Kronika
Drukuj

Komitet Centralny Roku Św[iętego]. przesłał okólnik do biskupów całego świata, zapowiadając, że po zamknięciu Jubileuszu w Rzymie, które nastąpi 24.12. br. Jubileusz ten ze wszystkimi swoimi łaskami i intencjami zostanie rozszerzony na cały świat katolicki na rok 1951.

Maria De Mattias, założycielka Sióstr Adoratorek Krwi Przenajświętszej, została ogłoszona przez Papieża błogosławioną w dniu 1.10. br. w obecności 6 kardynałów, 30 biskupów i ponad 60 tys. wiernych. Urodziła się w 1805 r. w Vallecorsa, umarła 20.8.1866 w Rzymie. Zakon jej, zajmujący się wychowaniem młodzieży, przy jej śmierci liczył 60 domów, a dziś 387 domów w 9 prowincjach z 5.000 sióstr.

15.10. br. Ojciec Św[ięty] beatyfikował Annę Marię Javouhey, założycielkę Kongregacji Sióstr św. Józefa z Cluny. Urodziła się w Jallanges w 1779 r.

Gdy rodzice chcieli ją wydać za mąż, ona skłoniła narzeczonego, by został cystersem, a sama przyjęła welon zakonny.

Od 23.10. do. 1.11. br. trwał w Rzymie 8 Międzynarodowy Kongres Mariański. Przedmiotem studiów, odbywanych w sekcjach i na zebraniach plenarnych w 15 językach, była wyjątkowa misja Najśw. Maryi Panny jako Matki Bożej Współpracowniczki Chrystusa w nabyciu i rozdzielaniu łask, Królowej i Zwyciężczyni szatana oraz szczególny kult Jej należny. Od 28.10 Kongres miał charakter bardziej popularny: najsławniejsi kaznodzieje głosili chwałę Maryi w bazylikach mariańskich Rzymu. Najuroczystszym aktem było ogłoszenie dogmatu Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny.

Pierwszy Międzynarodowy Kongres "Scholastyczny", zorganizowany w Rzymie 6-10.9. br. głównie przez franciszkanów, wykazał bogactwo scholastyki i powziął rezolucje lepszego jej zbadania i zaktualizowania. Na kongresie przedstawiono dwa pierwsze tomy wydania watykańskiego dzieł Jana Duns Scota.

Od 11 do 17.9. br. obradował w Rzymie III Międzynarodowy Kongres Tomistyczny na temat filozofii i religii, a w szczególności na temat istnienia Boga, aktu wiary, celu człowieka, historii religii, postawie filozofii współczesnej, rozumu i mistyki. M. in. o. Garrigou-Lagrange wygłosił odczyt "O wykazaniu istnienia Boga", podkreślając nieprzestarzale wartości dowodów św. Tomasza z Akwinu.

Katolicka Anglia uczciła wspaniale setną rocznicę przywrócenia hierarchii katolickiej w tym kraju. Na uroczystości (25.9. - 1.10.), którym przewodniczył legat papieski kard. Bernard Griffin, przybyło z zagranicy 6 kardynałów, 11 arcybiskupów i 46 biskupów. W ostatnim dniu odbył się zlot katolików angielskich na stadionie Wembley. Ojciec Św[ięty] przesłał orędzie radiowe.

W dniach 10-14.10. br. w Rzymie obradował międzynarodowy kongres katechetyczny pod przewodnictwem kard. J. Bruno, prefekta św. Kongr. Soboru. Przyjechało 600 delegatów z 25 krajów Omawiano nauczanie religijne pod kątem jego powszechności i skuteczności. Był to jeden z najważniejszych kongresów Roku Św.

W Papieskim Ateneum Antoniańskim otwarto wystawę petycji w sprawie ogłoszenia dogmatu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, jakie w ciągu wieku napłynęły do Stolicy Apostolskiej. Dokumenty wyciągnięto z archiwum Kongr. Św. Oficjum. Gdy w sprawie dogmatu Niepokalanego Poczęcia znane tylko 3 prośby, teraz liczy się ich na miliony. Na uwagę zasługują petycje uniwersytetów.

Na Placu Piusa XII w Rzymie otwarto międzynarodową wystawę sztuki świętej z ostatniego 50-lecia. Najbardziej interesującą jest sala Francji z pracami Rounaulfa, jednego z największych malarzy naszych czasów, Desvallieres’a, autora obrazu "Maryja Pośredniczka", Denis’a, Delamarre’a i in. Dużo eksponatów jest z Włoch, Hiszpanii, Anglii, Austrii (wzory architektury Holzmeister’a), Szwajcarii, Niemiec i Holandii. Polska ma specjalną salę, w której wystawiono obrazy H. Siemiradzkiego, J. Styki, witraże Mehoffer’a, uznane za najpiękniejsze na wystawie i drzeworyty, w których Polacy są mistrzami.

25.9. br. Ojciec Św[ięty] wydał napomnienie do kapłanów katolickich w formie długiego listu "Menti Nostrae", w którym przestrzega ich przed niebezpieczeństwami, woła o świętość osobistą i zdwojenie wysiłków w celu sprowadzenia świata do Chrystusa.

Na początku października gościła w Lourdes 42 francuska pielgrzymka różańcowa, w której wzięło udział ok. 40 tys. wiernych z kard. Roques, arcybiskupem Rennes, na czele. Były to prawdziwe rekolekcje maryjne, przesiąknięte duchem modlitwy i pokuty. Bp Theas z Lourdes zachęcał: "szukajcie w czasie tych 3 dni Maryi, szukajcie nieustannie, z miłością i ufnością, a znajdziecie Boga, znajdziecie wiarę w Boga, wiarę niezłomną" i udzielającą się. Znajdziecie dla siebie i dla bliźnich pomoc Bożą".

Jan F. Sponler, pastor protestancki w Pensylwanii, nawrócił sią 14.8. br. do Kościoła katolickiego i wstąpił do seminarium w Kitcher (Kanada), by zostać kapłanem.

Aktorzy misterium Męki Pańskiej w Oberammergau odbyli pielgrzymkę jubileuszową do Rzymu, a wszyscy mieszkańcy tej wioski udali się do Ettal, by podziękować Matce Bożej za powodzenie w tegorocznej grze. Według urzędowego sprawozdania na 88 przedstawieniach było pół miliona widzów w tym 130 tys. z zagranicy. Ponad 1 milion próśb o bilety odesłano z powodu braku miejsca.

Na Filipinach znajduje się miasto Lingayen, liczące 12 tys. katolików, którzy w większości odmawiają codziennie wieczorem wspólny różaniec. Przy katedrze ustawione są głośniki - a ludzie klęczą przy oknach i w drzwiach domów swoich lub na ulicy i modlą się pod przewodnictwem prawnika, konwertyty (syn pastora).

W uroczystość św. Franciszka katolicy włoscy zebrali się tłumnie w Asyżu, razem z 3 kardynałami i wielu biskupami, by wzmocnić swą wierność wobec ideałów swojego patrona. Symbolicznym wyrazem ich przyrzeczeń było ofiarowanie przez gminy włoskie, w br. przez gminy Sycylii, oliwy do lampy wotywnej, palącej się przed grobem św. Franciszka.

Dziesięcioro dzieci Dominika Ferreira z Silva, tkacza portugalskiego, poświęciło się służbie Bożej. 6 synów wstąpiło do zakonu Jezuitów, gdzie pracują jako kapłani, z tych 3 na misjach w Indiach, Chinach i Afryce, a 4 córki są karmelitankami.

Statystyka kleru w Brazylii przedstawia się następująco: 120 arcybiskupów i biskupów, 3.422 kapłanów świeckich, 4.174 kapłanów zakonnych, razem 7.716.

Zmarł tragicznie O. Karol Combier T.J., który przez 20 lat był dyrektorem obserwatorium w Ksana (Liban) i wsławił się przez swe prace, dotyczące klimatologii Libanu. Był on autorytetem w meteorologii, a przy tym wzorowym zakonnikiem.

W Rosario (Argentyna) odbył się kongres powołań kapłańskich pod przewodnictwem kard. E. Ruffini, legata papieskiego. Omówiono wszechstronnie temat, m. in. wezwano katolików świeckich do podjęcia wszelkich inicjatyw, które mogą ułatwić drogę do kapłaństwa młodzieńcom, okazującym powołanie. Podkreślono też wielką odpowiedzialność seminariów wobec kandydatów, którzy wstępu: ją z pełną ufnością i entuzjazmem i spodziewają się znaleźć tu środowiska, które umocnią ich powołanie i przygotują doskonale do nowego życia. W ostatnim dniu kongresu legat papieski wobec olbrzymich tłumów wyświęcił nowych kapłanów z różnych diecezji argentyńskich

"Marie", najpoważniejsze pismo mariańskie, wychodzące w Kanadzie pod kierownictwem Rogera Brien, członka Akademii Kanadyjsko - Francuskiej, poświęciło cały swój numer wrzesień - październik 1950 postaci O. Maksymiliana Kolbego. Na 80 stronach zamieszczono artykuły wybitnych autorów z różnych krajów oraz ok. 100 ilustracji. Wydawca tak określił cel tego numeru: "Mówi się. że O. Kolbe miał ideę upartą: chwała Niepokalanej. Życzymy gorąco, by wszyscy katolicy świata mieli jak on taką ideę upartą szerzenia chwały Niepokalanej. To szaleństwo mariańskie jest jedyną mądrością, która może przynieść zbawienie naszym czasom".

W Castel Gandolfo Papież przyjął uczestników I Międzyn. Kongresu Artystów Katolickich i zachęcił ich do starania się, by sztuka "uśmiechnęła się do ziemi i ludzi odblaskiem piękności i światła boskiego". Przemówienie swe tak zakończył: "Niech Dziewica Niepokalana zwierciadło sprawiedliwości i chwały Bożej, Królowa pokoju i Królowa sztuki (można Ją tak słusznie nazwać), będzie waszym natchnieniem i pomocą; niech się przyczyni, by spłynęła na was, którzy wpatrujecie się w Nią z miłością jako w ideał, łaska Jej Syna".

Ojciec Św[ięty] przemawiając 2.9. br. do uczestników Międzynar. Kongresu Farmaceutów Katolickich, podał normy moralne ich zawodu. "Skoro jakiś produkt z natury swej i intencji klienta jest przeznaczony do celu grzesznego, nie możecie, mimo namów i różnych pretekstów, uczestniczyć w tych usiłowaniach przeciw życiu czy zdrowiu ludzi".

Prof. Antoni Colini, prezes "Frontu Rodziny", przedstawił Ojcu Św[iętemu] pierwszy egzemplarz dzieła pt. "Rodzina - Przemówienia Piusa XII do nowożeńców". Zawiera 79 mów papieskich, wygłoszonych w 4 pierwszych latach pontyfikatu.

Prefektura apostolska Lusaka w Rodezji Płn. dekretem św. Kongregacji Rozkrzewiania Wiary została podniesiona od godności wikariatu apostolskiego, który pozostaje przy jezuitach. Administratorem apostolskim nowego wikariatu został o. Adam Kozłowiecki.

Św[ięta] Kongregacja Rozkrzewiania Wiary ustanowiła dwie prowincje kościelne w Pakistanie: jedną na zachodzie z metropolią w Karachi i 3 biskupstwami, a drugą na wschodzie z metropolią w Dacca i 3 biskupstwami.

Papieska Komisja dla Spraw Biblijnych wydała 13.5. br. instrukcję o należytym wykładaniu Pisma Św[iętego] w seminariach. Profesorowie mają stać na wysokim poziomie tak naukowym jak moralnym, a klerycy winni nie tylko poznać dobrze Pismo Św[ięte], ale i je pokochać.

Na apel arcybiskupa Antoniego Marii Barbieri w bazylice metropolitalnej w Montevideo (Urugwaj) zebrały się liczne setki nowożeńców, którzy zawarli związek małżeński w ostatnim roku, i nastąpiła zbiorowa intronizacja rodzin Najśw. Serca Jezusa i poświęcenie.

Relikwie św. Marii Goretti, męczenniczki czystości, po tryumfalnym pochodzie przez Włochy, wróciły do Nettuno, gdzie zostaną złożone w budującej się na ten cel kaplicy.

W Zurychu zmarł 5.7. br. prof. Emil Abderhalden, szwajcarski uczony światowej sławy, który ogłosił ok. 1.000 oryginalnych publikacji z dziedziny fizjologii. Zmarły był członkiem ponad 30 akademii i towarzystw, m. in. Akademii Papieskiej.

W Belgii zmarł o. Paweł Peeters T.J. prezes Bollandystów, słynny orientalista i badacz życia świętych Kościoła wschodniego. Bollandyści od 1588 r. prowadzą żmudną pracę nad krytycznym badaniem życia świętych i wydawaniem pomnikowego dzieła "Acta Sanctorum". Do dziś ogłoszono już 67 tomów. Zawierają one żywoty świętych na każdy dzień roku kalendarzowego aż do 15 listopada.

3 września br. Ojciec Św[ięty[ ogłosił dekret o heroiczności cnót papieża Piusa X.

W Oslo, stolicy Norwegii, bp Mangeres, wikariusz apostolski, wyświęcił 2 kapłanów: ks. A. Taxt’a i ks. T. O. Norneim’a, z zakonu Dominikanów. Są to dwaj pierwsi od 50 lat kapłani norwescy.

Exgubernator generalny Filipin Burton Harrison, członek kościoła episkopalnego, nawrócił się na wiarę katolicką.

Maria Monessori, słynna pedagogiczka włoska, która zorganizowała pracę w przedszkolach na zasadach naukowych (głosiła zasadę kształcenia zmysłów dzieci i wykorzystywania ich naturalnego pędu do samodzielnej pracy), obchodziła ostatnio 80-lecie swych urodzin. Cieszy się wielkim uznaniem uniwersytetów całego świata. Wśród licznych jej książek są też następujące: "Dziecko w kościele" i "Msza św. wyjaśniona dzieciom".

W połowie września Ojciec Św[ięty] przyjął uczestników konferencji "Europejskiego Centrum Tytoniu" i podał pewne normy moralne produkcji tytoniu. Należy się starać sprowadzić do minimum szkodliwe dla zdrowia skutki tytoniu oraz regulować używanie tytoniu według możliwości ekonomicznych i obowiązków społecznych jednostek i narodów.

Na audiencji specjalnej przyjął Papież 64 członków pewnej rodziny francuskiej, wywodzącej się od Pawła Vignon, który przy końcu ubiegłego stulecia jako pielgrzym został przyjęty przez papieża Leona XIII, a umierając skłonił 8 synów do obietnicy, że wraz z dziećmi i wnukami udadzą się do Rzymu w Roku Świętym 1950.