Okładka
Drukuj

Od Wydawnictwa

Dążeniem naszym było i jest, aby "Rycerz Niepokalanej" mógł się rozchodzić po możliwie najniższej cenie i w ten sposób był dostępny dla wszystkich. Obecnie jednak ze smutkiem musimy powiadomić Szanownych Czytelników, że z powodu ograniczeń i wielokrotnej zwyżki cen papieru jeden egzemplarz "Rycerza" w sprzedaży będzie kosztował 15 zł, u prenumerata kwartalni wyniesie 40 zł. Biedniejsi jednak opłacają nadal tyle, na ile ich stać, zaś praw dziwie ubogim wysyłamy pismo darmo, o ile tylko duchowo zeń korzystają.

Hurtowników prosimy o bezzwłoczne ustalenie zamówienia na lipiec i ewentualnie na dalszy okres. Przy zamówieniach ponad 10 egzemplarzy, za egzemplarz będziemy liczyli 12 zł.

Wobec wahań cen papieru i zapowiedzianej zwyżki taryfy pocztowej nie możemy ustalić normy na dłuższy okres, jak tylko na kwartał. Z tych samych powodów wzrosły ceny książek.

Na życzenie możemy jeszcze służyć egzemplarzami "Rycerza" z października, listopada i grudnia 1946 r. oraz wszystkimi numerami z roku bieżącego Kalendarz na rok 1947 jest także jeszcze do nabycia.

Wielu Członków Milicji Niepokalanej straciło podczas wojny swoje dyplomiki przyjęcia. Wyjaśniamy, że wskutek utraty dyplomika nikt nie przestał być członkiem M. 1. Każdy więc, komu zginął dyplomik, a chce otrzymać drugi niech o tym w korespondencji wyraźnie zaznaczy, że do M.I. już należy i podać datę wpisu, o ile ją pamięta.

Jesteśmy wzruszeni treścią listów, których nieliczne wyjątki z bardzo wielu korespondencji, napływających do naszej Administracji, przytaczamy:


"«Rycerz Niepokalanej» jest dla mnie nauczycielem, w którym pokładam nadzieję i który dodaje mi odwagi do wytrwania w dobrem. Czytam go nieraz kilkakrotnie i czuję w tym moc Matki Bożej Niepokalanej, Królowej Korony Polskiej, która stoi i będzie stać i opiekować się naszą Ojczyzną".

S. J. z Myślenic

"Pierwszy numer «Rycerza sprawił mi serdeczną radość, dodał sił; mocno wierzę, że Pani Najświętsza pozwoli mi wrócić do Ojczyzny. Dzisiaj z powodu choroby zmuszony jestem pozostać jeszcze jakiś czas na obczyźnie".

Andrzej T. z Newbury (Anglia)

"«Rycerza» otrzymałem. Tego samego wieczora przeczytałem go na głos prawie jednym tchem. Rodzeństwo słuchało z zaciekawieniem. Cała rodzina podniosła się na duchu. Ja doprawdy nie mogę uwierzyć, że po przeczytaniu «Rycerza» zaszła we mnie tak wielka odmiana. Nie chcę tolerować dłużej myśli o zmęczeniu o niezdolności do pracy i do myślenia".

Ch. J. z Mławy

"Mam 26 lat. Wyrażam swoje pragnienie współpracy z «Rycerzem» i dlatego proszę mnie zapisać w szeregi Milicji Niepokalanej. Po całodziennej pracy w fabryce mam czas wolny, który chcę, poświęcić dla dobra bliźnich i na chwałę Bożą".

M. C. z Łodzi


Młodzieńcy, którzy ukończyli przynajmniej 4 klasy gimn. ogólno-kształcącego (z łaciną) i pragną poświęcić się służbie Bożej jako kapłani w Zakonie franciszkańskim, mogą składać podania pod adresem: PROWINCJAŁAT OO. Franciszkanów, Niepokalanów, p. Teresin k. Soch. (Wr.)

Równocześnie z podaniem należy przesłać: 1. metrykę, urodzenia i chrztu; 2. własnoręcznie napisany krótki życiorys; 3. ostatnie świadectwo szkolne; 4. świadectw moralności od ks. Proboszcza lub swojego ks. Katechety; 5. świadectwo lekarskie 6. jedną fotografię; 7. znaczek pocztowy na odpowiedź poleconą.

Chłopców z powołaniem do stanu kapłańskiego w Zakonie (po ukończeniu przynajmniej 7 klas szkoły powszechnej) przyjmujemy do MAŁEGO SEMINARIUM. Kandydaci winni przedłożyć takie same dokumenty jak wyszczególniono wyżej i na tenże sam adres.

Podania wraz z załącznikami winny wpłynąć do 15 lipca. Dla zdolnych a niezamożnych przewidziane są ulgi w opłatach.

DYREKCJA Gimnazjum i Liceum Humanistycznego w Niepokalanowie przyjmie od nowego roku szkolnego 1947-8 kwalifikowanych profesorów.