Najdostojniejszy Episkopat polski błogosławi "Rycerzowi Niepokalanej"!
Drukuj

(Błogosławieństw ciąg dalszy).

BISKUP LUBELSKI

Lublin, d. 21 grudnia 1931 r.

Do Wielebnego Redaktora "Rycerza Niepokalanej"
O. Justyna Nazima
w NIEPOKALANOWIE koło Sochaczewa.

Z okazji dziesięciolecia wydawnictwa "Rycerza Niepokalanej" które Ojcowie Franciszkanie prowadzą, wyrażam swe powinszowania i składam życzenia, aby za przyczyną Matki Bożej spoczywało na tej zbożnej pracy błogosławieństwo Niebios ku pożytkowi społeczeństwa.

Przez te dziesięć lat rzeczywiście Ojcowie wiele pięknych myśli rozsiali przez swe pisma wśród wiernych, pogłębili świadomość religijną i rozbudzili pobożność ku czci Marji Niepokalanej. W diecezji naszej wiele egzemplarzy się rozchodzi i lud chętnie je czyta. Cieszę się więc, że Wasza praca owoc stokrotny tu przynosi. Błogosławię Waszej pracy, Ojcu Redaktorowi, czytelnikom, oraz całemu Zakonowi Franciszkańskiemu i życzę pełnego rozwoju wydawnictw "Rycerza Niepokalanej".

(-) † M. L. Fulman.


ARCYBISKUP t. SYLJEŃSKI
BISKUP PŁOCKI

Płock, dnia 22 grudnia 1931 r.

WIELEBNY OJCZE REDAKTORZE!

"Rycerz Niepokalanej" jest prawdziwym rycerzem, obiegającym najdalsze zakątki kraju i głoszącym chwałę Niepokalanej Marji po parafjach, po wsiach, po domach katolickich. Niechaj Bóg Dobry obdarza go nadal Swojem jak najobfitszem błogosławieństwem, a pomoc Boża niechaj zawsze towarzyszy zarówno jego żarliwemu Redaktorowi, jak i wszystkim współpracownikom.

(-) † Antoni Juljan, arcyb.


J. M. J.

CZCIGODNY OJCZE REDAKTORZE!

Podziwiam rozwój pisemka "Rycerza Niepokalanej" i rozszerzanie się jego zadań. Trudno nie uznać szczególniejszej w tem dziele Opatrzności Bożej.

To też na progu nowego okresu pracy "Rycerza Niepokalanej z serca ślę moje błogosławieństwo, prosząc gorąco Najśw. Pannę, przez "Rycerza" jak najrychlej błędy pogaństwa zwyciężyła. Łączę wyrazy wysokiej czci i oddania.

(-) † Franciszek Barda bp. sufr.

Przemyśl, dnia 22. XII. 1931 r.


BISKUP LORYMEJSKI.

Lublin, 22-XII-31.
Skrzynka poczt. 03.

SZANOWNY O. REDAKTORZE,

10-lecie "Rycerza Niepokalanej" okazuje 500 tysięcy polskich i 30 tysięcy japońskich miesięczników, jak czytam w jego liście. Są to liczby nadzwyczajne dla naszych wydawnictw, które same mówią za sobą i okazują z jednej strony opiekę Najśw. Marji Panny Niepokalanej, z drugiej potrzebę takiego pisma i z trzeciej ilość wielką czytających, bo jeśliby się nie podobało pismo, toby nie czytali.

A zatem, O. Redaktorze, składam serdeczne powinszowania, życzenia coraz większego rozwoju i dodaję błogosławieństwo pasterskie dla Redaktora, redakcji, współpracowników i pisma.

Niech Bóg błogosławi Niepokalanów polski i japoński.

(-) † Adolf Józef
bp. sufr. Lubelski.


BISKUP CHEŁMIŃSKI

Pelplin, dnia 23 grudnia 1931 r.

Do Wydawnictwa
"RYCERZA NIEPOKALANEJ"
w NIEPOKALANOWIE.

Z drobnej iskierki, jaką był "Rycerz Niepokalanej" przed laty dziesięciu, wyrósł płomień potężny, gorejący nawet na ziemi japońskiej. Niósł co miesiąc zarzewie miłości do Niepokalanej i niecił tę miłość w sercach czytelników. Niech w drugiem dziesięcioleciu rozpali nią bodaj świat cały i przyczyni się do tego, aby Niepokalaną nazwały błogosławioną wszystkie narody.

(-)† Stanisław Okoniewski
Biskup Chełmiński


ARCYBISKUP ENEJSKI

Włodzimierz, 26 grudnia 1931 r.

PRZEWIELEBNY OJCZE REDAKTORZE,

Cichy to był i nieliczny hufiec "rycerzy", który przed dziesięciu laty stanął do pracy, by pokojowym podbojem szerzyć cześć Niepokalanej i werbować Jej sług w naszem społeczeństwie. Dziś, to już nie drobny oddział wojska, lecz w dwóch częściach świata dwie wielkie armje, które w zwycięskim pochodzie zdobywają dusze ludzkie i mieczem słowa rozszerzają granice Królestwa Bożego na ziemi. - Istotnie, jakże nie podziwiać tak wspaniałego wzrostu zbożnego dzieła, które w krótkim czasie, jak ewangeliczne ziarnko gorczyczne, przemieniło się w rozłożyste drzewo? Jakże nie zwrócić się myślą do Tej, Która z wysokości nieba tem dziełem kieruje i wszechwładnem wstawiennictwem wzrost mu u Boga wyjednywa?...

To też, przychylając się do prośby Przewielebnego Ojca Redaktora, jak najchętniej błogosławię na dalsze lata Waszemu wydawnictwu, Polecając je opiece Niepokalanej wraz z tymi, którzy mu swe siły i czas poświęcają.

Nawzajem też polecam się modlitwom i łączę dla Przewielebnego Ojca Redaktora wyrazy głębokiej czci i poważania.

(-)† Piotr Mańkowski Abp.