Przyjęcia do Małego Seminarium Misyjnego OO. Franciszkanów w Niepokalanowie na r. szk. 1937-38
Drukuj

Do Małego Seminarium Misyjnego OO. Franciszkanów w Niepokalanowie mogą zgłaszać się do kl. I nowego typu uczniowie szkół powszechnych rzędu III po 6 lub 7-ej klasie szkoły powszechnej (7-mio klasowej).

Warunki przyjęcia są następujące:

a) pragnienie i chęć służenia Chrystusowi Panu przez Niepokalaną, w Zakonie OO. Franciszkanów przez całe swoje życie; Małe Seminarium Misyjne jest bowiem zakładem przygotowawczym do stanu zakonnego.

b) skończonych 12 lat życia, a nie przekroczony 15 rok;

c) świadectwo ukończenia 6 lub 7 klasy szkoły powszechnej III rzędu uczniowie przywiozą ze sobą, kiedy przyjadą na egzamin wstępny. Egzamin wstępny, od którego będzie zależało przyjęcie do Małego Seminarium Misyjnego, oprócz wypełnienia innych warunków, wymienionych w szczegółowych "Warunkach przyjęcia", odbędzie się 24 i 25 czerwca roku 1937 w Niepokalanowie. Po szczegółowe "Warunki przyjęcia" i wszelkie wyjaśnienia należy zwracać się pod adresem: O. Rektor Małego Seminarium Misyjnego OO. Franciszkanów w Niepokalanowie, p. Teresin k. Soch. (Wr.), załączając równocześnie na odpowiedź znaczek za 25 gr. Na odwrotnej stronie koperty i wszelkiej korespondencji należy zawsze podać dokładny adres zgłaszającego się, albo jego Rodziców lub Opiekunów, a więc: imię i nazwisko, pocztę, wieś, a jeśli będzie to miasto, zaznaczyć także dzielnicę, ulicę, numer domu i mieszkania, wreszcie województwo.

Do klas wyższych mogą być przyjęci uczniowie w liczbie bardzo ograniczonej.

W dniach najbliższych po odbytym egzaminie wstępnym zawiadomi się uczniów listownie o przyjęciu lub nieprzyjęciu: przy czym uczniom nieprzyjętym papiery zostaną zwrócone, przyjęci zaś otrzymają zawiadomienie o przyjęciu i o dniu przyjazdu do Niepokalanowa. Zgłaszający się po terminie egzaminu wstępnego, albo nie odpowiadający szczegółowym warunkom nie mogą liczyć na przyjęcie.

O. Anzelm Kubit, prowincjał OO. Franciszkanów w Polsce


Uczniowie gimnazjalni będą przyjmowani do nowicjatu Zakonu OO. Franciszkanów. Warunki przyjęć podamy w czerwcowym numerze "Rycerza".