Trudności religijne
Drukuj

PYT. Gdzie jest zawarta myśl w Biblji o czyśćcu, bo nie mogłem jej odnaleźć?

ODP. Już w Starym Testamencie znajdujemy wzmianki o czyśćcu. Juda Machabejczyk posyła do Jerozolimy, po odniesionem zwycięstwie, dwanaście tysięcy drachm, jako ofiarę, za poległych żołnierzy, gdyż "święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby od swych grzechów byli oczyszczeni" (II Mach, 12). W nowym Testamencie czytamy u św. Mateusza: "ktoby mówił przeciwko Duchowi Św. nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku ani w przyszłym (Mat. XII, 32).

Z tych dwóch wierszy wynika, że przez modlitwę pewne grzechy będą odpuszczone w przyszłem życiu. A że to jest niemożliwe ani w niebie, bo tam "nic skalanego nie wejdzie", ani też w piekle, stamtąd bowiem się już nie wychodzi. Więc musi istnieć jakieś miejsce oczyszczenia, które nazywamy czyśćcem.

PYT. Pan Jezus dał Piotrowi klucze do nieba - czyżby niebo było zamykane na klucz i czy on jest żelazny, i czy jest zamykany czyśćciec i piekło, jak również czy otrzymał Piotr od Pana Jezusa Pismo św.?

ODP. Nie można wszystkiego zawartego w Ewangelji brać w dosłownem brzmieniu, gdyż Chrystus o wielu rzeczach mówił w przenośniach i obrazach, aby Go lepiej zrozumiano. Jedną właśnie z takich przenośni jest i to wyrażenie: "I tobie dam klucze królestwa niebieskiego". Ma ono oznaczać władzę, jaką Pan Jezus dał św. Piotrowi i Jego następcom nad Kościołem katolickim, prowadzącym wiernych do nieba. Ani niebo, ani piekło, ani czyśćciec nie są zamykane na klucz; są to bowiem miejsca pojęte w znaczeniu duchowem. Również św. Piotr nie otrzymał Pisma św. od Jezusa Chrystusa, gdyż Księgi Starego Testamentu były już, a Nowego - powstały po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.

PYT. Czy to będzie grzech ciężki, jeżeli przed Komunją św. zjadłem przez pomyłkę owoc z ogrodu?

ODP. Kościół św. przepisuje i to pod grzechem ciężkim, aby przystępujący do Komunji św. zachowali t. zw. post eucharystyczny t. j., aby od północy nie przyjmowali żadnych pokarmów ani napojów. Zatem, jeśli przystępujący do Stołu Pańskiego spożył owoc, chociażby to uczynił przez zapomnienie, powinien pod grzechem ciężkim powstrzymać się od Komunji św. Natomiast jeśliby przed przyjęciem Komunji św. było zupełne zapomnienie, a przypomnienie o spożyciu owocu nastąpiło dopiero po Jej przyjęciu, wówczas nie byłoby żadnego przewinienia.

PYT. W jaki sposób zachował się język łaciński w Kościele rzymsko-katoł., chociaż Pan Jezus pochodził z rodu żydowskiego?

ODP. Język nie należy do istoty Kościoła katolickiego. Kościół mógł zarówno posługiwać się językiem łacińskim jak każdym innym. Ustalił się jednak język łaciński, bo w początkach chrześcijaństwa był najbardziej rozpowszechniony i później przez długie wieki powszechnie używany w szkołach. Kościół rzymsko-katolicki używa także języka łacińskiego z różnych innych powodów: 1) dla utrwalenia jedności Kościoła. W języku łacińskim może każdy kapłan na każdem miejscu kuli ziemskiej odprawiać Mszę św.; 2) dla wyrażenia niezmienności Wiary św.; 3) dla podniesienia powagi i uroku świętych tajemnic.

PYT. Jeżeli modlę się za duszę zmarłej osoby, a ona jest w niebie, albo, co nie daj Boże, w piekle, to za kogo te modlitwy będą ofiarowane, czy też bez żadnego skutku zostają?

ODP. Modlitwa idzie wtedy do skarbca Kościoła św., a Pan Bóg przeznacza ją innej duszy. Człowiek zaś modlący się ma zasługę.