Pójdźcie, bo żniwo wielkie

Ojcowie Towarzystwa Jezusowego stosownie do słów Chrystusa Pana: "aby wszyscy byli jedno", rozpoczęli przed 12-tu laty na Kresach wschodnich Polski wśród prawosławnych pracę unijną. W czasie tym dokonali wiele. Założyli W Albertynie pod Słonimem pierwszą swoją placówkę, później parafię, a wreszcie nowicjat dla gałęzi wschodniej Zakonu. W b.r. wyszli z tego nowicjatu pierwsi kapłani obrządku wschodniego i rozpoczęli gorliwie pracę apostolską.

W porównaniu jednak do prawie 4-milionowej ludności prawosławnej w Polsce, robotników, ewangelicznych na niwie pańskiej jest stosunkowo bardzo mało Dlatego też OO. Jezuici wschodniego obrządku zwracają się z gorącym" "apelem do szlachetnych serc młodzieńców, aby żywiej zainteresowali się pracą unijną i wzięli udział w wielkiej misji Polski w stosunku do prawosławnego Wschodu.

Jezuici wschodniego obrządku
Albertyn. - OO. Jezuici wschodniego obrządku w otoczeniu nowicjuszów i kandydatów

W tym celu kandydaci na kapłanów obrządku grecko-katolickiego w Zakonie Tow. Jezusowego mogą się zgłaszać do nowicjatu w Albertynie po ukończonych conajmniej 6-ciu klasach gimn. z łaciną-do Małego Seminarium do I-szej kl. gimn. nowego typu.

Bliższych szczegółów w sprawie przyjęcia udziela: Rektor Kolegium OO. Jezuitów, Albertyn k. Słonima.