Trudności religijne
Drukuj

PYT. Czy rzucone na kogo oszczerstwo w chwili rozżalenia jest grzechem śmiertelnym?

ODP. Jeśli rozżalenie tak kimś owładnęło, że nie zdaje sobie dobrze sprawy z tego co mówi, nie ma grzechu ciężkiego. Krzywdę jednak wyrządzoną trzeba wynagrodzić i oszczerstwo odwołać.

PYT. Czy można uzyskać ślub w Kościele katolickim, jeżeli jedna strona jest katolicka, a druga prawosławna? Jeśli tak - to pod jakiemi warunkami?

ODP. Według Prawa Kanonicznego (kan. 1060) "wzbronione jest małżeństwo między dwiema osobami ochrzczonemi, z których jedna jest katolicka, druga zaś przynależna do sekty heretyckiej lub schizmatyckiej".

Kościół jednak może dyspensować od tej przeszkody w tym jedynie wypadku, jeżeli z mieszanego małżeństwa nie grozi ani stronie katolickiej ani potomstwu niebezpieczeństwo utraty Wiary. Można więc dostać dyspensę do zawarcia małżeństwa z osobą wyznania prawosławnego, ale tylko pod następującemi warunkami:

1) Jeśli są po temu powody słuszne i naglące, ważniejsze niż przy innych dyspensach; brak słusznych powodów czyniłby nieważną dyspensę udzieloną przez ordynarjusza. 2) Musi być dane uroczyste zapewnienie: a) przez stronę akatolicką, że współmałżonkowi katolickiemu nie będzie grozić z jego strony żadne niebezpieczeństwo utraty Wiary; b) przez obydwie strony, że całe potomstwo będzie po katolicku ochrzczone i wychowane; c) rękojmia czyli uroczyste zapewnienie musi być dane na piśmie. 3) Jeśli jest moralna pewność, że wymienione wyżej zobowiązania piśmienne będą wiernie dochowane (kan. 1061, § 1 i 2). 4) Katolicki małżonek powinen roztropnie dążyć do nawrócenia współmałżonka (kan. 1062). Mimo uzyskania dyspensy na zawarcie małżeństwa mieszanego, nie wolno nowożeńcom, ani przed ślubem kościelnym, ani po nim zwrócić się do duchownego niekatolickiego dla wyrażenia lub ponowienia przed nim zezwolenia małżeńskiego (kan. 1063, § 1). Jeżeli duchowny akatolicki jest urzędnikiem stanu cywilnego, wówczas wolno nowożeńcom celem zapewnienia swemu związkowi skutków cywilnych zastosować się do wymagań ustaw państwowych i stawić się przed nim, byleby uważali to jedynie za zwykłą formalność dodatkową (2, § 3). Proboszczowi nie wolno bez bardzo ważnych powodów udzielić im ślubu, jeżeli na pewno wie, że zakaz ten przekroczyli lub zamierzają to uczynić (kan.1063, § 2) W sprawie dyspensy należy zwracać się do swego księdza proboszcza. Zawarcie wobec-Kościoła małżeństwa mieszanego bez dyspensy pociąga za sobą wykluczenie od kościelnych aktów prawnych, np. urzędu ojca chrzestnego oraz sakramentaljów (kan. 2375), dopóki ordynarjusz miejscowy nie udzieli dyspensy. Ślub katolika (katoliczki) w cerkwi jest grzechem śmiertelnym; ponadto strona katolicka wpada w klątwę, z której zwolnić może miejscowy biskup (kan. 2319, § 1).

Zakaz małżeństw mieszanych wynika stąd, że są one dla katolików bardzo często powodem do utraty Wiary lub obojętności religijnej, potomstwo zaś narażają na chrzest niekatolicki i wychowanie w błędach sekciarskich. Kościół katolicki, jako jedynie posiadający prawdę, chce uchronić od tego niebezpieczeństwa dusze dzieci. Bo jeśli np. matka będzie schizmatyczka, trudno przypuścić, aby dzieci wychowała po katolicku. Ponadto doświadczenie stwierdza, że w takich małżeństwach mieszanych po jakimś czasie rodzą się niesnaski na tle religijnem i często przychodzi do złamania życia małżonków i ich dzieci.