Trudności religijne
Drukuj

JAK STARĄ JEST NASZA ZIEMIA? Wielu ludzi, nie rozumiejąc należycie zadania Pisma św. i Kościoła, sądzi, że Pismo św. i Kościół ma za cel i zadanie uczyć ludzi między innemi i prawd naukowych np.: kiedy powstał świat, jak się rozwijał, ile lat upłynęło od stworzenia świata do przyjścia Chrystusa Pana i t. d.

Otóż jest to błąd. Pismo św., jak z samej jego nazwy "święte" wynika, uczy ludzi prawd Bożych, a nie naukowych, bo te nie są święte. Prawdy naukowe pozostawione są samym ludziom, jak o tem mówi wyraźnie samo Pismo św.: "Świat pozostawił (Bóg) rozstrzygnieniu ich" (Eccleziastes r. 3. 11), a św. Augustyn, wielki Doktor Kościoła, mówi: "Duch św. nie chciał o tych rzeczach pouczać ludzi, jako nie mających żadnego pożytku dla zbawienia". (De Gen. 11. c. 9); bardzo dobrze mówi też w tym względzie uczony Baronjusz: "Duch św. chciał nas pouczyć, jak się do nieba dochodzi, a nie jak niebo idzie".

l-o P. Jezus, kiedy chodził po tej ziemi, nie uczył ludzi prawd naukowych, ale ich uczył, w co mają wierzyć, co mają czynić, by się mogli zbawić i nigdzie nie czytamy w Piśmie św., by P. Jezus objawił ludziom jaką prawdę naukową. P. Jezus nauczał tedy ludzi prawd Bożych i w tym, a nie w innym celu ustanowił Swój Kościół: "Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody... nauczając je chować wszystko, cokolwiek wam przykazałem" (Mat. r. 28. w. 19,20). Zatem i Kościół, założony przez Jezusa nie ma bynajmniej za zadanie uczyć ludzi prawd naukowych, lecz prawd Bożych, jakie Jezus przyniósł z nieba na ziemię.

Dlatego zupełnie niesłusznie gorszą się niektórzy, wyczytawszy w "Rycerzu" wiadomość, że do przyjścia P. Jezusa upłynęło więcej, niż 4.000 lat, bo naprzód jest to kwestja czysto naukowa, nie należąca do wiary; można w to wierzyć lub nie wierzyć.

2-o. Następnie, w Piśmie św. niema nigdzie powiedziane, iż ludzie 4.000 lat czekali na przyjście P. Jezusa. Owszem, na podstawie Pisma św. można powiedzieć, iż od stworzenia pierwszych rodziców do przyjścia Chrystusa Pana upłynęło więcej niż 4.000 lat; sam Adam żył blisko 1.000 lat; od stworzenia pierwszych rodziców do potopu upłynęło około 2.000 lat; a po potopie ileż to czasu trzeba było, by ludzie z jednej rodziny rozmnożyli się i rozszerzyli po ziemi, o ilu to pokoleniach i narodach wspomina po potopie Pismo św.; zresztą od samego Abrahama, który żył daleko po potopie, kiedy ludzie nie tylko rozszerzyli się na ziemi, ale nawet stworzyli już wysoką kulturę, do przyjścia Chrystusa Pana upłynęło przeszło 2.000 lat; tak podaje samo Pismo św. Zatem samo Pismo św. mówi, że od stworzenia pierwszych ludzi do przyjścia Chrystusa Pana upłynęło więcej, niż 4.000 lat. to samo potwierdzają, dzisiaj badania uczonych i liczna wykopaliska.

3-o. Cztery niedziele Adwentu nie oznaczają bynajmniej 4.000 lat przed przyjściem Chrystusa Pana, (jak 6 niedziel Postu nie oznacza, 6.000 lat) lecz wogóle okres od stworzenia pierwszych ludzi do przyjścia P. Jezusa; liczba 4 jest tylko przypadkowa. Kościół mógł ustanowić 5, 6 i więcej niedziel Adwentu, jak ustanowił więcej niedziel Postu (i dawniej przez kilka wieków Adwent trwał rzeczywiście przez 6 tygodni). że zaś ludzie dopatrywali się w tych czterech niedzielach owych czterech tysięcy lat, nadto, że w polskiej kolędzie: "Wśród nocnej ciszy ..." śpiewamy między innemi o Panu Jezusie: "Cztery tysiące lat wyglądany", to pochodzi stąd, że dawniej sądzono, iż ludzie 4.000 lat czekali na przyjście Chrystusa Pana; ale nie Kościół tak nauczał, lecz wszyscy tak wierzyli; dla Kościoła, jako Kościoła, kwestja ta jest obojętną, bo tu nie chodzi o prawdy wiary, lecz o prawdę czysto naukową. - Nie można tedy mówić, iż "Rycerz Niepokalanej" oszukuje ludzi, że naucza inaczej niż Kościół i Pismo św. Zarzuty takie pochodzą, z niezrozumienia rzeczy, pomieszania kwestyj naukowych z religijnemi.