Okładka
Drukuj

Od Wydawnictwa

Wielu Czytelników przy przesyłaniu listów do Administracji nie podaje swego dokładnego adresu nadawczego, na który otrzymują "Rycerza" lub "Rycerzyka Niepokalanej". Przy nadsyłaniu korespondencji prosimy, o wyraźne podanie tego adresu, na który przychodzi "Rycerz" czy "Rycerzyk", z zaznaczeniem województwa, do którego należy dana, poczta. Ułatwia to znacznie pracę administracyjną, a tem samem przyśpiesza załatwienie korespondencji.

Prosimy także, by Czytelnicy zawiadamiali Administrację możliwie najprędzej o zmianie swego miejsca zamieszkania; umożliwia to dostanie na czas pisma; a nam zmniejszy ilość zwrotów, przysparzających wiele pracy i kosztów.

Na blankietach nadawczych P. K. O. (czekach) należy zawsze pisać, na co się przesyła pieniądze. Gdy zaś wysyłany jest równocześnie list z wyjaśnieniem, zaznaczyć wystarczy na blankiecie tylko "list wysyłam". W przeciwnym razie: np. wodę z Lurd wysyłamy dwa razy do proszącego o nią.

Wielu Czytelników zapytuje, czy zużyte znaczki urzędowe mają jaką wartość. Otóż znaczki te, używane do przesyłki zwykłej czy też poleconej, posiadają taką samą wartość jak inne i mężna je przysyłać do naszej Centrali Znaczkowej.

"Jak już pisaliśmy, kalendarz otrzymają tylko ci, którzy "Rycerza" pobierają na osobisty adres. Ci zaś, którzy pobierają w inny sposób np. od księży pr.oboszcz4w, niech zamówią kalendarz w Administracji sami lub przez tego, przez kogo otrzymują "Rycerza".

Ponieważ między jednym numerem "Rycerza" a drugim drukujemy kalendarz, przeto stąd wynikają opóźnienia i w druku i w wysyłce. Prosimy uprzejmie Drogich Czytelników o wyrozumiałość. Prawdopodobnie do nowego roku wszyscy otrzymają kalendarz, więc i "Rycerz" pośpieszy punktualniej.

Odpowiedzi Redakcji

Chcąc otrzymać odpowiedz! na pytanie, trzeba je nadesłać 6 tygodni przed ukazaniem się numeru. Najlepiej załączyć znaczki na odpowiedź listowną i podać adres. W sprawach sumienia prosimy zwracać się do spowiednika.

S. GODL., SIERADZ: Obie spowiedzie były ważne, bo zapomnienie czy inny mimowolny Wad nie czyni spowiedzi nieważną. Zwyczajne zmęczenie nie wymawia od wysłuchania Mszy św. Ody komuś jest trudno być ni sumie, może wysłuchać cichej Mszy św. Zresztą to najlepiej może rozstrzygnąć spowiednik. STAŁY CZYTELNIK Z LESZNA: Jeśli to jest grzech ciężki, trzeba koniecznie wyznać na spowiedzi, jeśli natomiast lekki - nie ma obowiązku, chęć jest rzeczą dobrą dla większej skruchy i poprawy oskarżać się z grzechów powszednich. Komunja św. gładzi grzechy powszednie. CZYTELN. Z OKOLICY NAKŁA: Dawne grzeszne życie nie jest przeszkodą wstąpienia do klasztoru. Najważniejszą rzeczą jest powołanie zakonne. Jeśli P. czuje głos Boży, wzywający do życia zakonnego, należy iść za nim, bo Bóg tych wzywa, których chce, chociaż nie wszyscy są godni tego zaszczytu. CZYTELN. Z TARNOWA: Chodzi tu zapewne o oschłość a nie o oziębłość! To wielka różnica. Ponieważ temat ten trudno omówić w "Rycerzu" z braku miejsca, prosimy przeczytać jakąś książkę ascetyczną, a znajdzie Pan odpowiedź na niepokojące kwestje. W sprawie kapłaństwa prośmy zwrócić się do spowiednika, lub przestudiować odpowiednią pracę o tem zagadnieniu np. O. W. Doyle T. J.: Powołanie, str. 55, cena 30 gr. Adres: Księża Jezuici, Kraków, Kopernika 26. NAJMNIEJSZE DZIECIĘ MARJI: W sprawie obrania dla siebie drogi życiowej trzeba najpierw gorąco się modlić o poznanie Woli Bożej, a następnie rzecz całą przedstawić spowiednikowi i prosić o radę. DLA MARJI: Zakony żeńskie zazwyczaj wymagają posagu od wstępujących, o ile one nie posiadają wykształcenia. Często jednak udziela się dyspensy, przynajmniej częściowej. W tej sprawie najlepiej zwrócić się listownie do Przełożonej Zgromadzenia i z Nią omówić warunki przyjęcia. Nie trzeba zrażać się przeciwnościami, lecz modlić się a P. Bóg dopomoże. Adresy kilku zakonów: Zgromadzenie SS. Miłosierdzia, Warszawa, ul. Tamka 35; SS. Marjanki, Warszawa, ul. żelazna 97; Zgromadzenie SS. Służebniczek N. M. P. Niepokalanie Poczętej, Starawieś, p. Brzozów, woj. lwowskie; Zgromadzenie SS. Służebnic Najśw. Serca Jezusowego, Kraków, Garncarska 26 i SS. Franciszkanki Misjonarki Marji, Łabunie k/Zamościa, woj. lubelskie. CHORY CZYTELNIK Z POZNANIA: Wodę z Lurd można otrzymać w naszej Administracji. C. T. Ś.: Odpowiedzi na pytania znajdują się w numerze sierpniowym "Posłańca Serca Jezusowego" z roku bieżącego. Adres: Księża jezuici, Kraków, ul. Kopernika 26. W. G. Spowiedź była ważna, prosimy być spokojną. Na dalsze pytania innym razem.