Niepokalana w planach Trójcy Przenajświętszej
Drukuj
Rycerz Niepokalanej 6/1947, grafiki do artykułu: Niepokalana w planach Trójcy Przenajświętszej, s. 151

Ojciec nasz w niebie, to pierwszy początek i ostateczny cel wszystkiego. Język ludzki i umysł człowieka nieudolnie, zapożyczając pojęcia swe od otoczenia, stara się o Bogu myśleć i mówić. Niedoskonałe to pojęcia, ale jednak prawdziwe. Wiemy z objawienia Bożego, że od wieków na wieki Ojciec rodzi Syna, a Duch od Ojca i Syna pochodzi. To życie Trójcy Przenajświętszej w niezliczonych różnorodnych echach rozbrzmiewa w stworzeniach wyszłych z rąk Boga w Trójcy Świętej jedynego, jako Jego mniej lub więcej oddalone podobieństwa. Ogólna zasada, że każdy skutek jest podobny do przyczyny, i tu ma całkowite zastosowanie i tym ściślejsze jeszcze, że Bóg z niczego stwarza; cokolwiek więc jest w stworzeniu, to wszystko jest Jego dziełem.

Od Ojca przez Syna zstępuje każdy akt miłości Boga, stwarzający, utrzymujący w istnieniu, dający życie i jego rozwój tak w porządku natury, jak i w porządku łaski. Tak Bóg darzy miłością Swe niezliczone podobieństwa skończone; i nie inną drogą, jak przez Ducha i Syna wstępuje do Ojca reakcja miłości stworzenia. Nie zawsze dzieje się to świadomie, ale zawsze prawdziwie. Nie kto inny, jak ten sam Bóg jest twórcą aktu miłości u stworzeń, ale jeżeli stworzenie posiada wolną wolę, akt ten nie dzieje się bez jego przyzwolenia.

Szczytem miłości stworzenia, wracającej do Boga, to Niepokalana. Istota bez zmazy grzechu, cała piękna, cała Boża. Ani na moment wola Jej nie odchyliła się od woli Boga. Dobrowolnie zawsze była Bożą. I w Niej staje się cud zjednoczenia Boga ze stworzeniem. Ojciec powierza Syna, Syn zstępuje do Jej dziewiczego łona, stając się Jej dzieckiem, a Duch Św[ięty] kształtuje w Niej cudownie ciało Jezusowe i zamieszkuje w Jej duszy, przenika Ją w tak niewysłowiony sposób, że określenie: Oblubienica Ducha Przenajświętszego jest bardzo dalekim podobieństwem życia Ducha Przenajświętszego w Nie i przez Nią.

I odtąd Duch Święty nie ześle żadnej łaski. Ojciec przez Syna i Ducha nie spuści życia nadprzyrodzonego na duszę, jak tylko przez Pośredniczkę Wszelkich Łask - Niepokalaną, za Jej zezwoleniem, współdziałaniem. Wszystkie skarby łask otrzymuje Ona na własność i rozdziela komu i w jakiej mierze Sama chce.

Owocem miłości Boga i Niepokalanej - to Jezus, Syn Boży i człowieczy, Bóg-Człowiek. Pośrednik między Bogiem a ludźmi. Jak Syn od wieków jest jakoby pośrednikiem pomiędzy Ojcem i Duchem, tak Jezus, Syn wcielony stał się pośrednikiem bezpośrednio pomiędzy Ojcem a Niepokalaną. Przedstawicielką, Matką duchową całej ludzkości. I nie inaczej, jak tylko przez Nią miłość stworzeń przepływać będzie do Jezusa, a przez Niego do Ojca. Nie zawsze stworzenia o tym pamiętać będą, ale zawsze tak się będzie dziać.

W praktyce dusze swobodnie i do Niepokalanej, i do Bożego Ducha, i do Jezusa, Przedwiecznego Słowa i do Ojca w niebie, zawsze bezpośrednio zwracać się będą, ale im dusza dokładniej zrozumie, że do Ojca skierowują się wszystkie akty miłości jako do ostatecznego celu, i że w Niepokalanej nabierają one niepokalanej czystości, w Jezusie zaś nieskończonej wartości, godnej Najświętszego Majestatu Ojca, tym więcej zapala się miłością ku Jezusowi i Maryi.

Niepokalanej oddaje ona swe akty miłości nie tak, jak wręcza się przedmiot zwyczajnemu pośrednikowi, ale na własność, na zupełną wyłączną własność, bo rozumie, że Niepokalana składa te akty Jezusowi jako swe własne, więc też bez zmazy, niepokalane. A On Ojcu.

W ten sposób dusza coraz bardziej staje się Niepokalanej, jak Niepokalana jest Jezusowa a Jezus Ojca.

I jak przypływ i odpływ miłości stanowi życie w łonie Trójcy Prze najświętszej, tak też i pomiędzy Stwórcą a stworzeniem powracającym do Stwórcy, od którego wyszło.

O. Maksymilian Maria Kolbe
(fragment z niedokończonego dzieła o Niepokalanym Poczęciu)