Trudności religijne
Drukuj

PYT. Czy można modlić się siedząc w domu lub w kościele, gdy się jest chorym?

ODP. Modlitwa jest to pobożne wzniesienie duszy do Pana Boga, zatem w istocie swej nie należy od zewnętrznego ułożenia. Zwracając jednak uwagę na to, że modlitwa jest rozmową z Bogiem, zrozumiemy łatwo, iż szacunek i cześć należna Stwórcy domaga się skromnego ułożenia ciała w czasie modlitwy. Modlitwa winna być nacechowana pokorą, a na zewnątrz wyrażamy ją przez ułożenie ciała, już to klęcząc, lub stojąc. Lecz jeśli ktoś jest chory, może sobie usiąść skromnie i tak szczerze się modlić - nie będzie to wcale żadnym wykroczeniem.

PYT. Czy jest grzechem wyjście z kościoła bezpośrednio po wypowiedzeniu przez kapłana "Ite missa est" mimo, że Ewangelja nie była jeszcze odczytana?

ODP. Nie ma grzechu. Msza św. bowiem jest już skończona na co wskazują same słowa: "Idźcie, Msza jest skończona". Jednak ponieważ potem kapłan udziela jeszcze błogosławieństwa, odczytuje ostatnią Ewangelję a po cichej Mszy św. odmawia z ludem modlitwy o pokój religijny, o swobodę religijną w Rosji i o odwrócenie niebezpieczeństwa bezbożności od ludów europejskich - (taka bowiem jest intencja i polecenie Ojca św.), gorliwy katolik bez słusznej przyczyny i tych dodatkowych modlitw opuszczać nie powinien.

PYT. Co znaczą te słowa w pacierzu:... i nie wódź nas na pokuszenie?

ODP. Temi słowami prosimy Pana Boga, żeby nie dopuszczał na nas pokus takich, którychbyśmy przy Jego pomocy nie mogli zwyciężyć.

PYT. U nas jest zwyczaj, że gdy kto umrze idziemy odmawiać różaniec za jego duszę. Jedni mówią, że się odmawia część bolesną, inni że według dnia, np. w czwartek radosną, inni, że przy zmarłych zawsze mówi się część chwalebną?

ODP. Zwyczaj to bardzo chwalebny. Odmawiać można którąkolwiek część różańca, bo to wszystko jest modlitwa, pomocna duszy zmarłego. Zazwyczaj jednak odmawia się część chwalebną dla uproszenia duszy zmarłego wiekuistej pociechy przez przyczynę Wniebowziętej naszej Matki.

PYT. Czy wolno kupować pieczywo u żydów w niedzielę rano?

ODP. Ponieważ kupno pieczywa w niedzielę rano jest powszechnym zwyczajem, można je kupować. Jednak czy to koniecznie musi być świeża bułka na śniadanie, kiedy podobno czerstwa jest zdrowsza? Wiemy skądinąd, że takie wyłomy w święceniu niedzieli dość szybko rozszerzają się na inne przedmioty. Żyd w sobotę nie będzie sprzedawał, ale w niedzielę otworzy boczne wejście, bo jego nasz dzień święty nic nie obchodzi, byle on mógł zarobić. Katolicki zaś kupiec mówi, że ponieważ żydzi sprzedają i katolicy kupują u nich w niedzielę, on też musi w dzień święty prowadzić handel. I tak kupujący są pierwszą i główną przyczyną gwałcenia dni Pańskich. Jeśli nikt nie będzie kupował w niedzielę, żydzi też nie będą handlować.

PYT. Jak należy zapatrywać się na katolickie małżeństwa, w których jedna strona należy do obrządku łacińskiego, druga do greckiego? Bo często się zdarza, że małżonkowie nie wiedzą gdzie zanieść swoje dzieci do chrztu, czy do kościoła czy do cerkwi. Czyż nie byłoby lepiej, aby władza duchowna nie pozwalała na takie małżeństwa?

ODP. Ponieważ tak jeden jak i drugi obrządek jest katolicki, Kościół nie zabrania wiernym zawierania małżeństw między wiernymi należącymi do różnych obrządków (ale nie do różnych wyznań np. katolik z schizmatyczką!). A więc wchodzą tu w grę raczej względy narodowościowe, zaś Kościół św., matka wszystkich narodów i języków, chce dla wszystkich dzieci być troskliwą matką, nie czyniąc im niepotrzebnych utrudnień.

Z chrztem dzieci z takiego małżeństwa nie ma wielkiego kłopotu, bo zwykle synów chrzci się w obrządku ojca, a córki w obrządku matki. Tak jest przyjęte, a więc wszelkie nieporozumienia nie mają podstaw.

PYT. Mówił kapłan kazanie n. t. nieśmiertelności duszy ludzkiej, że jej nikt nie może zabić, ani sam Bóg. Czy to jest prawda?

ODP. Jest to prawda. Bóg bowiem, stwarzając duszę ludzką, stworzył ją nieśmiertelną, gdyby ją więc unicestwił (np. zabił), sprzeciwiłby się sobie Samemu, a to jest niemożliwe. Bóg wprawdzie jest wszechmocny, więc zasadniczo mógłby ją (duszę ludzką) unicestwić, lecz to się sprzeciwia Jego mądrości nieskończonej. Dał naszej duszy nieśmiertelność celowo, więc nam jej nie odbierze, bo Bóg, jako nieskończenie doskonały, nie może poprawiać Swych planów i dzieł.

PYT. Czy w niebie jest więcej ciał, czy tylko ciało Pana Jezusa i Matki Najświętszej?

ODP. Na razie w niebie są tylko dwie istoty, które mają ciała t. j. Pan Jezus i Matka Najświętsza. Po ogólnemm zmartwychwstaniu i sądzie ostatecznym będzie ich w niebie tyle, ile ludzi się zbawi.

Aniołowie przebywają w niebie, ale, jako czyste duchy, ciał nie mają.

PYT. Sąsiad, żyjący w niezgodzie z drugim sąsiadem, prosi o łaskę przeciwną miłości chrześcijańskiej. Czy Pan Bóg go wysłuchuje?

ODP. Wiemy, że tylko poganie i faryzeusze modlili się, aby P. Bóg ukarał ich przeciwników. Nam zaś jako chrześcijanom o podobną łaskę prosić nie wolno, bo takiej łaski Bóg nam udzielić nie może, gdyż byłoby to przeciwne miłości bliźniego. Co więcej taka modlitwa była by obrazą Boga, Który nakazał miłość bliźniego. Owszem, powinno się modlić o łaskę opamiętania dla naszego wroga.

W danym wypadku można prosić Boga, aby raczył w Swej dobroci tak nam poradzić, aby niezgodę dało się usunąć, skłonił stronę przeciwną do pojednania, ale nigdy nie wolno nam zasyłać takiej modlitwy, któraby tylko nasze dobro miała na względzie, a szkodzić bliźniemu.