Testament św. p. Kardynała Dubois
Drukuj

Zmarły przed paru miesiącami Prymas Francji, gorliwy Arcypasterz, szczery Przyjaciel Polski, Kardynał Ludwik Ernest Dubois (czyt. Dibua) wypisał jeszcze na 17 lat przed śmiercią testament o treści duchowej i budującej tak, jak i całe życie tego Księcia Kościoła budującem było. Oto wyjątki:

"...Od pewnego czasu cierpię na ciele. Ciało jest moim katem, a dusza w niem zamknięta cierpi pośrednio wielkie męki... Życie jest niczem, Bóg jest wszystkiem..."

Paryż, katedra Notre Dame
Orszak pogrzebowy wstępuje do ubranego żałobnie kościoła Najśw. Marji Panny (Notre Dame) w Paryżu.

"O Boże mój! przynoszę Ci w ofierze życie moje. Przyjmuję cierpienia i śmierć jako zapłatę za me grzechy, jako dowód władzy Twej nademną, jako największą ofiarę, którą mogę Ci złożyć... Żałuję szczerze za zło, które popełniałem, jak również za pomijanie dobrych uczynków, które winienem... Zapominam i przebaczam z całego serca wszystkim, którzy wyrządzili mi jakąkolwiek krzywdę..."

"Proszę Najświętsze Serce Jezusowe za mymi kapłanami: ducha wiary i pokuty, o miłosierdzie braterskie pełne współczucia i poświęcenia, o wierność dla Kościoła, posłuszeństwo Papieżowi i władzom kościelnym..."

"Moi drodzy diecezjanie niech strzegą wiary, niech zawsze przywiązani będą do religji swych przodków, niech i czczą swych kapłanów, stojąc wiernie przy nich..."

Paryż, katedra Notre Dame
Nabożeństwo żałobne w tejże świątyni w czasie pogrzebu.

"Jeśli Pan nasz Jezus Chrystus, który będzie Sędzią moim, a był przez całe życie największą miłością mojego serca, raczy udzielić mi łaski, że będę zjednoczony z Nim w Niebie, to wstawiać się nie przestanę do Niego i do Najświętszej Marji Panny, najlepszej mej Matki, za wszystkie dusze, które miłowałem i które były powierzone mej pieczy na tej ziemi. Wszystkie one pozostaną mi drogiemi..."

Kard. Dubois na wypoczynku na wsi
Na miesiąc przed śmiercią jeszcze bawił Kardynał Dubois na wypoczynku na wsi jak widzimy z ryciny.

"Dan w Bourges 2 lipca 1912, w dzień święta Nawiedzenia Najśw. Marji Panny, jedenastą rocznicą konsekracji biskupiej. Ludwik, arcybiskup."

Następcą po. św. p. Kardynale Dubois na stolicy arcybiskupiej Paryża został mianowany Ks. Verdier (czyt. Werdie,) dotychczasowy przełożony generalny Zgromadzenia św. Sulpicjusza.