Najdostojniejszy Episkopat Polski błogosławi "Rycerzowi Niepokalanej"
Drukuj

W związku z 25-leciem "Rycerza Niepokalanej" po błogosławieństwie Ojca Św[iętego] napływa do Wydawnictwa złota struga błogosławieństw i życzeń naszych Arcypasterzy. Przytaczamy je dla pokrzepienia serc Drogich Czytelników i ściślejszego zjednoczenia ludu polskiego z jego Arcybiskupami i Biskupami.

Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek winniśmy się trzymać Opoki Piotrowej, bo rozmnożyły się bandy wilków - sekciarzy, które chcą rozbić owczarnię Chrystusową w Polsce i utworzyć własne owczarnie. Ich sekciarską robotę najboleśniej odczuwają Arcypasterze, którym sam Chrystus przez Swego Namiestnika polecił pieczę nad wiernymi.

Wdzięczni za tę opiekę pasterską, módlmy się Kochani Czytelnicy i Rycerze Niepokalanej, by Ci, na których barkach spoczywają losy Kościoła w Polsce, otrzymali przez Niepokalaną siłę i światło potrzebne do pokierowania naszym Narodem po torze Chrystusowym.

My zaś ze swej strony składamy Najdostojniejszym Arcybiskupom i Biskupom szczerą podziękę za łaskawą życzliwość dla "Rycerza Niepokalanej", i wyrazy synowskiej uległości.

Wyd. "Rycerza Niepokalanej"


Z okazji 25-ciolecia istnienia "Rycerza Niepokalanej" przesyłam arcypasterskie błogosławieństwo dyrekcji wydawnictwa, czytelnikom oraz członkom "Milicji Niepokalanej".

Te 25 lat żmudnej pracy, to tyleż lat ofiarnej służby na ważnym odcinku życia religijnego.

Oby Bóg błogosławił wszystkim zamiarom i poczynaniom, a Wasze wydawnictwo mogło jak najdłużej uprawiać swą umiłowaną pracę z wielkim pożytkiem duchowym dla wiernych i dla Kościoła w szerzeniu czci ku Niepokalanej.

Kraków, dnia 8.XII.1946 r.

Adam Stefan Kardynał Sapieha
Książę Metropolita Krakowski

Błogosławieństwa Arcypasterzy zamieszczać będziemy także w następnych numerach według kolejności, w jakiej do nas przychodzą.