Tegoroczna droga Rycerstwa

Hasłem Milicji Niepokalanej jest: przez Niepokalaną do Najśw. Serca Jezusa. Taka jest również droga naszego narodu. Świadczy o tym historia i dzisiejszy ruch religijny w Polsce. Dwa lata temu poświęcił się cały naród u stóp Jasnej Góry Niepokalanemu Sercu Maryi, a teraz Księża Biskupi polecają, by każdy katolik, każda rodzina katolicka i cały naród polski poświęciły się Najświętszemu Sercu Jezusa.

Człowiekowi mało związanemu z religią lub słabo żyjącemu wiarą może przesadne wydadzą się te poświęcenia i ich powtarzanie. W rzeczywistości są one czymś naturalnym i wprost koniecznym w religii chrześcijańskiej.

Cóż bowiem oznacza poświęcenie się? Poświęcić się, to znaczy komuś się oddać, dla kogoś żyć, pracować. Właściwie każdy człowiek komuś czy czemuś się poświęca, zależnie od tego kogo kocha i jak kocha. Jeden poświęca się cały dzieciom, rodzinie, inny dnie i noce poświęca nauce, by przysporzyć szczęścia ludzkości lub ojczyźnie, a sq i tacy, co wszystko poświęcają sobie, by zadowolić swoje namiętności.

Ponieważ wśród stworzeń godną najwyższej czci i miłości jest Niepokalana, nasza Matka, przeto Jej poświęcają się Rycerze i Rycerki, nie tylko w dniu wstąpienia do M.I., ale codziennie, bez zastrzeżeń. Dla Niej chcą żyć I pracować. Poświęcając się Jej, wyrzekamy się samolubnych celów, a wszystkie prace i wysiłki, nawet nasze poświęcenie się dla rodziny i ojczyzny, podporządkowujemy najwznioślejszym ideałom zbawieniu bliźnich i uwielbianiu Boga przez Niepokalaną. Poświęcamy się Jej tym chętniej, bo Ona dla nas się poświęciła, dla nas żyła, nami się opiekuje, bo jest najwspanialszym wzorem postępowania.

Kto się poświęca Maryi, ten musi poświęcić się i Jezusowi. W szkole Niepokalanej uczymy się, jak najlepiej kochać Jej Syna, jak najsprawniej Mu służyć. Droga życia Niepokalanej jest dla nas najpewniejsza wskazówka i pochodnia, tym cenniejszą, że połączoną z łaską spływającą na nas przez Jej niepokalane ręce. Popatrz się, jak Maryja służy Jezusowi, jak Go chroni przed prześladowaniem Heroda, jak z Nim szczęścia ludzi szuka, jak cierpi z Nim, by ludzkość odkupić, jak po Jego Wniebowstąpieniu pracuje gorliwie w Kościele, by niósł zbawienie całemu światu. Kochała Maryja Jezusa, współpracowała z Nim, naśladowała Go wiernie, Jezusowi i Jego sprawie poświęciła się całkowicie. Więc i Rycerstwo, krocząc śladami Niepokalanej, winno Jezusowi służyć, z Nim pracować nad zbawieniem ludzi, czyli Jezusowi się poświęcić.

Poświęciłeś się Niepokalanej bez reszty, więc teraz za Nią poświęć się cały Sercu Jezusowemu, aby jako narzędzie Niepokalanej pracować nad jak największym rozszerzeniem błogiego Królestwa Najśw. Serca Jezusowego. Zachęca nas do tego sam Papież Pius XI, gdy pisze: "Spośród praktyk ściśle związanych z czcią Najśw. Serca, wybija się praktyka poświęcenia Boskiemu Sercu samych siebie i wszystkiego, co posiadamy, a co zawdzięczamy odwiecznej Boga miłości".

Gdy w bieżącym roku poświęcać się będą jednostki, rodziny katolickie i cały naród polski Najśw. Sercu Jezusa, ty Rycerzu i ty Rycerko bądź sprężyną tego ruchu, który kieruje Ojczyznę do Boga. Zachęcaj, ułatwiaj poświęcenie, tłumacz na czym ono polega, jak oddani, poświęceni Jezusowi mają zachowywać Jego przykazania, trzymać się Jego nauki, kierować się sprawiedliwością, miłość powszechną szerzyć, zwalczać złe nałogi. Przypominaj, że według programu osobistego poświęcenia się Najśw. Sercu Jezusa trzeba głównie tępić te grzechy, które najbardziej ranią to Serce, a nam powstrzymują dopływ Jego miłosierdzia, a więc nieczystość, dzieciobójstwo i nienawiść. Polska oddana Sercu Jezusowemu musi żyć pełnią katolickiego życia.

A przede wszystkim ty Rycerzu masz świecić przykładem chrześcijańskiego, oddanego Bogu i Niepokalanej życia.

Oto twoje zadanie rycerskie w tym roku poświęcenia się Polski Najśw. Sercu Jezusowemu.