Młodzież katolicka działa

"W młodzieży, która z Ducha Św[iętego] ma szlachetne natchnienia i porywy, należy podtrzymywać poczucie godności moralnej, którym dziś poniekąd nad starszym pokoleniem góruje".

Szlachetna część młodzieży polskiej, a duża to część, nie zawodzi tych nadziei, jakie w niej pokładają nasi Biskupi. Często jednak czuje się osamotnioną, a nieraz bezradną i zniechęconą wobec obojętności lub zepsucia wielu swoich kolegów i koleżanek. Niechże luźne obrazki z życia młodzieży za granicą będą dla polskiej przykładem i zachętą.

MODLI SIĘ

W drugą niedzielę maja, poświęconą Sodalicji Mariańskiej, wszystkie jej gałęzie oraz Dzieci Maryi złączyły się w wielkim akcie wspólnej modlitwy i zbiorowych praktykach pobożnych. Ojciec Św[ięty] sam Sodalis wyznaczył im intencję: "aby wszystkie narody pracowały razem w pokoju i miłości i tak świat cały został doprowadzony do Chrystusa Pana pod przewodnictwem i opieką Niepokalanego Serca Maryi, Królowej Świata i Królowej Pokoju". Przy końcu maja polska młodzież akademicka odnowiła w Rzymie swoje śluby jasnogórskie z okazji ich 10-lecia.

APOSTOŁUJE

W kwietniu odbył się w Paryżu zjazd 10-ciu tysięcy dziewcząt, reprezentujących "Chrześcijańską Młodzież Robotniczą" z 16-u krajów. Młodzież ta, łącznie z młodzieżą męską, pochodzi z warstw pracujących i działa wśród robotników, spełniając apostolskie hasło swego założyciela ks. Józefa Cardijn (więzionego ostatnio przez nazistów): "przez robotników - wśród robotników - dla robotników". W dowód wdzięczności dla Papieża, przyjaciela robotników, w czasie offertorium pontyfikalnej Mszy św., od prawionej 24, 4. w katedrze Notre Dame w obecności 2 kardynałów i 12 biskupów, ofiarowała 4 diamenty do kielicha mszalnego Ojca Św[iętego]. Do Komunii św. przystąpiły wszystkie członkinie 10 tys.

Ratuje biednych

Na apel Ojca Św[iętego] przeszło 2 miliony dzieci amerykańskich z 110 diecezji stanęło do Majowej Kampanii żywnościowej. Wyrzekają się swoich przyjemności, oszczędzają, byle ratować 11 milionów dzieci europejskich, które jako sieroty i lub pół-sieroty żyją w strasznej nędzy. Również katolicka młodzież w szkołach angielskich i australijskich zebrała pokaźne sumy na ten cel.

Wzruszający przykład serca dziecka dają sieroty katolickie z diecezji Cuttack w Indiach. Mimo swego ubóstwa powzięły na zebraniu wspaniałomyślne postanowienia: chłopcy zrzekli się niedzielnej porcji mięsa przez cały rok, dziewczęta zaś nadto i zupy, zadowalając się garstką ryżu. Te ostanie chciały zredukować codzienną porcję ryżu o 1/3, mówiąc: "My damy sobie jakoś radę, a mali towarzysze, o których mówi Ojciec Św[ięty], nie mają i tego". Poza tym postanowiły dzieci dołączyć swe ofiary duchowe: nawiedzać codziennie Najśw. Sakrament, odmawiać różaniec, nowenny itp. w intencji, by dzieci znalazły swe matki i zbawiły się. Uczniowie Małego Seminarium złożyli na ręce przełożonego swe skromne oszczędności i chcieli się wyrzec na cały rok drugiego śniadania i 1/3 porcji ryżu z kolacji, lecz Biskup zgodził się tylko na dwukrotne w tygodniu wstrzymanie się od mięsa i zupy. Wszystkie te oszczędności przyniosą w ciągu roku ok. 15 tys. franków. Sumę tę przesłał już na ręce Papieża Biskup Sanz Esparza.


Rycerz Niepokalanej 7/1946, grafiki do artykułu: Młodzież katolicka działa, s. 182

Opis zdjęcia powyżej: Harcerze angielscy po nabożeństwie w kaplicy św. Jerzego i defiladzie przed królem niosą swoje sztandary na dziedziniec królewskiego zamku Windsor


KSZTAŁCI CHARAKTERY

W dzień patrona harcerzy - św. Jerzego (24 kwietnia) odbył się w Londynie zlot Harcerstwa Katolickiego. W uroczystości wzięli udział: delegat apostolski, arcybp Godfrey i głowa harcerstwa, lord Rowallan. "Jako przedstawiciel Ojca świętego - mówił do młodzieży Biskup - błogosławię was wszystkich w jego imieniu i zachęcam do jeszcze większej wierności dla ideałów, którym służycie. W wielkiej grze dzisiejszych czasów muszą zwyciężyć wasze zasady, inaczej człowiek zgubi w chaosie swą godność i wolność. Gdyby ci, co rządzą światem, ubrali się w mundury harcerskie, a pod mundur włożyli serca harcerskie, miliony ludzi odetchnęłoby z ulgą. Bo duch harcerstwa zdolny jest rozwiązać współczesne zagadnienia, wszak buduje wszystko na prawie, które jest Bożym prawem, zapisanym w sumieniach i Dekalogu. Tylko prawo Boże da ratunek światu i przyniesie mu prawdziwą wolność. W górę serca, harcerze! Brońcie prawa, całą duszą spełniajcie swe obowiązki, kształćcie charaktery, godne harcerzy. Waszym hasłem: "Czuwaj" i "Do modlitwy!" Choć siły zła mogą przeważyć na chwilę, ostateczny triumf - zapewnia Bóg - będzie zawsze po stronie dobra".

Młodzież polska nie pozostanie w tyle. W czasie tegorocznych uroczystości maryjnych ożywi swą wiarę w Sakramentach św. i modlić się będzie za Ojczyznę i Kościół do Niepokalanego Serca Maryi, któremu się odda na rycerską służbę. Apostołem będzie w fabryce i w zaciszu wioskowym, na wywczasach wakacyjnych a potem na ławie szkolnej. Pośpieszy z zorganizowaną pomocą dla biednych swych braci i sióstr, wyrzekając się papierosa i wódki, zbytkownych ubrań i zabaw. A nade wszystko, czy to w Milicji Niepokalanej, w Sodalicji, w harcerstwie czy w innych organizacjach, godnych Polaka i katolika, kształcić będzie silne charaktery jako fundament dla Polski i Kościoła.