Kronika
Drukuj
Rycerz Niepokalanej 10/1952, Kronika, s. 288

W dniu 26 bm. odbyły się wybory do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Uchwałą Rady Państwa cały kraj został podzielony na 67 okręgów wyborczych. Wszystkie stronnictwa polityczne postanowiły wystąpić do wyborów ze wspólnym programem Frontu Narodowego. Oficjalny komunikat Państwowej Komisji Wyborczej donosi, że na liczbę uprawnionych do głosowania ogółem ponad 16.300.000 obywateli głosowało ok. 15.500.000, co stanowi przeszło 95 procent; z liczby ogólnej głosujących 99,8 procent oddało swe głosy na listę Frontu Narodowcom.

Z inicjatywy ogólnopolskiego Komitetu Wyborczego Frontu Narodowego dnia 21 września odbył się we Wrocławiu Kongres Ziem Odzyskanych, który zgromadził ponad 3.000 delegatów z całego kraju. Premier Cyrankiewicz i Marszałek Rokossowski wygłosili przemówienia, a wielu innych mówców zobrazowało dorobek i wkład Polaków w odbudowę Ziem Odzyskanych. W rezolucji Kongresu m.in. czytamy:

Wzywamy wszystkich patriotów polskich, partyjnych i bezpartyjnych, do wspólnej wraz z całym narodem pracy i walki o dalszą rozbudowę naszej gospodarki narodowej na Ziemiach Odzyskanych, o ich dalsze wszechstronne uprzemysłowienie, o pełne wykorzystanie ich zasobów i bogactw naturalnych, o podnoszenie ich produkcji rolniczej, o dalszy rozwój polskiej nauki i kultury narodowej - dla wzrostu dobrobytu ludności tych Ziem, dla pomnażania siły i dobrobytu całej zjednoczonej Ojczyzny'.

Z nowym rokiem szkolnym rozpoczęło naukę 600 tys. uczniów, w tym 185 tys. uczniów szkół średnich. Ilość szkół podstawowych wzrosła do 22.980. Ogółem wydrukowano 25 milionów podręczników dla szkół ogólnokształcących.

W elektrowni dychowskiej nad rzeką Bóbr ruszył drugi turbozespół, dający tyle energii elektrycznej co 20 mniejszych elektrowni.

Tadeusz Kleineder i Ryszard Janik, inżynierowie z Zakładów Chemicznych Nr 2 w Oliwie, opracowali techniczną metodę produkcji chlorofilu, filolu oraz karotenu z pokrzyw. Składniki te są m. in cennym materiałem do wytwarzania lekarstw, a dotychczas sprowadzane były z zagranicy.

* * *

Kongregacja Św[iętego] Oficjum wydała (30.6.) instrukcję o sztuce kościelnej, w której przypomina przepisy prawa kanonicznego dotyczące budowy i ozdabiania świątyń, zwłaszcza kanony 1261 i 1399 p. 12. Sztuka ma nastrajać wiernych do modlitwy, nie może uwłaczać czci Bożej i tchnąć świeckością, ale też winno się zakazywać wprowadzania do kościołów figur i obrazów nie odpowiadających wymogom sztuki lub będących mechanicznym naśladownictwem Prace kościelne w budowie, malarstwie i rzeźbie winno się powierzać tylko takim ludziom, którzy są dobrymi fachowcami w swym zawodzie, a przy tym wierzącymi i pobożnymi, by mogli dać właściwy wyraz sztuce kościelnej.

W Augsburgu odbył się w lipcu europejski kongres zakrystianów, w którym wziął też udział bp van Lierde, [288, okładka, s. III]zakrystian Ojca Św[iętego]. Obrady delegatów dotyczyły sprawy organizacji i szkolenia zakrystianów oraz zagadnień społecznych stanu zakrystianów. Podkreślono, że trzeba dziś odnaleźć ideał zakrystiana, zagubiony w ciągu wieków.

We Francji ukazała się książka R. Tocquet’a pt. "Okultyzm odsłonięty" (po francusku). Autor zajmuje się sprawą mediów, fakirów i jasnowidzów i wykazuje, w oparciu o solidne dowody, że olbrzymia większość zjawisk paranormalnych daje się wyjaśnić oszustwem; cytuje niewiarogodne i przykłady pomysłowości oszustów i odbiera wszelką wartość mnóstwu obserwacji, dokonanych nawet przez słynnych uczonych.

W Durbanie, w czasie kongresu maryjnego, który się odbył w początkach maja br. ogłoszono Matkę Bożą Wniebowziętą patronką Związku Południowej Afryki. Jednym z najpiękniejszych wydarzeń kongresu było przedstawienie "Tajemnic Różańcowych".

Św[ięta] Penitencjaria Apostolska, dekretem z 30.4. br. udzieliła wiernym odpusty za odmówienie wezwania: "Panie, naucz nas modlić się". Za odmówienie jednorazowe, z sercem skruszonym, zyskuje się 300 dni odpustu, a za codzienne pobożne odmawianie przez miesiąc - odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami.

W Brazylii powstały w br. 2 nowe archidiecezje: Manaus i Natal oraz 1 diecezja Marilia.

Kard. Gouvcia, arcybiskup z Lourenco Marques (Mozambik) ogłosił w czasopiśmie "Guardian", że następne międzynarodowe kongresy eucharystyczne: 36-ty i 37-my odbędą się w 1955 i 1957 r, pierwszy w Rio de Janeiro (Brazylia), drugi w mieście jego siedziby arcybiskupiej.

Archeolodzy dokonali w br. nowych odkryć pomników starożytności nad Morzem Martwym: w grocie Murabba znaleziono m.in. 2 listy Bar-Kochty, przywódcy powstania żydowskiego przeciw Rzymianom z 132 r. i fragmenty tekstów biblijnych; w Khirbet Qumran - naczynia z tekstami hebrajskimi, w Tell es-Sultan, utożsamianym z Jerycho Jozuego, odkryto mur z miasta neolitycznego (5 tys. lat przed Chr.) i 8 innych murów z pierwszego okresu brązu (3-4 tys. lat przed Chr.), a niedaleko stamtąd - cmentarz sprzed 2 tys. lat przed Chr.

W dniach 26-28.8. br. odbyły się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wykłady dla duchowieństwa, obejmujące problematykę kapłańską. Wygłoszono m.in. następujące referaty: "Dogmatyczne podstawy kapłańskie", "Typy kapłanów we współczesnej literaturze pięknej", "Kapłan - współczesny duszpasterz", "Osobowość kapłana", "Czego świeccy oczekują od kapłana?" W wykładach wzięło udział 5 biskupów i ok. 300 kapłanów z różnych stron Polski.


Opis zdjęcia powyżej: Przodujący pracownicy huty B. Bieruta w Częstochowie. I garowy Jan Golenicki, III wytapiacz Mieczysław Olszewski i ładowacz Wielkiego Pieca Ryszard Pyrkosz.