Rezolucje Kongresu Jubileuszowego
Drukuj

W 700 rocznicą śmierci Św. Ojca Franciszka.

Jak to już zapowiadała odezwa zamieszczona w numerze majowym Rycerza (str. 147-149) odbył się w Krakowie w dniach 2, 3 i 4 lipca wspaniały zjazd, w którym uczestniczył także nowy Polski Prymas Ks. Arc. Hlond. Kongres uchwalił następujące rezolucje:

1) Zjazd jubileuszowy uchwala wysłać adres z hołdem do Ojca Św., oraz podziękować Biskupom za nadesłane życzenia i przesłać im pozdrowienie jubileuszowe: Pokój i Dobro.

2) Zwraca się do wszystkich Ks. Dyrektorów III. Zakonu z serdecznem podziękowaniem za dotychczasowe prowadzenie tercjarstwa, oraz gorąco ich prosi o pracę nad dalszym jego rozwojem, o staranie się o coroczną wizytację przez odpowiednich 00. Wizytatorów. Zarazem zwraca się do wszystkich Ks. proboszczów o wprowadzenie w ich paraljach tercjarstwa.

3) Projektuje przyjęcie w tercjarstwie jednostajnej nomenklatury polskiej: dla wprowadzonego po parafjach III. Zakonu: "Zgromadzenie III. Zakonu Św. Ojca Franciszka", a dla miesięcznych zebrań: "Zebranie miesięczne III. Zakonu".

4) Prosi Ks. Dyrektorów III. Zakonu, aby u siebie postarali się o urządzenie obchodu w roku jubileuszowym Św. Franciszka.

5) Zwraca się do naszych Ks. Biskupów z prośbą o wystaranie się zatwierdzenia Litanji o Św. Franciszku dla publicznego jej odmawiania, jeżeli nie dla wszystkich wiernych, to przynajmniej dla III. Zakonu.

6) Energicznie protestuje przeciwko projektowi wprowadzania ślubów cywilnych i rozbijaniu przez nie rodziny i żąda, aby o zawarciu i ważności małżeństwa decydowały tylko władze kościelne, a ustawodawstwo świeckie ograniczyło się na wydaniu przepisów o czysto świeckich skutkach prawnych małżeństwa, a każda rodzina katolicka była uświęcona sakramentem małżeństwa.

7) Potępia szerzącą się dziś w zastraszający sposób pornografję i nieobyczajne mody, oraz zwraca się do miarodajnych czynników urzędowych o walkę z pornografją w pismach, dziennikach, teatrze, kinach i wystawach.

8) Protestuje przeciw poniżaniu godności i czci kapłańskiej na wiecach, zebraniach i w pismach, oraz żąda obrony tejże godności i czci od wiernych.

9) żąda, aby w uczelniach wyższych i szkołach więcej szanowano zasady wiary świętej, powstrzymywano się z wycieczkami przeciwko wierze, a wykształcenie i wychowanie w szkołach oparte było na zasadach Kościoła rzymsko-katolickiego dla dobra naszej ukochanej Ojczyzny.

10) Przesyła wszystkim tercjarzom i wiernym katolikom w Polsce i całym świecie pozdrowienie, wyrażone w haśle franciszkańskiem: "Pokój i Dobro".