"Pójdź za Mną"
Drukuj

Uczniowie z ukończoną klasą VI, VII, VIII i maturą gimnazjalną lub seminarjalną ze znajomością języka łacińskiego przynajmniej w zakresie VI kl. gim., a również studenci uniwersytetu, którzy mają powołanie i pragną uświęcić się w Zakonie OO. Franciszkanów oraz oddać pracy nad zbawieniem dusz na najrozmaitszych polach czy to w Ojczyźnie czy na misjach, niech wniosą prośbę pod adresem: Urząd Prowincjonalski OO. Franciszkanów, Plac Wszystkich Świętych 5, Kraków.

Pan Jezus z uczniami
Żniwo jest wprawdzie wielkie, ale robotników mało...

Kandydat odprawia przez jeden rok nowicjat w Niepokalanowie. Jeśli nie skończył pełnych studjów gimnazjalnych, uzupełnia je w Seminarjum zakonnem. Potem następują dalsze studja filozoficzne i teologiczne pod kierunkiem profesorów zakonnych we Lwowie i Krakowie.

DO PROŚBY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ: 1) metrykę Chrztu św., 2) świadectwo moralności od swego Ks. Proboszcza lub Prefekta w zamkniętej kopercie, 3) ostatnie świadectwo szkolne, 4) świadectwo lekarskie, 5) krótkie, własnoręcznie napisane curriculum vitae. 6) fotografję, 7) znaczek pocztowy na odpowiedź, względu nie na odesłanie papierów listem poleconym.

Podania należy wnosić od 15-go czerwca do 20-go lipca.

O. Anzelm Kubit
Prowincjał OO. Franciszkanów w Polsce

ZGŁOSZENIA DO MAŁEGO SEMINARJUM MISYJNEGO

Małe Seminarium Misyjne OO. Franciszkanów w Niepokalanowie - będzie otwarte w roku szkolnym 1936-37 dla wszystkich zacnych młodzieńców, których pragnieniem jest - uchronić swe serce przed złem, a chęcią - służyć Jezusowi Chrystusowi i Marji Niepokalanej przez całe swoje życie, w Zakonie św. Franciszka z Asyżu. Małe Sem. Mis. jest zakładem przygotowawczym do kapłaństwa.

Przyjęcia odbywać się będą do I i II klasy nowego typu.

Do klasy I nowego typu mogą zgłaszać się uczniowie szkół powszechnych rzędu III po 6-tej klasie szkoły powszechnej 7-mioklasowej. Tem bardziej mogą liczyć na przyjęcie uczniowie po 7 oddziałach szkoły powszechnej 7-mioklasowej. Ogólne przepisy do klasy I są następujące:

a) skończonych 12 lat życia, a nie przekroczony 15 rok;

b) ostatnie świadectwo szkolne z wynikiem ogólnym przynajmniej dobrym, a sprawowaniem bardzo dobrem.

Do klas wyższych mogą być przyjęci uczniowie w liczbie bardzo ograniczonej. Po bliższe szczegóły, "Warunki przyjęcia" i wszelkie objaśnienia należy zwracać się pod adresem: O. Rektor Małego Seminarjum Misyjnego OO. Franciszkanów w Niepokalanowie, p. Teresin k. Soch. - Wr., załączając równocześnie na odpowiedź znaczek za 25 gr. Pod wyżej wymienionym adresem należy też wysyłać dokumenty, o ile "Warunki przyjęcia" będą odpowiadały Rodzicom lub Opiekunom, a chłopiec okaże chęć oddania się na służbę Jezusowi.

Termin składania podań i dokumentów upływa z dniem 10 lipca b.r. Uczeń, składający papiery po tym terminie, nie może liczyć na przyjęcie. Około połowy lipca uczniowie przyjęci otrzymają listowne zawiadomienie o dniu przyjazdu do Niepokalanowa, wszystkim zaś innym papiery zostaną zwrócone.