b) krzewienie oświaty chrześcijańskiej, c) obrona wolności Kościoła, d) popieranie dobrej prasy, e) troska o czystość obyczajów w życiu prywatnym i publicznym i t.d. Szczegółowe cele wskazują miejscowe potrzeby i nasuwa je samo życie. (Zobacz art. IV i V, "Statuty i Regulaminy Stowarzyszeń Akcji Katolickiej").

2) Organizacja A. K. jest w różnych krajach różna, bo ona z woli Kościoła ma się dostosowywać wszędzie do miejscowych warunków i dotychczasowej pracy religijnej w poszczególnych krajach. Uwzględnia ona również stopień kultury, cywilizacji, zwyczaje i charakter ludności, miejsce i czas, wiek i płeć. W Polsce sprawa organizacji A. K. jest już rozwiązana przez Episkopat Polski w porozumieniu z Najwyższym Pasterzem.

Na czele Akcji Katol. stoi Komisja Episkopatu. Ona powołuje do życia Naczelny Instytut Akcji Katolickiej (od początkowych liter t. zw. NIAK) i przez niego wykonuje swe zlecenia na całą Polskę. Ma on swą siedzibę w Poznaniu przy Prymasie Polski. Naczelnemu Inst. A. K. podlegają diecezjalne instytuty A. K. (DIAK) i Archidiecezjalne (AIAK). Siedziby Archidiec. Instyt. Akcji Katol. są: Kraków, Lwów. Poznań, Warszawa, Wilno (5), a diecezjalnych: Częstochowa, Katowice, Kielce, Lublin, Łomża, Łódź, Łuck, Pelplin, Pińsk, Płock, Przemyśl, Sandomierz, Siedlce, Tarnów, Włocławek (15). Na czele tych Instytutów w każdej diecezji stoi biskup ordynariusz. Dalszym ogniwem organizacyjnym według statutu konstytucyjnego jest Dekanalna Akcja Katolicka (DAK), która działa na terenie dekanatu; wreszcie podstawą działalności Akcji Katol. jest parafia: Parafialna Akcja Katol. (PAK). Mają one pokryć gęstą siecią całą Polskę. Na czele Paraf. Akcji Katolickiej stoi zarząd, którego prezesa mianuje Diecezjalny Instytut A. K. na trzy lata.

Akcja Katol. opiera się na 4 zrzeszeniach stanowych, niby na czterech kolumnach: ojców, matek, młodzieży męskiej i młodzieży żeńskiej. Te zrzeszenia łączą się w organizacje, które przeprowadzają akcję katolicką. I tak bezpośrednio Naczeln. Instytutowi A. K. podlegają cztery związki ogólno-krajowe: 1) Katolicki Związek Mężów (KZM), 2) Katolicki Związek Kobiet (KZK), 3) Katolicki Związek Młodzieży Męskiej (KZMM) i 4) Katolicki Związek Młodzieży żeńskiej (KZMŻ). Na terenie diecezji rozwijają działalność w zależności od poszczególnych związków: 1) Katolickie Stowarzyszenie Mężów (KSM), 2) Katolickie Stowarzyszenie Kobiet (KSK), 3) Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (KSMM) i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży żeńskiej (KSMŻ). Te wszystkie stowarzyszenia mają swoje okręgi w dekanatach i oddziały w parafiach, i współpracują z Diecezjalnym Instytutem Akcji Katol.

3) Całą pracę apostolską i kierownictwo mają w stowarzyszeniach i związkach prowadzić ludzie świeccy. Każda centrala A. K. ma swego prezesa, sekretarza, którymi mają być świeccy katolicy, a oni reprezentują stowarzyszenie na zewnątrz, stanowiąc jego zarząd i biorą odpowiedzialność za karność i zwartość swych szeregów. Duchowni występują w A. K. tylko w roli t. zw. "asystentów kościelnych", którzy reprezentują biskupa i pełnią straż nad rzeczami wiary i obyczajów i służą świeckim z głosem doradczym w sprawach organizacyjnych.

Jak z tego widać, całość prac i władza w A. K. spoczywa w rękach świeckich katolików, lecz mają oni swą władzę wykonywać w ścisłej zależności od władz kościelnych, za zgodą i wiedzą kompetentnych osób w hierarchii Kościoła św.

PYT. Jeśli kłoś ma dług, a na razie zwrócić go nie może, czy jego spowiedź jest ważna?

ODP. Jeżeli ktoś ma szczerą chęć oddać dług, lecz na razie nie może tego uczynić, to spowiedź jest ważna. Jednak w miarę możności należy zmniejszać zaciągnięty dług.